2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Magyar mint idegen nyelv tanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Magyar mint idegen nyelv tanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKSzakirodalmi kalauz a magyar mint idegen nyelv tanári szakhoz
Magyar nyelvű, papíralapú irodalmak

Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Bp., Akadémiai Kiadó.

Bagi Ferenc 1989. A -val/-vel (insztrumentáliszi-kommitativuszi) formák oktatása a magyar mint             környezetnyelv tanításában. = HungOkt. 5-6: 68-78.

Balázs János 1969. Javaslat a külföldi magyaroktatáshoz szükséges tankönyvek szerkesztésére és          kiadására. = MtanKülf. 1: 29-33.

Bálint Sándor 1973. Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagy hazai és közép-európai

hagyományvilágból. Bp.

Bán Ervin 1986. A magyar tárgyas ragozás és az idegen nyelvi névmáshasználat a           nyelvtanításban. = Magyar Nyelvőr. 110: 451-467.

Bándli Judit, Maróti Orsolya 2003. Kultúra és nyelvi viselkedés. Japán diákok kérési és

visszautasítási stratégiái magyar nyelven. Nádor Orsolya–Szűcs Tibor (szerk.)

 Hungarológiai Évkönyv 4. 137-152.

Bánhidi Zoltán 1972.A magyar tárgyi mondatrész és az angol anyanyelvűek nézőpontja.            (Gondolatok nyelvészetről és gyakorlatról.) = Magyar Nyelv. 68: 429-443.

Bánhidi Zoltán 1972. A névmások kontrasztivitása az angol anyanyelvűek magyaroktatásában. =          NyéK. 7: 19-25.

Bánhidi Zoltán 1974. Jelentéstani és stilisztikai kérdések az idegen nyelvek oktatásában, különös          tekintettel a magyarra, mint idegen nyelvre. = JStil. 75-81.

Bárdos Jenő 2000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapja és gyakorlat. Nemzeti

Tankönyvkiadó, Bp.

Bartha Antal-Czeglédy Károly 1977. Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp.

Bencsáth Aladárné 1967. Idegen ajkúak (külföldiek) magyar nyelvre való tanítása          felsőoktatásunkban.   = MNyTR. 409-413.

Domokos Péter 1980. Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom oktatásának egyetemi és főiskolai           műhelyeiről. Bp., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 37 lap.

Durst Péter 2002. Lépésenként magyarul.  Szegedi Tudományegyetem, Hungarológiai Program.

Éder Zoltán 1967. Audio-vizuális eszközök és eljárások a magyar beszéd oktatásában. = MNyTR. 430–434.

Éder Zoltán 1978. Egyetemi magyartanítás Nápolyban, Nyelvünk és Kultúránk 32, 35-41.

Éder Zoltán 1981. A magyar mint idegen nyelv oktatásának elvi és módszertani kérdései a

magyar egyetemeken, LektKonf. V., 29-33 és Magyar Nyelv. 79: 128.

Éder Zoltán 1983: Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetéből. Magyar

Nyelvőr. 107. évf. 3. 309-323.

Éder Zoltán 1983. Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetéből. Dolgozatok a            magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 1. Budapest.

Éder Zoltán 1984. A magyar mint idegen nyelv diszciplináris helye. Dolgozatok a magyar mint   idegen nyelv és a hungarológia köréből 2. Budapest.

Erdős József, Prileszky Csilla 1992. Halló, itt Magyarország! Budapest: Akadémiai Kiadó.

            További kiadások: 1995, 2001, 2002, 2006.

Estók Tivadarné 1987. Mikroszövegek a magyar mint idegen nyelv tanításában.= NyPI. 9:70-81.

Fábián Pál 1974. A magyar nyelv és irodalom oktatása a külföldi egyetemeken. = AKonf. 2: 239-         250.    

Fésűs András 1972. A magyar szórend, hangsúly és hanglejtés tanítása idegen ajkúaknak. =       Magyar Nyelvőr. 96: 321-338.

Fodor Katalin 1986. A számítógép felhasználása a magyar mint idegen nyelv oktatásában a       Budapesti Műszaki Egyetemen. = NyPI. 8: 171-177.

Fülei-Szántó Endre 1975. A kontrasztív nyelvészet és a nyelvoktatás. Modern Nyelvoktatás. XII. 1-2. 9-16.

Fülei-Szántó Endre–Gereben Ágnes (szerk.) 1978. Nyelvpedagógiai írások. I. Bp., Marx Károly

Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézet. 450 lap.

Fülei-Szántó Endre-Szilágyi János 1975. A nyelvtanulásról. Bp., RTV-Minerva. 227 (+ 1) lap.

 

Geertz, C.1994. Az értelmezés hatalma. Antropológia írások. Bp., Századvég.

Giay Béla 1981. A magyar nyelv oktatása külföldieknek. Bp., (Nemzetközi Előkészítő

Intézet.) 33 lap

Giay Béla 1987. A magyar irodalom külföldi egyetemi oktatása. = HungOkt. 1: 23-28.

Giay Béla –Nádor Orsolya 1998. Magyar mint idegen nyelv/Hungarológia. Bp., Janus/Osiris

Ginter Károly 1973. Leíró nyelvtanunk és a magyar mint idegen nyelv oktatásának két kérdése. =         Magyar Nyelvőr. 97: 77-81.

Ginter Károly 1974. A hibaelemzés néhány tanulsága magyarul tanuló francia nyelvű diákok     munkái alapján. = IntSz. 3: 1-10.

Hadrovics László1969. A funkcionális magyar mondattan alapjai. Bp., Akadémiai Kiadó.

Hársné Kigyóssy Edit 1978.  Magyartanítás külföldieknek Magyarországon. = NyéK. 29: 48-52.

Hársné Kígyóssy Edit (szerk.) 1978. A külföldiek magyar nyelvoktatásának módszerei a műszaki

felsőoktatási intézményekben. - Folia Practico-Linguistica VIII. Bp., BME Nyelvi Intézet.

86 + 1 lap.

Hársné Kígyóssy Edit 1978: A magyar idegen nyelvként való tanítása. In. Hársné Kígyóssy        (szerk.) 1978: 35-40.

Hársné Kígyóssy Edit (szerk.) 1979: Grammatika és nyelvoktatás. A külföldiek magyar   nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási intézményekben. Folia Practico-Linguistica 9.1.          Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi Intézet, Budapest.

Hársné Kígyóssy Edit (szerk.) 1980: A szövegközpontú nyelvoktatás. A külföldiek magyar           nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási intézményekben. Folia Practico-Linguistica 10.1.                  Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi Intézet, Budapest.

Hegedűs Rita 1984. Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében. Magyar

Nyelvőr. 75-83.

Hegedűs Rita 1987. Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan elé. = Nyr: 111: 287-300. és      Dolgozatok 13. sz.

Hegedűs Rita 2004. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók összefüggések. Tinta Kiadó, Bp.

Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.) 2006. Magyar nyelvmester. Bp., Tinta Könyvkiadó.

Hegedűs József  1980. Néhány nyelvoktatás-elméleti kérdés. In: Hell György (szerk.). 1980. 55-

65.

Hegyi Endre 1962. Elvi és módszertani szempontok a külföldi ösztöndíjasok magyar nyelvi          oktatásához. Bp. 81 p.

Hegyi Endre 1967. Hogyan tanítsuk idegen nyelvként a magyart? A vonzatközpontú nyelvoktatás           módszere. Bp. 56 p.

Hegyi Endre 1969.  Magyaroktatás idegen anyanyelvűeknek. = MtanKülf. 1: 5-22.

Hell György (szerk.) 1980. Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. 30 éves a nyelvoktatás a

Budapesti Műszaki Egyetemen. Bp., BME Nyelvi Intézet. 367 lap.

Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor 1991, 1996. Hungarolingua 1.

Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor 1993. Hungarolingua 2.

Debrecen: Debreceni Nyári Egyetem.

Horváth Mátyás 1987. Alapvető nyelvi szerkezetek tanítása a magyar mint idegen nyelv            oktatásában. = NyéK. 66: 63-69.

Horváth Tibor 1980. Az anyanyelv szerepe a magyar mint idegen nyelv elsajátításában. =           MNyGr. 417-424.

Imre Samu 1981. Nyelvünk és kultúránk a nagyvilágban. Cikkgyűjtemény. Bp., Népművelési     Propaganda Iroda.

Ittzésné Kövendi Kata 1989. A magyar nyelvi tudás mérése Amerikában integratív nyelvi          tesztekkel. = Magyar Nyelvőr. 113: 228-237.

Jakab László 1969. Módszertani megjegyzések a magyar nyelv tanításához. = MtanKülf. 1: 22- 26.

Jónás Frigyes 1983. A magyar mint idegen nyelv oktatásának produktív módszere célnyelvi                  környezetben. = StudRuss. 6: 313-328.

Karácsony Sándor 1985. A magyar észjárás. Bp., Magvető.

Keresztes László 1970. A magyar határozórendszer oktatásáról Finnországban. = MtanKülf. 2               111-113.

Keresztes László 1995. Gyakorlati magyar nyelvtan. Debrecen, Debreceni Nyár Egyetem

Kiss Antal 1990. A magyar igeragozás oktatásának kérdései (finnországi tapasztalatok alapján). =         HMód. II. 189-195.

Kiss Jenő 1974. Gondolatok német anyanyelvűek magyartanításáról. = Magyar Nyelvőr 98: 59-73.

Kiss Miklósné 1970. Határozóink tanításának néhány problémájáról. = MtanKülf. 2: 114-117.

Kornya László (szerk.)1977.  Magyar nyelv külföldieknek. Módszertani gyűjtemény. Bp.-

Debrecen, TIT. (72 lap.)

Kontra Miklós 1979. Széljegyzetek a magyar mint idegen nyelvről, Magyar Nyelvőr. 103: 208-10.

 

M. Korchmáros Valéria 2006. Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szegedi

Tudományegyetem, Hungarológiai Program.

Kósa László (szerk.) 1991. A magyarságtudomány kézikönyve. Bp., Akadémiai Kiadó.

Kozma Endre 1978. Az intonáció tanítása a magyar nyelv oktatásában. = NyéK. 28: 45-54.

Labov, W. 1973. A társadalmi folyamatok tükröződése a nyelvi szerkezetekben. In: Szépe

György (szerk.) A nyelvtudomány ma. Bp., Gondolat

Magyar Miklós 1990. Az irodalom szerepe a magyar nyelv tanításában és az irodalom mint        diszciplína oktatásának lehetőségei a Paris III. egyetemen. = HungOkt. 7-8: 47-54.

Máhr Lászlóné 1978. A szakirányú magyar nyelvi oktatás alapelvei a NEI-ben. (Tervezet a         szakirányú magyar nyelvi tankönyvek felépítéséhez.). = IntSz. 9: 118-128.

Maróti Orsolya 1999. Az elutasítás pragmatikai szempontú vizsgálata. Szakdolgozat, Budapest,

ELTE.

Maróti Orsolya 2003. Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar

nyelvhasználatában. Nádor Orsolya–Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 4.

166-172.

Maróti Orsolya 2004. Direkt kérés – direkt válasz? A kérés és visszautasítás beszédaktusának egy

lehetséges vizsgálati módja. Nádor Orsolya–Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai

Évkönyv 5. 216-222.

Mihályi József - Fülei-Szántó Endre 1969. Intenzív magyar nyelvoktatás külföldiek számára. = ModNyokt. 1-2. sz. 232-235.

Nagy Károly 1973. Külföldi magyartanításunk módszereinek kialakításáról. = Mtan. 280-283.

Naumenko-Papp Ágnes 1985. A magyar mint idegen nyelv tanításának kérdéséhez (orosz nyelvi             környezetben). = Magyar Nyelvőr. 109: 172-177.

Németh Jenő 1970. A helyhatározó kifejezési eszközeinek tanítása. = MtanKülf. 2: 118-125.

Nyomárkay István 1984. A magyar alak- és mondattan néhány nehéz része az idegen ajkúak      magyartanításában. = AnyIdny. 227-233.

Oláh Tibor 1970. Kísérlet a magyar nyelv audio-vizuális módszerrel történő oktatására. =           MtanKülf. 2: 131-137.

Pataki F.- Ritoók Zs. 1999.  (szerk.): Magyarságkép és történeti változásai. Bp., MTA

Műhelytanulmányok.

Pléh– Síklaki – Terestyéni 1997.  Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Bp., Osiris

Pordány László 1975. Nyelvoktatáési módszer és nyelvelsajátítási elmélet. = ModNyokt. 1. sz. 29-41.

Prileszky Csilla 1971. Az arab anyanyelvűek magyartanulásának néhány problémája. =   MtanKülf. 3: 94-99.

Rácz Endre 1991. Az egyeztetés a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó, Bp. 219-82. 3.

Reményi Mária, K. 1974. A jelentésmagyarázat és a lexikális rokonértelműség használata és       szerepe a külföldi diákok magyar nyelvi oktatásában. = JStil. 487-490.

Rónai Béla 1967. A helyes magyar kiejtés oktatásának néhány kérdése nyelvjárási, illetve           kétnyelvű területen. = MNyTR. 523-527.

Santarcangeli, Paolo 1974. A magyar nyelv tanítása idegeneknek. = JStil. 503-507.

Sebestyén András 1970. A határozók tanításának módszeréről. = MtanKülf. 2: 126-130.

Somos Béla - Székely József 1973. Az igekötő tanítása. = IntSz. 2: (melléklet) 1-12.

Somos Béla 1990. A hungarológiai ismeretnyújtás és a nyelvtanítás. = HMód. II. 206-212.

Szathmári István 1981. A magyar nyelv és irodalom oktatása külföldi egyetemeken. Magyar      Hírek XXXIV. évfolyam, 19. szám. szeptember 19. 6. és 7. lap.

Szathmári István 1990. A magyar szórend legfőbb sajátosságairól. = Magyar Nyelv. 86: 68-72.

Szauder József 1974. A magyar irodalom külföldön való oktatásának módszertani kérdéseiről. =           MtanKülf. 4: 20-34.

Szekfű Gyula  (szerk.) 1939. Mi a magyar? Bp.

Szende Aladár 1973. A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása - Amerikában. = Magyar Nyelvőr. 97: 66-77.

Szende Aladár és Szépe György (szerk.) 1978. A magyar mint idegen nyelv. Az MTA     Alkalmazott Nyelvészeti Bizottsága 1977. június 21-én megtartott ülésének anyaga. Bp.,     Különlenyomat a Magyar Nyelvőrből, pp. 299-332.

Szende Aladár 1990. Gyerekek magyarra tanítása nyelv és kultúra egységében. = HMód. II.      212‑218.

Szépe György 1969. A magyar mint idegen nyelv tanítása és az alkalmazott nyelvészet.

Szépe György 1970. A magyar kiejtés oktatásának alapjairól. = MtanKülf. 2: 97-99.

Szépe György 1981. A "magyar mint idegen nyelv" néhány diszciplináris kérdése, LektKonf. V.,          9-27.

Szende Aladár 1989. A magyar nyelv és kultúra tanításának módszertanáról. (Vitaindító vázlat).           = NyéK. 73: 31-40.

Szili Katalin 2000. A magyar időhatározók rendszere. Magyar Nyelv 272-82.

Szili Katalin 2000. A tárgyasság a magyar nyelvben Magyar Nyelvőr 356-69.

Szili Katalin 1999. Hogyan tanítsuk? Az igekötők. A kétféle ragozás. Dolgozatok….38.sz.

Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Szili Katalin 2006. Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. Enciklopédia Kiadó.

Szili Katalin 2006. Nyelvbe rejtett üzenetek. Magyar Nyelv. 33-43.

Szőllősy-Sebestyén András (szerk.) 1984. Készségek fejlesztése és mérése a magyar mint idegen            nyelv oktatásában. Folia Practico-Linguistica 14.1. Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi          Intézet. Budapest.

Szőllősy-Sebestyén András (szerk.) 1986. A differenciálás lehetőségei és módszerei a magyar     mint idegen nyelv oktatásában. Tanulmánygyűjtemény. A X. módszertani konferencia          anyaga. Bp. 316 p. [FPL. 16: 1. sz.]

Szűcs József 1975. A vizsgáztatás módszere és az egységes követelményrendszer kialakítása a   magyar mint idegen nyelv oktatásában. = IntSz. 6: 40-57.

Tarnói László 1990. A magyar irodalomtörténet egyetemi oktatása külföldön, idegen      anyanyelvűek részére. = HungOkt. 7-8: 36-42.

Tverdota György (főszerk.) 2000. Hungarológia (A Nemzetközi Hungarológiai Központ

folyóirata)

Tuomo Lahdelma-  Maticsák Sándor (szerk.) 1995. Hungarológia Magyarországon kívül.

Jyväskylä.

Uhrman György 1978. Az egybevető módszer alkalmazása az igekötők tanításában. (Magyar-    angol kontrasztív dolgozat.) = IntSz. 9: 1-56.

Varga Géza 1999. A magyarság jelképei. Bp., Írástörténeti Kutatóintézet.

Wacha Balázs 1983. Az „aspektualitás” tanítása. = Magyar Nyelvőr. 107: 149-165.

Wacha Balázs 2001. Időbeliség és aspektualitás a magyarban. NytudÉrt. 149.sz.

Welter, Alfons 1980. Néhány megjegyzés a cseh ajkúak magyar nyelvtanításához, illetve            nyelvtanulásához. = MNyGr. 769-774.

 

Magyar nyelvű, digitális irodalmak

 

Hegyi Endre  - Czigány Lóránt  - Kontra Miklós: A magyar mint idegen nyelv fogalma

http://mek.oszk.hu/01200/01282/01282.htm

 

 

Idegen nyelvű, papíralapú irodalmak

 

Brown, H. D. 2001. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy.

Pearson Education.

Brumfit Ch.,  Finocchiaro M. 1983. The Functional- Notional Approach. New York: OUP

Canale, M., Swain, M. 1980. Theoratical bases of communicative approaches to second language

teaching and testing. Applied Linguistics 1: 1-47.

Coseriu, Emilio 1987: Grundzüge der funktionellen Syntax. in: Formen und Funktionen. Max

Niemeyer Verlag, Tübingen, 133-175.

Cummins, J. 1981. Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy.

Clevedon, Multilingual Matters.

Dik, S. C. 1989. The Theory of Functional Grammar. Dordrecht.

Ellis, R. 1992. Grammar Teaching – Practice or Consciousness-raising. Clevedon.

Fábián, Pál 1974. Manuale della lingua ungherese. Bp., Tankönyvkiadó.

Fülei-Szántó, Endre 1975. New Ways of Teaching Hungarian. = ModLangT. 379-381.

 

Freudenstein, Reinhold (szerk.) 1979. Teaching of Foreign Languages to the very Young. Papers

from seven countries on work with 4- to 8-year-olds. Oxford-New York-Toronto-Sydney-

Paris-Frankfurt, Pergamon Press. XII + 97 lap.

Freudenstein, Reinhold-Sabine Baltruweit. 1975. Foreign-language teaching and learning today

(1975). Methods and Techniques of Foreign-Language Teaching with Reference to the

Aims in View Levels and Age Groups, Social and Professional Backgrounds. Marburg, FIPLV. 99 lap.

Gárdus, János 1975.  Some Problems in Teaching Technical Texts. = ModLangT. 387-391.

Gingras, Rosario C. 1977. Second-Language Acquisition and Foreign Language Teaching.

Arlington, Virginia, Center for Applied Linguistics. x+107 lap.

Ginter, Károly 1975. On the Teaching of the Hungarian System of Adverbs. = ModLangT. 39  398.

Halliday, M.A.K.-Mcintosh, A. - Stevens, P. 1964. The Lingiustic Scienses and Language

Teaching. London: Longman

Hegyi, Endre 1975. Teaching Hungarian as a Foreign Language. = ModLangT. 361-370.

Hymes, D. 1971. On Communicative Competence. Philadelphia, P.A., University of Pennsylvania        Press. Magyarul: Kommunikatív kompetencia. In: Horányi Özséb (szerk.) 1978.             Kommunikáció 2. Budapest,             Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 333-356.

Horváth, Mátyás 1975. Hungarian Taught as a Foreign Language in Yugosavia. = ModLangT. 383-385.

Horváth, Tibor 1975. Methods and Aspirations in Teaching Hungarian to Foreigners. = ModLangT. 371-377.

Juhász, János (szerk.) 1980. Kontrastive Studien Ungarisch-Deutsch. Bp., Akadémiai Kiadó. 139          AD lap. (Studia comparationis linguae hungaricae.)

Jespersen, O. 1904. How to Teach a Foreign Language. London: Allen and Unwin.

Kelly, Louis G. 1969. 25 centuries of language teaching. Rowley, Massachusetts. Newbury       Publishers. XI+474 lap.

Maitinskaia, Klara 1975. Some Remarks on Teaching Hungarian to People with Russian Mother            Tongue. = ModLangT. 399-403.

Munby, J. 1978. Communicative Syllabus Design. Cambridge University Press

O’Malley, J., Chamot, A. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition.

Cambridge, Cambridge University Press.

Payne, Jerry 1987. Colloqual Hungarian. London, Routledge.

Payne, Jerry 1987. Hungarian for the autodidact = NHQ. 105: 182-187.

Sinor, Denis 1971. Teaching „Hungary” (Hungarian Studies as an Academic Subject). = NHQ.             37-46.

Thomas  J. 1983. Cross-cultural pragmatic failure. Applied Linguistics 4. 91-112.

 

Van Ek 1979. The Threshold Level in a European Unit/Credit System for Modern Language

Learning by Adults. Systems Development in Adult Language Learning. Strasbourg: Council of Europe.

Wilkins, D. A. 1976. Notional Syllabuses. Oxford: Oxford University Press.

Wilkins, D. A. 1984.  Teaching without a language syllabus but with a linguistic focus.

TRANEL 6.

 


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.01.31.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!