2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Diskurzuskutatás  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Diskurzuskutatás


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTK


A nyelvészeti diskurzuselemzés  alapfogalmairól


Összeállította: Bartha Csilla és Hámori ÁgnesHazai munkák:

Antalné Szabó Ágnes (2006a). A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 226. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest.

Antalné Szabó Ágnes (2006b). A tanári beszéd mint nevelési eszköz a tanórán. In: Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc emlékére. Budapest, Argumentum Kiadó, 541–546.

Antalné Szabó Ágnes: A tanári megnyilatkozások típusai. In: Kozmács István – Vanconé Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem. Nyitra. 5–18.

Batár Levente 2007. A beszólás mint beszédaktus. Magyar Nyelvőr 2007/4. 451–464.

Bartha Csilla 1998. A szociolingvisztika alapjai. ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest.

Boronkai Dóra 2006. A “genderlektusokról” egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. In: Szociológiai Szemle 2006/4. 64–87.

Boronkai Dóra 2005. Családi diskurzusok szókészlet- és mondattani elemzése. Képzés és gyakorlat. 4/2.   

Buzásné Sahverdova Nava-Vanda 2008. Hatalmi stratégiák a bírósági diskurzusban. Argumentum, 4. 157-185. Kossuth Egyetemi Kiadó.

Dér Csilla Ilona 2005: Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály? In: Budapest Uráli Műhely 5. SzóOSZTÁLYtalálkozó (MTA Nyelvtudományi Intézet). Konferenciakötet. Budapest.

Hámori Ágnes 2006. Az alá-fölérendeltségi viszonyok és a beszélői attitűdök kifejezése a társalgásban. Kommunikáció – Média –– Gazdaság IV/1. 97–122.  

Hámori Ágnes 2006. Dominancia és barátságosság a Kulcsár-kihallgatáson. Magyar Nyelvőr 130. 129–165.

Hámori Ágnes 2007. A társalgási műfajokról. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk). Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. 2007. Tinta Kiadó. Budapest. 157–181.

Hámori Ágnes 2007. Párbajokról nyelvészetileg. Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból. Századvég 43.  3–35.

Hámori Ágnes 2008. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. XXII. 161–201.

Huszár Ágnes 2009. Bevezetés a gendernyelvészetbe. Tinta Könyvkiadó.  Budapest.

Horváth Kata 2002. „Gyertek ki nálunk, hogy jobban megismerjük egymást!” Epizódok egy falusi magyar cigány közösség életéből. Antropológiai esettanulmány. In: Kovács Nóra – Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identiás kérdésköréből. 241–327. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 125/1. 74–93.

Iványi Zsuzsanna 2002. A szókincs hiányosságainak problémája hétköznapi beszélgetésekben. Konverzációelemzési és kognitív nyelvészeti kutatások egybevetése. Nyelvtudományi Közlemények 99. 281–304.

Kegyesné Szekeres Erika 2004. Kollokációk: nemi sztereotípiák és gender-markerek.
http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/kegyesne-szekeres.rtf.

Mászlainé Nagy Judit 2007.  A bocsánatkérés pragmatikája a kisiskolások körében. Argumentum. 3. 65–84.

Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv. 96. 418–436.

Réger Zita 2007. Az ugratás a cigány gyermekek nyelvi szocializációjában Magyarországon. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 170–193.

Reményi Andrea Ágnes 2001. Nyelv és társadalmi nem. Replika. 45–56.

Reményi Andrea Ágnes 2003. Kampányviták 2002-ben. Interakciós elemzés. In: Kampánykommunikáció. Sárközy Erika – Schleicher Nóra (szerk.). Akadémiai Kiadó. Budapest.

Sajgál Mónika 2006. A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában. 2. Argumentum. 2. 115–133.

Szili Katalin 2002. A kérés pragmatikája magyar nyelven. Magyar Nyelvőr 126/1. 12–30.

Szili Katalin 2002. Hogyan mondunk nemet magyarul? Magyar Nyelvőr 126/2.

Szili, Katalin 2003. Elnézést, bocsánat, bocs. A bocsánatkérés pragmatikája a Magyar nyelvben. Magyar Nyelvőr 127: 292–307.

Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Kiadó. Budapest.

Szili Katalin 2004. A bókra adott válaszok pragmatikája. Adalékok a szerénység megnyilvánulásához magyar nyelven. Magyar Nyelvőr 128/3.

Szili Katalin 2007. Az udvariasság pragmatikája. Magyar Nyelvőr 131/1. 1–17.


Külföldi munkák:

Austin, John L. 1962/1990. Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Blum-Kulka, Shoshana–House, Juliane–Kasper, Gabriele (szerk). 1989. Cross-cultural Pragmatics. Norwood. New Jersey.

Brown, Penelope – Levinson, Stephen C. 1987. Politeness. Some universals in language usage. Sambridge University Press. Cambridge.

Brown, Gillian – Yule, George 1983/1991. Discourse analysis. Cambridge University Press. Cambridge.

Cameron, Deborah 2001. Working with spoken discourses. Sage Publications. London –Thousand Oaks – New Delhi.

Clark, Herbert H. and Thomas B. Carlson. 1982. Hearers and speech acts. Language 58. 332–73.

Clarke, David D. – Argyle, Michael 1982. Beszélgetési szekvenciák. In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001: Nyelv – kommunikáció –  cselekvés. Osiris. Budapest. 565–602.

Diamond, Julie 1996. Status and Power in Verbal Interaction. A study of discourse in a close-knit spcial network. John Benjamins. New York.

Drew, Paul – Heritage, John 1992. Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge University Press. New York.

Ervin-Tripp, Susan 1976. Ott van Szibill? A direktívumok szerkezete az amerikai angolban. In: Pléh –Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest. 82–123.

Fairclough, Norman 1989. Language and Power. Longman. London/New York.

Frake, C.O. 1972. Hogyan kell szubanuniul italt kérni? In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest. 496–506.

Gal, Susan 2001. Beszéd és hallgatás között. Replika 45–46.

Goffman, Erving 1967. "On Face-Work." In: uö. Interactional Ritual. New York. Doubleday Anchor.

Grice, H. Paul 1975/2001. A társalgás logikája. In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest. 213–227.

Griffin, Peg – Mehan, Hugh 1979/2001. Értelem és rítus a tantermi beszélgetésben. In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest.

Gumperz, John 1982. Discourse Strategies. Cambridge University Press. Cambridge

Günthner, Elisabeth – Kotthoff, Helga 1992. Die Geschlechter im Gespräch: Kommunikation in Institutionen. Metzler. Stuttgart.   

Hymes, Dell 1974. Foundations of Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. University Press. Philadelphia.

Hymes, Dell 1974. A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest. 458–496.

Labov, William – Fanshel, David 1977. Beszélgetési szabályok. In: Pléh – Síklaki – Terestyéni 2001. Nyelvkommunikációcselekvés. Budapest. 395–

Leech, Geoffrey 1991. Priciples of Pragmatics. London/New York. Longman. 

Linell, Per – Gustavsson, L . – Juvonen, P. 1988. Interactional dominance. Linguistics 26. 415–462.

Luke, K. K. – Pavlidou, Th. 2002. Telephone calls. Amsterdam.

Sacks, Harvey – Schegloff, Emmanuel – Jefferson, Gail 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language 50. 696–735.

Schegloff, Emanuel A. – Sacks, Harvey 1973. Opening up Closings. Semiotica VIII/4. 289–328.

Schiffrin, Deborah – Tannen, Deborah – Hamilton, Heidi 2001. The Handbook of Discourse Analysis. Oxford. Blackwell.

Searle, John R. 1969. Speech acts. An essay in the philosophy of language.

Streeck, Sabine 2002. Dominanz und Kooperation in der neuropädiatrischen Sprechstunde. In: Brünner-Fiehler-Kindt (Hg.): Angewandte Diskursforschung I. 174–196.

Tannen, Deborah 1994. Gender and discourse. Oxford University Press. New York.

Tannen, Deborah 1994. Das hab’ ich nicht gesagt! Kommunikationsprobleme im Alltag. Goldmann  Verlag. Wien.  

Thomas, Jenny A. 1985. The language of power. Towards a Dynamic Pragmatics. Journal of Pragmatics 9. 765–783.

van Dijk, Teun A. 1993. Principles of Critical Discourse Analysis. In: Discourse and Society 4 (2). 249–283.

Wodak, Ruth – Chilton, Paul 2005. A new agenda in (critical) discourse analysis. Amsterdam–New York. John Benjamins.

Wodak, Ruth – Meyer, Michael 2001. Methods for Critical Discourse Analysis. London. Sage.

Prosodic Features which Cue Back-channel Responses in English and Japanese. Nigel Ward and Wataru Tsukahara. Journal of Pragmatics. 23. 1177–1207, 2000.

Van Dijk, 1986.  News schemata. In: S. Greenbaum & Cooper, (Eds.) Studying Writing. Linguistic approaches. 155–186. Beverly Hills. CA: Sage. 1986.Stílus a szociolingvisztikában és a diskurzusban


Összeállította: Bartha Csilla és Hámori ÁgnesAndroutsopoulos, J. 2007. Style online: Doing hip-hop on the German-speaking Web' Style and Social Identities. In: Auer, Peter (ed.) 2007. Style and Social Identities: alternative approaches to linguistic heterogenity. Berlin. Mouton. 279–321.

Auer, Peter (ed.) 2007. Style and Social Identities: alternative approaches to linguistic heterogenity. Berlin. Mouton.

Auer, Peter (szerk.) 1998. Code-Switching in Conversation: Language, Interaction and Identity. London: Routledge.

Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bartha Csilla – Hámori Ágnes 2009. A stílus megközelítései a szociolingvisztikában: Beszédstílusok a Budapesti Szociolingvisztikai Interjúban. Előadás és bemutató. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet: Budapesti Szociolingvisztikai Interjú II. Szimpózium. 2009. október 20.

Bell, Allan – Johnson, Gary 1997. Towards a sociolinguistics of style. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 4.1. 1–21.

Bell, Allan 1984. Language style as audience design. Language in Society 13, 145–204.

Bell, Allan 2001. Back in style: reworking audience design. In: Eckert–Rickford (eds.)

Blom, Jan-Petter és John Gumperz 1972. Social Meaning in Linguistic Structures: Code Switching in Northern Norway. In: Gumperz, John és Dell Hymes szerk., Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, 407-434. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Brown, Penelope – Levinson, Stephen C. 1987. Politeness. Some universals in language usage. Sambridge University Press. Cambridge.

Buchholtz, Mary – Hall, Kira 2003. Language and Identity. In: Alessandro Duranti (ed.) 2003. A Companion to Linguistic Anthropology. Oxford: Blackwell. 369–394.

Buchholtz, Mary – Hall, Kira (eds.) 1995. Gender Articulated. Language and the Socially Constructed Self. New York – London. Routledge.

Buchholtz, Mary 1995. From Mulatta to Mestiza. Language and the Reshaping of Ethnic Identity. In: Kira Hall and Mary Bucholtz (eds.) 1995. Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. London and New York. Routledge. 351–374

Bucholtz, Mary– Hall, Kira 2005. Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach. Discourse Studies 7(4-5), 584–614.

Cameron, Deborah – Kulick, Don 2003. Language and sexuality. Cambridge. Cambridge University Press.

Chafe, Wallace. 1982. Integration and Involvement in Speaking, Writing, and Oral Literature. In Deborah Tannen (ed.), Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy, 35–53.­ Norwood, NJ: Ablex.

Chambers, J. K. –Trudgill, Peter – Schilling-Estes, Natalie (eds.) 2004. The handbook of language variation and change. Malden, MA & Oxford. Blackwell.

Clark, Herbert C. 1996. Using Language. Cambridge. Cambridge University Press.

Cook-Gumperz, Jenny – Gumperz, John J. 1976. Papers on Language and Context, Working Paper no. 46. Berkeley: Language Behavior Research Laboratory, University of California.

Coupland, Nikolas 1980. Style-shifting in a Cardiff work-setting. Language in Society 9: 1–12.

Coupland, Nikolas 1985. Hark, hark the Lark: Social Motivations for Phonological Style-shifting. Language and Communication 5(3), 153–71.

Coupland, Nikolas 2001. Dialect stylization in radio talk. Language in Society 30(3). 345–375.

Coupland, Nikolas 2007. Style. Cambridge. Cambridge University Press.

Coupland, Nikolas 2007. Aneurin Bevan, class wars and the styling of political antagonism. In: Auer, Peter (ed.) 2007. 213–247.

Cs. Jónás Erzsébet 2000. A színpadi nyelv pragmatikája. (Csehov-dialógusainak kommunikatív stíluselemzése). Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza.

Eckert, Penelope – McConnell, Ginet 1995. Constructing meaning, constructing selves : Snapshots of language, gender and class from Belten High. In: Kira Hall–Mary Buchholtz (eds.) 1995. Gender articulated: Arrangements of language and the socially constructed self. London and New York: Routledge. 469–507.

Eckert, Penelope – Rickford, John R. 2001. Style and sociolinguistic variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Eckert, Penelope. 2000. Linguistic variation as social practice. Oxford: Blackwell.

Eckert, Penelope––Wenger, Etienne 1994. From School to Work: an Apprenticeship in Institutional Identity. Working Papers on Learning and Identity, 1. Palo Alto: Institute for Research on Learning.

Ervin-Tripp, Susan 1976. Is Sybil there? The structure of some American English directives. Language in Society, 5. 25–66.

Fábián Pál – Szathmári István – Terestyéni Ferenc 1971. A magyar stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest.

Finegan, Edward and Douglas Biber 1994. Register and social dialect variation: An integrated approach. In: Biber–Finegan, eds. 1994.

Fix, Ulla – Gardt, Andreas – Knape, Joachim (eds.) 2008. Rhetorik und Stilistik / Rhetoric And Stylistics. Halbband 1. Berlin / New York. De Gruyter.

Giles, Howard – Coupland, Justine – Coupland, Nikolas 1991. Communication, context, and consequence. In: Giles, Howard – Coupland, Justine – Coupland, Nikolas (eds.) 1991. Contexts of Accomodation. Cambridge University Press. Cambridge–New York – Melbourne. 1–69.

Giles, Howard – Coupland, Nikolas 1991. Language: Contexts and Consequences. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co.

Giles, Howard 1971. A study of speech patterns in social interaction: Accent evaluation and accent change. Ph.D. Thesis, University of Bristol.

Gósy Mária 2003. A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. Magyar Nyelvőr 127. 257–77.

Gumperz 1982. Discourse Strategies. Cambridge, University Press.

Hall, Kira 1997. “Go Suck Your Husband’s Sugarcane!” Hijras and the Use of Sexual Insult. In Anna Livia & Kira Hall (eds.), Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press. 430–460.

Heltainé Nagy Erzsébet 2009. A népi konceptualizáció mint jelentésképző érték és stílusalkotó tényező Sinka Istán költészetében. Magyar Nyelvőr 133/3. 275–294.

Hymes, D. 1972. 'The scope of sociolinguistics'. In: Shuy, Robert W. (ed.): Sociolinguistics. Washington, DC: Georgetown University Press. 313–333.

Hymes, Dell 1974. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia. University of Pennsylvania Press.

Hymes, Dell 1964. "Introduction: Toward Ethnographies of Communication". American Anthropologist 66 (6): 1–34.

John J. Gumperz 1982. Discourse Strategies. Cambridge. Cambridge University Press.

Joos, M. 1968. The isolation of styles. In: Fishman, Joshua A. (ed.) 1968. Readings in the Sociology of Language. Mouton. The Hague.

Keim, Inken 2007. Socio-cultural identity, communicative style, and their change over time: A case study of a group of German–. Turkish girls in Mannheim/Germany. In: Auer, Peter (ed.) 2007. Style and Social Identities: alternative approaches to linguistic heterogenity. Berlin: Mouton.155–187.

Kristiansen, Gitte – Achard, Michel – Dirven, Rene – Mendoza Ibañez, Francisco J. Ruiz de (eds.). 2006. Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kristiansen, Gitte - Dirven, René 2008. Cognitive Sociolinguistics. Berlin/New York. Mouton.

Kroskrity, Paul. V. 2004. Language Ideologies. In Duranti, Alessandro, szerk., A Companion to Linguistic Anthropology. Oxford: Blackwell, 496–517.

Labov, William 1972. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Labov, William 1984. Field Methods of the Project in Linguistic Change and Variation. In: Baugh, John–Sherzer, Joel (eds.) 1984. Language in Use. Readings in Sociolinguistics. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 23–53.

Labov, William 2001 The anatomy of style. In Eckert, Penelope és John Rickford szerk., Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge: University of Cambridge Press. 85–108.

Labov, William. 1988. A nyelvi változás és változatok. Egy kutatási program terepmunka módszerei. Szociológiai Figyelő. 1988, IV(4):22–48. (Labov, 1984 fordítása)

Lakoff, Robin Tolmach 1995. Cries and Whispers: The Shattering of the Silence. In: Buchholtz–Hall 1995. 25–50.

Myers-Scotton, Carol 1983. The Negotiation of Identities in Conversation: A Theory of Markedness and Code Choice. International Journal of the Sociology of Language 44, 115–136.

Nagy L. János 2003. A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Patrick, Peter L. 2010. Notes on the Sociolinguistics of Style(-Shifting.) http://courses.essex.ac.uk/lg/lg232/StyleNotes.html#Refs. A letöltés dátuma: 2010. április 23.

Pető József 2004. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi Értekezések 154. sz.

Rampton, Ben 1995. Crossing: language and ethnicity among adolescents. Longman.

Rampton, Ben 2002. Language crossing and the redefinition of identity. In: Auer, Peter 2002. Code-switching in conversation: language, interaction and identity. London. Routledge. 290–321.

Rickford, John R. & Eckert, Penelope 2001) Introduction. In Eckert, Penelope – Rickford, John R. (eds.) Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. 1974. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50, 696–735.

Schieffelin, Bambi, Woolard, Kathryn, and Kroskrity, Paul. (szerk.) 1998. Language ideologies. Practice and theory. Oxford: Oxford University Press.

Schiffrin, Deborah 1996. Narrative as self portrait: The sociolinguistic construction of identity. Language in Society 25 (2). 167–203.

Schilling-Estes, Natalie 1998. Investigating self-conscious speech: The performance register in Ocracoke English. Language in Society 27: 53–83.

Schilling-Estes, Natalie 2004. Investigating stylistic variation. In: Chambers, J.K. – Trudgill, Peter – Schilling-Estes, Natalie (eds.) 2004. The handbook of language variation and change. Malden/Oxford. Blackwell. 375–402.

Schilling-Estes, Natalie 2004. Exploring intertextuality in the sociolinguistic interview. In: Fought, Carmen (ed.) 2004. Sociolinguistic Variation: Critical Reflections. New York/ Oxford: Oxford University Press. 44–65.

Schilling-Estes, Natalie 2004. Constructing ethnicity in interaction. Journal of Sociolinguistics 8.2. 163–195.

Schwitalla, Johannes 2008. Gesprächstyle. In: Fix et al. 2008. 1054–1076.

Selting, Margret 2008. Interactional stylistics and style as a contextualization cue. In: Fix et al. 2008. 1039–1053.

Szabó Zoltán 1977. A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár-Napoca.

Szabó Zoltán 1998. A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina Kiadó. Budapest.

Szathmári István 1961. A magyar stilisztika útja. Gondolat Kiadó. Budapest.

Szathmári István 1994. Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Szathmári István szerk. 1996. Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Szathmári István (szerk.) 1998. Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Szathmári István. A stíluselemzés elmélete és gyakorlata*

Tannen, Deborah 1984. (2005). Conversational Style: analyzing talk among friends* Conversational Style: Analyzing Talk Among Friends. Ablex. 1984. Új kiadás: Oxford: Oxford University Press.

Tannen, Deborah 1989. (2007). Talking Voices: Repetition, Dialogue and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. Második kiadás: 2007. Taking voices: repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse. *

Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvőr 128: 479–494.

Tolcsvai Nagy Gábor 2005. A cognitive theory of style. Frankfurt am Main. Peter Lang.

Trudgill, P. 1992. Introducing language and society. London. Penguin.

Trudgill, Peter 1974. The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.

Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk). A magyar nyelv kézikönyve. Budapest. Akadémiai Kiadó. 339–359.

Verschueren, Jef 1999. Understanding Pragmatics.

Wolfram, W. 1969. A sociolinguistic description of Detroit Negro speech. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Woolard, Kathryn and Schieffelin, Bambi. 1994. ‘Language ideology’. Annual Review of Anthropology 23. 55–82.

Woolard, Kathryn. 1998. Introduction: Language ideology as a field of inquiry. in Schieffelin, Bambi, Woolard, Kathryn and Kroskrity, Paul V., szerk., Language ideologies. Practice and theory. Oxford: Oxford University Press. 3–47.

Zwicky, Arnold M. 1972. On casual speech. In: Peranteau, P.M. – Levi, J.N. – Phares, G.C. (eds.) Papers from the eighth regional meeting Chicago Linguistic Society. Chicago, Chicago Linguistic Society. 607–615.


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.07.28.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!