2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Nyelv- és beszédfejlesztő tanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Nyelv- és beszédfejlesztő tanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKSzakirodalmi kalauz a nyelv- és beszédfejlesztő tanári szakhozPapíralapú magyar nyelvű szakmódszertani szakirodalmak

 

Aczél Petra 2000. A feladat: a feladat. Magyartanítás 5–6.

Aczél Petra – Bencze Lóránt 2001. Mikor, miért, kinek, hogyan? Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Corvinus. Budapest.


Adamikné Jászó Anna 1995. Az anyanyelvi alapkészségek kialakítása és gondozása. In: Anyanyelvi nevelés – Embernevelés. MNYTK. 198. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 51–59.

Adamikné Jászó Anna 1996. A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás elsajátításában és tanításában. In: Gósy Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol Gmk. Budapest. 228-251.

Adamikné Jászó Anna 2000. Változott-e húsz év alatt a főiskolások kiejtése és olvasása? Beszédkutatás 2000. 124–131.


Adamikné Jászó Anna 2001. A magyar olvasástanítás története. (Bővített és illusztrált kiadás.) Osiris Kiadó. Budapest.


Adamikné Jászó Anna 2002. A szövegértő olvasásról. Magyartanítás 4: 4–14.


Adamikné Jászó Anna 2002. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest.


Adamikné Jászó Anna 2003. Csak az ember olvas. Az olvasás tanítása és lélektana. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XX. Tinta Könyvkiadó. Budapest.


Adamikné Jászó Anna 2004. 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére. Holnap Kiadó. Budapest.


Adamikné Jászó Anna 2006. A diákok beszéde és a kiejtési norma. In: II. egri kiejtési konferencia. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Redigit Árpád Zimányi. Eszterházy Károly Főiskola. Eger. 102–112.


Adamikné Jászó Anna 2006. A nyelvi tudatosság fejlődése az anyanyelv elsajátítása során. Alkalmazott Nyelvtudomány VI/1–2: 5–23.


Adamikné Jászó Anna 2006. Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben. Trezor Kiadó. Budapest.

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris Kiadó. Budapest.

Albertné Herbszt Mária 1993. Szövegszemléletű anyanyelvoktatásunk és a dialógusok tanítása. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 100–107.

Albertné Herbszt Mária 1999. A tanítási óra mint a társalgás speciális típusa. In Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 195–201.

Andó Éva 2004. A gyermek nyelvi fejlődése és a történetmondás. In Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.): „…még onnét is eljutni a túlra…” Tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Kiadó. Budapest. 302–312.

Antalné Szabó Ágnes 2003. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr 4: 407–427.

Antalné Szabó Ágnes 2005. A tanári beszéd kérdésalakzatai I–II. Magyar Nyelvőr 2–3: 173–185; 318–337.

Antalné Szabó Ágnes 2006. A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. Budapest.

Antalné Szabó Ágnes 2006. A tanári beszéd mint nevelési eszköz a tanórán. In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc emlékére. Argumentum Kiadó. Budapest. 541–546.

Aronson, Elliot 2008. A társas lény. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bagó Lajosné – Bíró Tamásné 1991. A társas beszéd fejlesztése kisiskoláskorban. PMPI. Budapest.

Baji-Gál Ferencné 2000. Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen.

Balázs Sándor 2000. A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái. Okker. Budapest.

Balogh László 1997. Kommunkációs készségek, pedagógus továbbképzés. Szerk. Fedor Mihály. Fitt Mage. Budapest.

Bakos József 1970. A tanári beszéd retorikája. Magyar Nyelvőr 970: 456–463.

Balázs Boglárka 1993. Az időskori hangképzés jellemzői. Beszédkutatás 1993. 156–165.

Balázs Boglárka 2008. A környezetszennyezés hatása a hangképzésre. Gyógypedagógiai Szemle XXXVI/3. 171–176.

Balázs Boglárka – Gósy Mária 1996. Az agyfélteke-dominancia alakulása hallókészüléket viselő gyermekeknél. In Gósy Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol Gmk. Budapest, 1996. 176-181.

Balázs Boglárka – Gósy Mária – Szabó Iván: A gége nélküli beszéd fonetikai sajátosságai. Beszédkutatás 1996. 58-72.

Bańczerowski Janusz 2003. A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya. Magyar Nyelvőr 1: 4–12.

Bánréti Zoltán (szerk.) 1999. Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Corvina. Budapest.

Bárdos Jenő 2000. A nyelvtanár ismérvei. A tanítás folyamatának dimenziói. Osztálytermi megfigyelések, kutatások. In: Az idegen nyelvek tanításának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó 201–210., 211–218., 226–233.

Barkó Endre 1998. Kommunikatív didaktika. Dinasztia. Budapest.

Baron-Cohen, Simon – Patrick Bolton 2000. Autizmus. Osiris Kiadó. Budapest.

Bartos Éva 1987. A könyvtár szerepe a társadalmi beilleszkedési zavarok leküzdésében. Könyvtáros, 1987/8: 476–479.

Bartos Éva 1987. Biblioterápia a könyvtárosi munkában. Könyvtári Figyelő 1987/5: 563–567.

Bartos Éva 2001. A könyv, az olvasás, az irodalom terápiás alkalmazása. Könyvtári kis híradó, 2001/3: 1–2.

  Bartos Éva 2002. Biblioterápia irodalmi művek feldolgozása sajátos foglalkozásokon. Taní-Tani, 2002. 22–23.

Bartos Éva 2003. Biblioterápia a pedagógus tevékenységében: lehetőségek és próbálkozások. Taní-Tani, 2003/24-25: 90–95.

Bartos Éva (szerk.) 1999. Segített a könyv a mese: Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Magyar Olvasástársaság. Budapest.

Bata Sarolta 2009. Beszélőváltások a beszédpartnerek személyes kapcsolatának függvényében. Beszédkutatás 2009: 107–120.

Bata Sarolta – Gráczi Tekla Etelka 2009. A beszédpartner életkorának hatása a beszéd szupraszegmentális jellegzetességeire. In Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 74–82.

Benedek László 1992. Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai Társaság. Budapest.

Bicskeiné Zsulán Julianna 1999. Az anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata. Szeged.

Boda Edit 1989. Kommunikáció. Magyar Pedagógia. 3-4.

Bodó Csanád–Vargha Fruzsina Sára 2008. Régi nyelvatlaszok – új módszerek. Magyar Nyelv. CIV/3. 2008. 335–351.

Bombolya Mónika: Hallássérült gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 72–83.

Bóna Judit 2004. Tanárjelöltek beszédprodukciója felolvasáskor. Magyar Nyelvőr 128: 158–165.

Bóna Judit 2005. A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai. Magyar Nyelvőr 129: 235–242.

Bóna Judit 2006. Tudunk-e változtatni spontán beszédünk tempóján? In Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó. Budapest. 560–566.

Bóna Judit 2007. A beszédképzés és a beszédhallás összefüggése beszédhibásoknál. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 114–124.

Bóna Judit 2007. Magánhangzónyújtások akusztikai fonetikai paraméterei. Beszédkutatás 2007. 99–107.

Bóna Judit 2008. A nyújtás sajátosságai a dadogó és az ép beszédben. Beszédkutatás 2008. 148–156.

Bóna Judit 2009. A beszédtempó elemzése. In Uő.: A gyors beszéd. Produkciós és percepciós sajátosságok. MTA Könyvtára–Lexica Kiadó, Budapest, 2009, 11–27.

Bóna Judit 2009. A gyors beszéd és a hadarás. In Uő.: A gyors beszéd. Produkciós és percepciós sajátosságok. MTA Könyvtára–Lexica Kiadó. Budapest. 57–78.

Bóna Judit 2009. Az idős életkor tükröződése a magánhangzók ejtésében. Beszédkutatás 2009. 76–87.

Bóna Judit 2009. Grammatikai hibák a spontán beszédben. In Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 56–64.

Bóna Judit – Imre Angéla 2007. A hangsúlyeltolódás hatása a beszédfeldolgozásra. Beszédkutatás 2007. 75–82.

Bóna Judit – Imre Angéla 2009. Felnőttek hangos olvasása az életkor, a nem és a foglalkozás függvényében. Alkalmazott Nyelvtudomány IX/1–2: 85–95.

Brooks, Greg 1996. A szóbeli kommunikációs képességek értékelése. Új Pedagógiai Szemle. 1996. 3. sz. 53-60.

Büky Béla 1973. A beszédtanítás pszichológiája. Tankönyvkiadó. Budapest.

Büky Béla – Egyed András – Pléh Csaba 1984. Nyelvi képességek – fogalomkincs – megértés. Tankönyvkiadó. Budapest.

Cialdini, Robert 1999. A befolyásolás lélektana, A meggyőzés pszichológiája. Corvinus. Budapest.

Clarke, David D.–Argyle, Michael 1997. Beszélgetési szekvenciák. In Pléh Csaba–Síklai István–Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó, Budapest 565–602.

Cropley, Arthur J. 1983. Tanítás sablonok nélkül. (Utak a kreativitáshoz). Tankönyvkiadó. Budapest.

Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó. Budapest.

Csány Yvonne 1990. Hallás-beszéd nevelés. Tankönyvkiadó. Budapest.

Csapó Benő 2003. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Cser János 1939. A magyar gyermek szókincse. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest.

Csép Valéria 2007. A beszédészlelés kritikus kérdései és a beszédészlelés fejlődése „neuro”-nézetből. In (Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest. 20–43.

Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (szerk.) 2008. Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó, Budapest.

Dálnokiné Pécsi Klára 2001. Az iskola belsõ világa – kommunikáció. Új Pedagógiai Szemle. 2001. Július-augusztus. 171–179.

Debreczeni Tibor (szerk.) 1985. Nyitva van az aranykapu. (Játék, bábjáték, színjáték) Múzsák Kiadó. Budapest.

Debreczeni Tibor 1994. Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. MDPT. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola kiadványa. Kecskemét.

Deme László 1978. Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. Kossuth Kiadó. Budapest.

Deme László (szerk.) 1974. Szónokok, előadók kézikönyve. Kossuth Kiadó. Budapest.

Dr. Katona Gábor 1996. A hallás fejlődése és vizsgálati módszerei. In Gósy Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol Gmk. Budapest. 9–31.

Dr. Tóth László 2000. A pedagógus hatékonysága. In Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó 206–223.

Erdei Iván 1987. A gyermeknyelvi szókincsvizsgálatok elméleti és gyakorlati kérdései. Tanárképzés és Tudomány 2. 145–168.

Eysenck, Michael W. – Keane, Mark T. 1997. Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

F. Dornbach Mária 1999. A kapcsolatteremtés mint kódváltás a pedagógiai szituációban. In: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 202–209.

Fábián Gyöngyi 2002. A nyelvtanár viselkedésének megismerhetősége a személyiség, attitűdök és szerepek összefüggésében: In Bárdos Jenő–Garaczi Imre (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Veszprém 25–50.

Fábricz Károly: A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In Kontra Miklós (szerk.): Beszélt nyelvi tanulmányok. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 76–90.

Falus Iván (szerk.) 1997. Pedagógiai lexikon. Keraban Kiadó. Budapest.

Falus Iván 1998. A pedagógus. In Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 96–116.

Felkai Gábor 1997. A NAT kommunikáció felfogása a mai elméletek tükrében. Vigilia 6: 426–434.

Fent Zoltán 2007. A hallószerv, a hallás folyamata, zavarok. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 44–57.

Fischer Sándor 1966. A beszéd művészete. Gondolat Kiadó. Budapest.

Frint Tibor–Surján László (szerk.) 1982. A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Medicina Könyvkiadó. Budapest. (több kiadásban).

Gabnai Katalin 1979. Játékkoszorú. NPI Budapest.

Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó. Budapest.

Gerebenné Várbíró Katalin: Auditív észlelési és beszédmegértési zavarok gyógypedagógiai megközelítésben. In Gósy Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol Gmk. Budapest, 1996. 54-82.

Gerliczkné Schéder Veronika 2007. Felnőttkori beszédfeldolgozási nehézségek. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 301–310.

Gocsál Ákos 1999. Egyéni különbségek az artikulációs tempó percepciójában. Beszédkutatás ’99. 19–29.

Gocsál Ákos 2000. A beszéd időviszonyai különböző életkorú személyeknél. Beszédkutatás 2000. 39–50.

Gósy Mária 1982. Az élőbeszéd hibáiról. In Bolla Kálmán (szerk.): Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Gósy Mária 1989. Beszédészlelés. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Gósy Mária 1994. A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése. Óvodásoknak. Nikol. Budapest.

Gósy Mária 1994. A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (Szóban és írásban). Iskolásoknak. Nikol. Budapest.

Gósy Mária 1995. A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat zavarai és terápiája. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. Budapest.

Gósy Mária 1995. GMP-diagnosztika. Nikol. Budapest.

Gósy Mária 1996. Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés, olvasási nehézség. In Gósy Mária (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol Gmk. Budapest, 163–175.

Gósy Mária 1997. Szóaktivizálási folyamatok olvasási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknél. Beszédkutatás ’97. 169–179.

Gósy Mária 1998. A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. Beszédkutatás ’97. 1–39.

Gósy Mária 1998. Színmegnevezések gyermekkorban és felnőttkorban. In.: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok II. Veszprémi Egyetem. Veszprém. 55–69.

Gósy Mária 2000. A beszédszünetek kettős funkciója. Beszédkutatás 2000. 1–14.

Gósy Mária 2000. A hallástól a tanulásig. Nikol. Budapest.

Gósy Mária 2000. Az életkor hatása a mentális lexikon működésére. Magyar Nyelvőr 124/4. 410–423.

Gósy Mária 2001. Szóasszociációs műveletek az életkor függvényében. Alkalmazott Nyelvtudomány I/1. 2001. 17-30.

Gósy Mária 2002. Beszédképzés zönge nélkül. Beszédkutatás 2002. 18-37.

Gósy Mária 2003. A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. Magyar Nyelvőr 127: 257–277.

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest.

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest.

Gósy Mária 2006. A beszédhangok megkülönböztetésének fejlődése. Beszédkutatás 2006. 147–159.

Gósy Mária 2007. Az anyanyelv-elsajátítás folyamatairól. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 8–17.

Gósy Mária 2007. Az értelmi képesség és a beszédpercepciós folyamatok összefüggései. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 230-246.

Gósy Mária 2008. A zaj hatása a beszédre. Beszédkutatás 2008. 5–21.

Gósy Mária 2008. Önellenőrzési folyamatok a beszédben. Magyar Nyelv 104. 402–426.

Gósy Mária – Gráf Rózsa 1998. Beszélgessünk a kisbabával. Nikol, Budapest.

Gósy Mária – Horváth Viktória 2006. A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. Alkalmazott Nyelvtudomány VI: 25–42.

Gósy Mária – Horváth Viktória 2006. Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. Magyar Nyelvőr 130/4. 470–481.

Gósy Mária – Horváth Viktória 2007. Óvodások és olvasási nehézséggel küzdő kisiskolások beszédhallása. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 84–103.

Gósy Mária – Horváth Viktória 2008. Kettős deficit: beszédhibás iskolások beszédfeldolgozása. Gyógypedagógiai Szemle 2008/3. 177–192.

Gósy Mária – Imre Angéla 2007. Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Nikol. Budapest.

Gósy Mária – Kovács Magdolna: A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében. Magyar Nyelvőr 2001/3. 330-354.

Gósy Mária – Laczkó Mária 1994. Varázsló. Olvasási nehézségek felismerése. Olvasásfejlesztés. Nikol. Budapest.

Gráczi Tekla Etelka 2007. Diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekek beszédfeldolgozásának vizsgálata In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 202–213.

Gráczi Tekla Etelka 2009. Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében. Beszédkutatás 2009: 121–133.

Gráczi Tekla Etelka – Gósy Mária – Imre Angéla 2007. Olvasási nehézség és diszlexia a beszédfeldolgozás tükrében In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 214–228.

Griffin, Peg–Mehan, Hugh 1997. Értelem és rítus a tantermi beszélgetésben. In Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó. Budapest. 541–564.

Gyarmathy Dorottya 2008. Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra. Alkalmazott Nyelvtudomány VIII/1–2: 135–146.

Gyarmathy Dorottya – Gósy Mária – Horváth Viktória 2009. A rejtett és a felszíni önmonitorozás temporális jellemzői. In Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 46–55.

H. Varga Gyula 1996. A tanári beszéd kommunikációs közege. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 350–359.

H. Varga Gyula 1999. A tanárok nyelvi és kommunikációs kultúrája. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 210–224.

Hernádi Sándor 1996. Beszédművelés. Osiris Kiadó. Budapest.

Hernádi Sándor 1996. Magyar szó, magyar beszéd. Osiris Kiadó. Budapest.

Hochenburger Emil – Pauka Károly 1978. Nagyothallók könyve. Medicina. Budapest.

Horváth M. Szabolcs – Magony Edit – Gósy Mária 2006. A fáradó beszéd mint betegségtünet. Beszédkutatás 2006. 172–183.

Horváth Viktória 2006. A spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései gyerekeknél. Beszédkutatás 2006. 134–146.

Horváth Viktória 2007. Vannak-e „női” és „férfi” megakadásjelenségek a spontán beszédben? Magyar Nyelvőr 2007/3: 315–323.


Horváth Viktória 2007. Megkésett beszédfejlődésű óvodások beszédfeldolgozási folyamatairól. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 149–162.


Horváth Viktória 2007. Beszédészlelési folyamatok tipológiája 6–10 éves korban. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 271–284.

Horváth Viktória – Imre Angéla 2009. A diszlexia tünetei a spontán beszédben. Beszédkutatás 2009. 240–255.

Horváth Zsuzsa 1996. Kommunikáció: kelet és nyugat. Educatio. 633–645.

Hunya Márta 1998. A disputa program. Soros Oktatási Füzetek. Budapest.

Huszárné Kádár Ibolya 1999. A kommunikáció szerepe a tanári és a vezetői gyakorlatban. Pedagógiai Műhely. 1999. 2. 5-9.

Illyés Sándor (szerk.) 1987. Gyógypedagógiai alapismeretek. Tankönyvkiadó. Budapest.

Imre Angéla 2005. Különböző műfajú szövegek szupraszegmentális jellemzői. Magyar Nyelvőr 129/4. 510–520.

Imre Angéla 2006. Az olvasászavar és a beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései. Beszédkutatás 2006. 160–171.

Imre Angéla 2007. A beszédmegértés és az olvasás összefüggése. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 184–201.

Imre Angéla 2007. Az anyanyelv-elsajátítás vizsgálata. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 58–69.

Imre Angéla – Gráczi Tekla Etelka 2005. A beszédészlelés fejlődésének vizsgálata. Beszédkutatás 2005: 112–123.

Iványi Zsuzsa 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 2001/1: 74–93.

Jagusztinné Ujvári Klára (szerk.) 1985. Magyar verbális asszociációk I-II. Szeged. Budapest. Debrecen.

Kaposi László (szerk.) 1993. Játékkönyv. (Színházi Füzetek IV.) Marczibányi Téri Művelődési Központ és Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Budapest.

Kárpáti Andrea (szerk.) 1995. Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Kátainé Koós Ildikó 2001. Az anya személyiségjegyeinek hatása a csecsemő preverbális kommunikációjára. Beszédkutatás 2001. 101–113

  Keresztesi Katalin – Marton Éva 1999. „Diszlexiás és diszgráfiás tanulók mozgásterápiás programjának néhány eredménye”. Fejlesztő Pedagógia 9:1, 27–31.

Kiefer Gábor 1995. Rekedtség. Foniátria – a hangképzés és zavarai. Golden Book Kiadó. Budapest.

Kissné Kovács Katalin 1995. A pedagógus kommunikációja – pedagógiai hatás. In Kovácsné Bakosi Éva (szerk): Lépésben a változásokkal. Hajdúböszörmény. 48–50.

  Kocsor András – Bácsi János – Mihalovics Jenő 2006. Beszédmester: Számítógépes olvasásfejlesztés és beszédjavítás-terápia. Új Pedagógiai Szemle 2006. március: 108–113.

Kovács Sándor 1993. Kommunikációs viszonyok az osztályban. Új Pedagógiai Szemle 7–8: 115–118.

  Köpf Lászlóné 1999. „A diszlexiáról – középiskolás fokon”. Fejlesztő Pedagógia, 9:2–3, 48–52.

L. Aczél Petra 2001. Retorika. A szóból épült gondolat. Krónika Nova Kiadó. Budapest.

Labov, Wiliam – Fanshel, David 1997. Beszélgetési szabályok. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó. Budapest. 395–435.

Lehmann Magdolna 2004. Az idegen nyelvi szókincs elsajátításának és mérésének innovatív irányzatai. Alkalmazott Nyelvtudomány IV/1: 41–56.

Lengyel Zsolt: Az írás: kezdet – folyamat – végpont. (Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai). Corvina. Budapest. 1999.

Lengyel Zsolt: Az írott nyelvi belső (mentális) lexikon kérdéséhez. Beszédkutatás 2001. 186–198.

Libárdi Péter 2001. A nyelvi változás tükröződése az egyén mentális lexikonában. Alkalmazott nyelvtudomány I/1: 39–49.

Lipták Ildikó (szerk.) 1996. Ahogyan. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. A Marcibányi Téri Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadványa.

Lőrik József – Kászonyiné Jancsó Ildikó 2009. A fonológiai tudatosság fejlesztése és hatása az írott nyelv elsajátítására. In Marton Klára (szerk.) Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. ELTE. Eötvös Kiadó. 11–42.

Markó Alexandra 2000. Beszédaktus-elmélet és intonáció. Megjegyzések az intonációnak a kommunikációban betöltött szerepéhez. Egyetemi Fonetikai Füzetek 27: 77–88.

Markó Alexandra 2001. Az idegen közszavak és tulajdonnevek kiejtésének néhány problémájáról. Egyetemi Fonetikai Füzetek 31: 93–100.

Markó Alexandra 2003. Az idegen nyelvi beszédtervezés stratégiái. Beszédkutatás 2003. 57–74.

Markó Alexandra 2003.Útmutató az IPA, a finnugrisztikai és a magyar egyezményes jelölések használatához. In Gósy Mária–Menyhárt Krisztina (szerk.): Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához. Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Nikol Kiadó, Budapest, 96–105.

Markó Alexandra 2004. A fonetika oktatása külföldön. Magyar Nyelvőr 128/1. 61–67.

Markó Alexandra 2004. A magyar nyelv szupraszegmentális jellemzőinek tanítása – problémák és lehetőségek. Hungarológiai Évkönyv V/1. 125–136.

Markó Alexandra 2004. Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben. Beszédkutatás 2004: 209–222.

Markó Alexandra 2005. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. Beszédkutatás 2005: 63–77.

Markó Alexandra 2006. A spontán beszéd – monologikus és dialogikus szövegek. In Zimányi Árpád (szerk.): Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Linguistica Hungarica. EKTF Líceum Kiadó Eger. 66–78.

Markó Alexandra 2007. A mondat- és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban. In Gósy M (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol. Budapest. 285-300.

Markó Alexandra – Gráczi Tekla Etelka 2007. Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése. Alkalmazott Nyelvtudomány 2007/1-2. 39–55.

  Marton-Dévényi Éva 2001. „Anyanyelvi – zenei helyesírástanítás – diszgráfiakezelés”. Fejlesztő Pedagógia 12:1 33–37.

Medgyes Péter 1995. A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest.

  Meixner Ildikó 1995. A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest.

Menyhárt Krisztina 1998. Nyelvi meghatározottság a beszédszünetek észlelésében. Beszédkutatás ’98. 53–66.

Menyhárt Krisztina 1999. Szláv anyanyelvűek magyar beszédének fonetikai sajátosságai. Beszédkutatás 1999. 30–44.

Menyhárt Krisztina 2000. A beszéd temporális sajátosságai kétnyelvűeknél. Beszédkutatás 2000. 51–63.

Menyhárt Krisztina 2001. Életkori tényező a szövegértésben. Beszédkutatás 2001. 73–90.

Menyhárt Krisztina 2002. Az akcentus a magánhangzók tükrében. Beszédkutatás 2002. 38–52.

Montágh Imre 1984. Gyermekszínjátszók beszédművelő könyve. Múzsák, Budapest. (Több kiadásban.)

Montágh Imre 1986. Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Kossuth, Budapest.

Montágh Imre 1999. Tiszta beszéd. Budapest.

Montágh Imre 2008. Mondd ki szépen. Holnap Kiadó, Budapest.

Montágh Imre – Montághné Riener Nelli – Vinczéné Bíró Etelka 2002. Gyakori beszédhibák a gyermekkorban. Holnap Kiadó, Budapest. (Több kiadásban.)

Murvai Olga 1999. Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 188–194.

Nagy Andor 1993. Médiapedagógia. Televízió a családban és az iskolában. Seneca Kiadó. Budapest.

Nagy Andor 1999. A média pedagógiája. Eger.

Nagy Ferenc 1976. A kérdések felosztása és fajtái. In: Nagy Ferenc: A tanárok kérdéskultúrája. Akadémiai Kiadó 170–207.

Navracsics Judit 2001. A mentális lexikon rendezettségének és a nyelvtanulás módjának összefüggései. In Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 144–151.

Neelands, Jonathan 1994. Dráma a tanítás szolgálatában. MDPT Marczibányi Téri Művelődési Központ. Budapest.

Nikléczy Péter – Horváth Viktória 2007. Nyelvjárási hangarchívum az interneten. Beszédkutatás 2007. 173–177.

Odránné Kalina Krisztina 2001. Játékos foglakozások a beszédmegértés fejlesztésére. Nikol. Budapest.

Olaszy Gábor 2005. Prozódiai szerkezetek jellemzése a hírfelolvasásban, a mesemondásban, a novella és a reklámok felolvasásában. Beszédkutatás 2005. 21–50.

Oroszlány Péter 2004. Könyv a tanulásról. Tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek. Független Pedagógiai Intézet. Budapest.

Padisák Mihály 1974. Játékmesterek kis kézikönyve, avagy: a játékvezető és a játék. NPI. Budapest.

Padisák Mihály 1974. Játsszunk együtt! Minerva Kiadó. Budapest.

Páldi János 1995. Humanisztikus iskola és tanári kommunikáció. Embernevelés 1995/1: 47–53.

Páskuné Kiss Judit – Dávid Imre 1994. Kommunikációs képességek fejlesztése (elméleti alapok és játékok). MTA Pszichológiai Intézete. Budapest.

Pease, Allan 1999. A testbeszéd. Park Kiadó. Budapest.

Pinczésné Palásthy Ildikó 1996. Tanítók tanórai kommunikációjának néhány sajátossága. In Tanulmányok. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. 248–253.

Pléh Csaba (szerk.) 1986. Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó. Budapest.

Pléh Csaba (szerk.) 1989. A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó. Budapest.

Pléh Csaba 1998. Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex Kiadó. Budapest.

Poór Ferenc – Wacha Imre 1983. A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztése videotechnika segítségével. Veszprém.

Raátz Judit 1997. Látod, amit mondok? Gondolatok a nem verbális jelekről, csoportosításukról, tanításukról. In Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények. Korona Nova Kiadó. Budapest.

Rudas János 1997. Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Gondolat – Kairosz. Budapest.

Ranschburg Jenő 1996. A tanulás zavarai: a beszéd és a kommunikáció zavarai. Köznevelés 41: 8–9.

Riszovannij Mihály – Sólyom Erika 1996. Nyelv, nemi szerep és osztálytermi kommunikáció. Educatio: 536-539.

Rozgonyiné Molnár Emma 1999. Tanári beszéd. In Galgóczi László (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. JGYF Kiadó, Szeged 47–80.

S. Kádár Júlia 1970. A szókincs és a szófajok gyakoriságának alakulása 3–6 éves gyermekek beszédében feladatmegoldás, illetőleg kommunikáció során. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 7: 149–161.

S. Meggyes Klára 1971. Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Sándor Klára 2001. „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek nyelvhasználata. Replika 2001 november: 241–259.

Schegloff, Emanuel A. 1997. A beszélgetés néhány kérdéséről és kétértelműségéről. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó. Budapest. 436–457.

Sipos Lászlóné 1998. Verbális asszociációk azonosságának és eltérésének vizsgálata. Beszédkutatás ’98. 105–121.

Sósné Pintye Mária –Melegné Steiner Ildikó 2007. Percepciós zavarok korai felismerése és terápiájaa beszédindító korai intervencióban. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 312–321.

Subosits István 1999. A beszéd mint viselkedésforma az iskolában. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 479–484.

Subosits István 2002. „Szép szónak nem szegik szárnyát” A helyes beszéd. Logopédia Kiadó. Budapest. 49–152.

Szabó Katalin 1997. Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest.

Szabolcs Éva 1998. Kommunikációelméletek a pedagógiában. In Földes Tamás és mtsai. (szerk.): III. Logopédiai Napok Konferencia. Sopron. 37–40.

Szalai Enikő 1996. A lexikális hozzáférés ép és zavart folyamatai. Beszédkutatás ’96. 79–96.

Szálkáné Gyapay Márta 1999. Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Szauder Erik (szerk.) 1994. Dráma, oktatás, nevelés. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Szende Tamás 1995. A beszéd hangszerelése. Idő, hangmagasság, hangerő és határjelzés a közlésben. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest.

Tolnai Mária 1994. Dráma és nevelés. Korona Kiadó. Budapest.

V. Raisz Rózsa 1995. Mondat- és szövegformálás a tanár beszédében. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 115–122.

Vandra Attila 1997. Testbeszéd a tanári gyakorlatban. Közoktatás. 10–11.

Vicsi Klára 2003. Beszédtanítást segítő számítógépes rendszerek áttekintése és a többnyelvű „Beszédkorrektor” bemutatása. Alkalmazott Nyelvtudomány III/1. 2003. 29–47.

 

Papíralapú idegen nyelvű szakmódszertani szakirodalmak

 

Ahrenholz, Bernd 1999. Modalität und Diskurs. Instruktionsdiskurse italienischer Lerner des Deutschen sowie deutscher und italienischer Muttersprachler. In Dittmar, Norbert –Giacalone Ramat, Anna (Hrsg.): Grammatik und Diskurs. Studien zum Erwerb des Deutschen und des Italienischen. Stauffenburg-Verlag. Tübingen. 245–276.

Bates, Elizabeth – Bretherton, Inge – Lynn, Sebestyen Snyder 1988. From first words to grammar: Individual differences and dissociable mechanisms. Cambridge University Press. Cambridge.

Bewer, Franziska 2004. Der Erwerb des Artikels als Genus-Anzeiger im deutschen Erstspracherwerb. ZAS Papers in Linguistics 33: 87–140.

Braine, Martin D. S. 1963. The ontogeny of English phrase structure: the first phase. Language 39: 1–14.

Braine, Martin D. S. 1976. Children’s first word combinations. Monographs of Society for Research in Child Development, 41.

Clahsen, Harald 1982. Spracherwerb in der Kindheit. Eine Untersuchung zur Entwicklung der Syntax bei Kleinkindern. Narr. Tübingen.

Clahsen, Harald 1984. Der Erwerb von Kasusmarkierungen in der deutschen Kindersprache. Linguistische Berichte 89: 1–31.

Clahsen, Harald 1988. Normale und gestörte Kindersprache: linguistische Untersuchungen zum Erwerb von Syntax und Morphologie. Benjamins. Amsterdam/Philadelphia.

Clark, Eve V. 1973. What’s in a word? On the child’s acquisition of semantics in his first language. In T. Moore (ed.): Cognitive development and the acquisition of language. Academic Press. New York.

Edmondson, Willis – House, Juliane 2000. Einführung in die Sprachlehrforschung: UTB. Francke. Tübingen. Base.

Eilers, Rebecca E. 1980. Infant speech perception: history and mystery. Child Phonology 1980: 23-39.

Ervin, Susan M. - Osgood, Charles E. 1954. Second language learning and bilingualism. Journal of Abnormal and Social Psychology 49: 139–146.

Esser, Günter – Lehmkuhl, Gerd – Schmidt, Martin H. 1983. Die Beziehung von Sprechstörungen und sprachlichem Entwicklungsstand zur zerebralen Dysfunktion und psychiatrischen Auffälligkeiten bei 8jährigen Grundschülern. Sprache-Stimme-Gehör 7: 59–62.

Ferguson, Charles A. – Peitzer, David B. – Weeks, Thelma E. 1973. Model-and-replica phonological grammar of a child’s first words. Lingua 31: 35–65.

Fried, L. - Christmann, M. 1991. Neue Übungen und Spiele zur Lautunterscheidung. Beltz. Weinheim.

Füssenich, I. - Heidtmann, H. (Hrsg.) 1984. Bedeutung und Anwendung der Gesprächanalyse innerhalb von Sprach- und Kommunikationsdiagnostik. Sonderpädagogik 2: 49–62.

Gebhard, Werner 2001. Entwicklungsbedingte Sprachverständnisstörungen bei Kindern im Grundschulalter. Status und Diagnostik im klinischen Kontext. Utz-Verlag. München.

Geschwind, Norman 1979. Specializations of the human brain. Scientific American 241: 180–199.

Goorhuis-Brouwer, Sieneke M. 1986. Verzögerte Sprech- und Sprachentwicklung. Notwendigkeit einer kombinierten phoniatrisch-psychologischen Diagnostik. Folia phoniatrica 38: 22–24.

Gósy, Mária – Olaszy, Gábor – Hirschberg, Jenő – Farkas, Zsolt 1987. Phonetically based new method for audiometry: the G-O-H measuring system using synthetic speech. Magyar Fonetikai Füzetek 17: 84–101.

Grimm, Hannelore 1973. Strukturanalytische Untersuchungen der Kindersprache. Huber. Bern.

Grimm, Hannelore 2003. Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen-Ursachen-Diagnose-Intervention-Prävention. Hogrefe. Göttingen

Grohnfeldt, Manfred 1979. Diagnose von Sprachbehinderungen. Theorie und Praxis der Felddiagnostik bei Sprachbehinderten. Marhold. Berlin.

Grosjean, Francois – Gee, James Paul 1987. Prosodic structure and spoken word recognition. In Frauenfelder, Uli H. – Tyler, Lorainne Komisarjevsky (eds.): Spoken word recognition. Cambridge, Massachusetts – London.

Heidtmann, H. 1987. Neue Wege der Sprachdiagnostik. Marhold. Berlin.

Ingram, David 1976. Phonological disability in children. London: Edward Arnold.

Jakobson, Roman 1941. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Almqvist & Wiksell. Uppsala.

Jessner, U. (1992): Zur Ontogenese von geschlechtsbedingten Sprachmerkmalen. Grazer linguistische Studien 38, 111–135.

Kassai, Ilona 1988. Prosodic development of a Hungarian child: the one-word utterance stage. Magyar Fonetikai Füzetek 19: 72–81.

Kimura, Doreen 1967. Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex 3: 163-178.

Klein, Wolfgang 2001. Typen und Konzepte des Spracherwerbs. In Helbig, Gerhard – Götze, Lutz – Henrici, Gert – Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. De Gruyter. Berlin. New York. 604-617.

Laczkó, Mária 1991. The interrelation of articulation rate and pauses in children’s speech. In Gósy, Mária (ed.): Temporal factors in speech. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 139–151.

Krashen, Stephen D. 1975. The critical period for language acquisition and its possible bases. Annuals of the New York Academy of Sciences 263: 211–224.

Krashen, Stephen D. 2006. Lateralisation, language learning, and the critical period: Some new evidence. Language Learning 23: 63–74.

Kuhl, Patricia K. 1979. Speech perception in early infancy: perceptual constancy for vowel categories. The Journal of the Acoustical Society of America 60: 1668–1679.

Küspert, Petra – Schneider, Wolfgang 2003. Hören, lauschen, lernen, mit Arbeitsmaterial. Vandenhoed & Ruprecht. Göttingen.

Liberman, Alvin M. 1957. Some results of research in speech perception. The Journal of the Acoustical Society of America 29: 117–123.

Libermann, Alvin M. – Harris, Katherine Safford – Hoffman, Howard S. – Griffith, Belver C. 1957. The discrimination of speech sounds within and across phoneme boundaries. Journal of Experimental Psychology 54: 358–368.

Lindner, G. 1977. Hören und Verstehen. Akademie Verlag. Berlin.

Ling, Daniel 1977. Speech and the hearingimpaired child: theory and practice. Academic Press. Washington.

Mayer, S. 1995. Phonologische Prozesse und Störungen. L.O.G.O.S. Interdisziplinär 3: 187–196.

Mayr, T. 1990. Verhaltensauffälligkeiten bei Vorschulkindern mit unterschiedlich schweren Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen – eine epidemiologische Studie. Heilpädagogische Forschung 16/1: 37–44.

McClelland, James L. – Elman, Jeffrey L. 1986. The TRACE model of speech perception. Cognitive Psychology 18: 1–86.

McNeill, Patrick 1970. The acquisition of language. Evanston. London – New York.

Miller, Wick – Ervin, Susan 1964. The acquisition of grammar in child language. Monographs of Society for Research in Child Development 29.

Müller, Raph–Axel 1996. Innateness, autonomy, universality? Neurobiological approaches to language. Behavioral and Brain Sciences 19: 611–675.

Nation, James E. 1989. Diagnostik von Sprech- und Sprachstörungen. Fischer. Stuttgart; New York.

Oldfield, C. R. 1963. Individual vocabulary and semantic currency. British Journal of Social and Clinical Psychology 2: 122–130.

Pačesová, J. 1968. The development of vocabulary in the child. Universitat J. E. Purkyne. Brno.

Penfield, W. – Roberts, L. 1959. Speech and brain mechanisms. Princeton University Press. Princeton, New York.

Richardson, Sylvia O. 1983. Differential diagnosis in delayed speech and language development. Folia Phoniatrica et Logopaedica 35: 66–80

Shepard, Lorrie A. – Smith, Mary Lee 1987. Effects of kindergardenretention at the end of first grade. Psychology in the Schools 24: 346–357.

Silva, Phil A. – McGee, Rob – Williams, Sheila M. 1983. Developmental language delay from 3 to 7 years and its significance for low intelligence and reading difficulties at age seven. Developmental Medicine and Child Neurology 28: 783–793.

Vannest, Jennifer – Boland, Julie E. 1999. Lexical morphology and lexical access. Brain and Language 68: 324–332.

 

Digitális magyar nyelvű szakmódszertani szakirodalmak

 

Adamikné Jászó Anna 2009. Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás I. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=185Adamikné Jászó Anna 2009. Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás II. Anyanyelv-pedagógia 2009/4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=221

Albertné Herbszt Mária 2005. A tanár-diák együttműködés 17–38 http://mek.oszk.hu/03200/03267/03267.pdf

Bóna Judit 2008. A beszédtempó pedagógiai vonatkozásai. Anyanyelv-pedagógia 2008/1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=16

Bóna Judit – Markó Alexandra 2009. Hétköznapi fonetika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához. Anyanyelv-pedagógia 2009/1.

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=152.

Boronkai Dóra 2008. Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I. Anyanyelv-pedagógia 2008/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=60Boronkai Dóra 2008. Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás II. Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=115

Csájiné Knézics Anikó – Szilvásiné Turzó Ágnes 2008. Drámapedagógiai gyakorlatok az anyanyelvi órákon. Anyanyelv-pedagógia 2008/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=55

Fodor Éva 2009. Ötletek a 11. évfolyamos Stílusrétegek című témakör tanításához. Anyanyelv-pedagógia 2009/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=162

Gerliczkiné Schéder Veronika 2009. Az iskolai jegyzetelés nehézségei. Anyanyelv-pedagógia 2009/1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=139

Gósy Mária 2008. A szövegértő olvasás. Anyanyelv-pedagógia 2008/1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=25

Hattyár Helga 2007. A magyarországi siket közösség kétnyelvűsége. Előadásvázlat. http://wiki.eotvos.elte.hu/wiki/images/8/82/Siketek.ppt.

Herbszt Mária 2008. Grice társalgási maximáinak érvényesülése a tantermi interakcióban. Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=88Jordanidisz Ágnes 2009. A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában. Anyanyelv-pedagógia 2009/4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=222Laczkó Mária 2008. Hogyan minősítik a tizenévesek beszédét a diákok és a tanárok? Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=87

Laczkó Mária 2009. Tizenévesek beszédének fonetikai és stilisztikai elemzése. Anyanyelv-pedagógia 2009/1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=151

Mohai Katalin 2009. A diagnosztika szerepe a sikeres fejlesztésben. Gyógypedagógiai Szemle 2009/5. http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=30&jaid=430

N. Császi Ildikó 2009. Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=197Nagyházi Bernadette 2009. Játsszunk mesét! – Szövegfeldolgozás a magyar mint idegen nyelvi órán. Anyanyelv-pedagógia 2009/4. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=219

Nemesné Kis Szilvia 2008. Cigány tanulók anyanyelvi nevelésének nyitott kérdései. Anyanyelv-pedagógia 2008/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=49

Neuberger Tilda 2008. A szókincs fejlődése óvodáskorban. Anyanyelv-pedagógia 2008. 3–4. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=86

Neuberger Tilda 2009. Óvodáskorú gyermekek szóaktiválásának funkcionális vizsgálata. III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 2009. kötete http://www.nytud.hu/alknyelvdok09/proceedings.pdf

Rónaky Edit 1995. Hogyan beszél ma az ifjúság? Avagy: Hogyan hadováznak a skacok? Budapest, Kemény Gábor Iskolaszövetség. http://mek.oszk.hu/01700/01778/01778.doc

Sándor Klára 2001. „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek nyelvhasználata. Replika, 2001 november: 241–259.  
http://dragon.unideb.hu/~tkis/bastya.htm

Szabó Kalliopé 2008. Megakadásjelenségek nyolcévesek spontán beszédében. Anyanyelv-pedagógia 2008/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=56

Szinger Veronika 2009. Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=184

Tancz Tünde 2009. Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelv-pedagógia 2009/2. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=161

Udvarhelyi Beatrix 2009. Hangképzési problémák a tanári beszédben. Anyanyelv-pedagógia 2009/3. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=187

Varga Éva 2008. Olvasástanítás lépésről lépésre. Anyanyelv-pedagógia 2008/1. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=31

 

Digitális idegen nyelvű szakmódszertani szakirodalmak

 

European Child Care and Education-Study Group: European Child Care and Education-Study. School age assessment of child development: Long term impact of pre-school success, and family-school relationships. Final Report for Work Package 2. Brüssel. http://www.cordis.lu/improving/socio-economic/publications.htm  [2002.10.07.]

Reimann, B. 2000. Der frühe Spracherwerb des Kindes. http://www.mutterspracherwerb.de/hoeren1.htm [2005. június 16.]

Universität des Saarlandes: Umsetzung und Evaluation des Würzburger Trainingsprogramms zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache. http://www.unisaarland.de/fak5/graesel/forschung/projekte4.htm [2005. szeptember 1.]

Würzburger Trainingsprogramm. http://www.phonologische-bewusstheit.de/programm.htm#gruppentraining [2005. augusztus 17.]

 

 

Szoftverek

 

http://www.szintisuli.hu/monddki/

http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/

Varázsdoboz

 

Honlapok

 

www.beszedjavitas.hu, www.beszed.hu

www.logopedus.hu

http://demoszthenesz.hu/

http://logopedia.freeweb.hu/

http://avekony.freeweb.hu/


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.01.31.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!