2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Pedagógia és pszichológia  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Pedagógiai és pszichológiai szakirodalmi kalauz


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKÁltalános pedagógiai és pszichológiai szakirodalmi kalauzPSZICHOLÓGIA


1.   ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI, PSZICHO-PEDAGÓGIAI TÉMÁJÚ KÖNYVEK

 

 

Cropley, A. J., A permanens művelődés pszichológiai alapjai, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest, 1976.

 

Baló József, Lélektan, tekintettel a nevelés feladataira, Lampel Róbert, Budapest, 1902.

 

Balogh Katalin – Gergencsik Eszter,  Pedagógiai – pszichológia: Tanárszakos hallgatók számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Balogh László – Tóth László (szerk.), Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.

 

Baranyai Erzsébet, Tanítás és értelmi fejlődés, Magyar Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium, Budapest, 1947.

 

Beke Kristóf, A lélektudomány viszonya a neveléshez, Eggenberger Ferdinánd, Budapest, 1845.

 

BERNÁTH László – RÉVÉSZ György (szerk.), A pszichológia alapjai, 2., jav. kiad. utánny., Tertia, Budapest, 1995.

 

Bergmann Erzsébet – Blumenfeld Gyuláné, Pszichológia az iskolában, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1976.

 

Buda Béla – Havas Ottóné, A felnőttkor küszöbén, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Buda Béla,  A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

Czigler István (szerk.), A tanulás és emlékezés pszichológiája: szöveggyűjtemény II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

 

CSÉPE Valéria (1951-) - GYŐRI Miklós - RAGÓ Anett (szerk.), Általános pszichológia, Osiris, Budapest

 

Cseres Judit – Kossakowski, A. – Lénárd Ferenc, A pedagógiai pszichológia az oktatásügy szolgálatában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Csoma Gyula, Pszichológiai alapismeretek: A pedagógiai asszisztensek, a gyermek- és ifjúsági felügyelők, a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelők, az oktatástechnikusok képzési programjai számára, OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1995.

 

Bogojavlenszkij, D. N. – Mencsinszkaja N. A.,  Az iskolai ismeretelsajátítás pszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965.

 

Dambach, Karl E., Pszichoterror - mobbing - az iskolában, Akkord Kiadó, Budapest, 2001.

 

Durkó Mátyás, Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988.

 

Duró Lajos, Az értékorientáció pedagógiai pszichológiai vizsgálata, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1982.

 

Duró Lajos – Kékes Szabó Mihály – Pigler László, A pedagógiai gyakorlat pszichológiája: Nevelés és értékkutatás , BBS-INFO Kiadó, Budapest, 2005. 

 

Duró Lajos – Kelemen László, Radnai Béla, Fejlődés- és neveléslélektan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

 

Emericzy Géza,  Tapasztalati lélektan tanulók, tanítók és művelt szülők számára, Dobrowsky és Franke, Budapest, 1879.

 

Forrai Tiborné, Iskolai teljesítmény és szorongás, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1968.

 

Gáspár Mihály, Stabilitás és változékonyság a személyiség fejlődésében, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003.

 

Geréb György,  Az iskola pszichés klímájáról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.

 

Grác, Ján, Értsük meg a gyermeket!, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

Győri Miklós (szerk..), Az emberi megismerés kibontakozása: Társas kogníció, emlékezet, nyelv, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

 

Halász László, Irodalompszichológiai vizsgálatok, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1971.

 

Harsányi István, Az iskolai nevelés pszichológus szemmel, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 1970.

 

Hegedüs T. András,  Pszichológia: Fejlődés, nevelés, szocializáció, pedagógusok , Aula Kiadó Kft., Budapest, 1997.

 

Horányi Annabella – Kósáné Ormai Vera (szerk..), Pedagógusok és pszichológusok: Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

Horváth György,  Pedagógiai pszichológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 

 

Kelemen László, Pedagógiai pszichológia, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

Kézdi Balázs (szerk.), Iskolai mentálhigiéné: Tanulmányok, Pannonia Könyvek Kiadó, Pécs, 1998.

 

Kiss Árpád,  A tanulás programozása,  Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1973.

 

Kiss Tihamér (1905-), Életkorok pszichológiája: A személyiség fejlődése és hanyatlása, Gondolat Kiadó, Budapest, 1966

 

N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.),  Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

 

Kónya Anikó (összeáll.), Tanulás és emlékezet: Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

 

Kornis Gyula, A lelki élet ismertetése, tekintettel a nevelés feladataira, Franklin-Társulat, Budapest, 1912.

 

Kósáné Ormai Vera – Járó Katalin – Kalmár Magda, Fejlődéslélektani vizsgálatok: Társas kapcsolat és személyiség, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1979.

 

Kósáné Ormai Vera, Pszichológus az iskolában, Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 1999.

 

Kozéki Béla,  Az iskolaethosz és a személyiségstruktúra kölcsönhatása, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1991.

 

Kozéki Béla, A motiválás és motiváció összefüggéseinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1980.

 

Kulcsár Éva, A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2004.

 

Kulcsár Tibor, Az iskolai teljesítmény pszichológiai tényezői, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1982.

 

László János – Oláh Attila (szerk..), Tanulás, kezdeményezés, alkotás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.

Lénárd Ferenc, A közoktatás fejlesztése és a pszichológia, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1979.

 

Lénárd Ferenc, A problémamegoldó gondolkodás, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest,1984.

 

Ligeti Róbert, Az írástanulás pszichológiája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1982.

 

Marton L. Magda (vál.), A tanulás szerepe az emberi észlelésben, Gondolat Kiadó, Budapest, 1975.

 

Mohás Lívia, Gimnazisták énképe önjellemzéseikben, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1978.

 

Muhovitsné Ujvári Klára – Orossné Török Sarolta, Differenciáló pszichológia: Szöveggyűjtemény, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, 1999.

 

Lejtyesz, N. Sz., Az értelmi képességek és az életkor, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1975.

 

Meredith, Susan, Felnőtté válás: A serdülőkor: testi változások és a szex: Tudnivalók az AIDS-ről, Novotrade Kiadó, Budapest, 1989.

 

Nagy László, Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából, Singer és Wolfner, Budapest, 1905.

 

Noszlopi László, Emberismeret és emberekkel való bánás,  Aqua Kiadó, Budapest, 1992.

 

Pálhegyi Ferenc – Schwengeler, Bruno, Egészséges önértékelés: Mennyit érek?, Ethos Kft., Budapest 1996.

 

Párkányi Aranka, Értekezések a pscihologia és pedagogia köréből, Szerző kiadása, 1933.

 

Pinczésné Palásthy Ildikó, Dráma - pedagógia – pszichológia, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003.

 

Porkolábné Balogh Katalin (szerk.), Iskolapszichológia: egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

Ritoókné Ádám Magda – Kósa Éva (szerk..), Fejlődéslélektan szöveggyűjtemény pedagógia és tanár szakos hallgatók részére, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

 

Rókusfalvy Pál, Az ember, fejlődése és fejlesztése: Enciklopédia dióhéjban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Salamon Jenő, Az értelmi fejlődés pszichológiája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.

 

Salamon Jenő, Fejlődéslélektan: Pszichológiai és pedagógiai szakos egyetemi hallgatók részére, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

 

Sassné Kiss Gabriella, A felnőtté válás pszichológiája, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1996.

 

Séra László – V. Komlósi Annamária (szerk.) Perceptuális tanulás és képzelet: Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó Budapest, 1991.

 

Szabó Csaba, Tanulás – emlékezés, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1995.

 

Szitnyai Elek, Ész és szív: értekezések a lélektan, ethika, neveléstan és életbölcselet köréből, Franklin-Társulat, Budapest, 1909.

 

Spock, Benjamin, Tinédzserek könyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1973.

 

VAJDA Zsuzsanna (szerk..), Pszichológia és nevelés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

 

VAJDA Zsuzsanna, A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon, Budapest, 1999.

 

 

2.  NEVELÉS

 

 

a.   Nevelés, oktatás

 

 

A középfokú nevelés-oktatás kerettanterve I.: Gimnázium, Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.

 

Balogh László, Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés: Kísérlet a gimnáziumi nyelvtanításban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

 

Balogh László, Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1998. 

 

Boda István, Embernevelés és lélektan, Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak, 1934.

 

Bús Imre et al., Játékok a személyiség- és közösségfejlesztés szolgálatában, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2003.

 

Czvik Éva – Sziszik Erika, Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1987.

 

Csoma Vilmos – Faragó László – Kovács Dezsőné (szerk.), Közösségi nevelés és egyéni bánásmód az általános iskola 1-4. osztályában: Tapasztalatgyűjtemény, Tankönyvkiadó Budapest, 1970.

 

Bang, Ruth, A célzott beszélgetés: A beszélgetés mint gyógyító és nevelő eljárás, Tankönyvkiadó Budapest, 1983.

 

Bogojavlenszkij, D. N. –  Kalmikova, Z. I. – T. V. Kudrjavcev, A gondolkodás fejlesztése iskolai feladatok megoldása útján, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1966.

 

Boriszovics Elkonyin, Danil – Davidov, V. V. (szerk.), Életkor és ismeretszerzés, Tankönyvkiadó Budapest, 1972.

 

Brocher, Tobias, Csoportdinamika és felnőttoktatás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.

 

De Bono, Edward, Tanítsd gondolkodni a gyereked!, Park Kiadó, Budapest, 1995.

 

Eperjessy Géza – Szebenyi Péter, A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése: Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. osztályáig, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Faragó László – Kiss Árpád, Az új nevelés kérdései, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1949.

 

Fuchs, Walter R., Az új tanulási módszerek, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973.

 

Harsányi István, A tanulók megismerése: Elméleti és gyakorlati útmutató osztályfőnökök számára, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978.

 

Illés Lajosné, Akceleráció és szexuális nevelés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

 

Walker, Jamie, Feszültségoldás az iskolában: játékok és gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.

 

Kende B. Hanna, Gyermekpszichodráma, Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

 

Kozéki Béla, Az idegen nyelvek tanulására való alkalmasság pszichológiai vizsgálata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

 

Kürti Jarmila,  Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1982.

 

Lénárd Ferenc, Az absztrakció kialakítása kisiskolás korban, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1982.

 

Lénárd Ferenc, Képességek fejlesztése a tanítási órán, Tankönyvkiadó Budapest, 1979.

 

Molnár Ernő (szerk..), Embernevelés: Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola oktatóinak tanulmánykötete, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, 1983.

 

Nagy József,  XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

 

Nagyné Elek Eszter, A diagnosztikai- és fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban,  ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004. 

 

Oroszlány Péter, Könyv a tanulásról: Tanulási képességeket fejlesztő tréning 12-16 éveseknek, AKG Kiadó, Budapest, 1999.

 

Petrikás Árpád, Nevelés és önnevelés a serdülőknél, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1969.

 

Salamon Jenő, A gyakorlati problémamegoldás fejlődése 6-14 éves korban, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1973.

 

Sugárné Kádár Júlia (szerk..), Beszéd és kommunikáció az óvodás-és kisiskoláskorban: Fejlődéslélektani tanulmányok, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1985.

 

Szabóné Gondos Piroska, A játék, mint nevelési eszköz a 6-10 éves gyerekek személyiségfejlesztésében: Tanítójelöltek felkészítése a kisiskolások játékaiban való részvételre, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1986.

 

Tóth Béla, Irodalmi érdeklődés a gyermekkorban: A gyermek és a könyv kapcsolatainak neveléslélektani elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1961.

 

Vajda Zsuzsanna, Emberismeret pedagógusoknak: Segédanyag a NAT-ban foglalt követelmények teljesítéséhez, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1998.

 

VECZKÓ József, Gyerekek, tanárok, iskolák : gyerekeink viszonya az iskolához, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

Vekerdy Tamás, Beszélgessünk iskolásokról, Minerva, Budapest, 1979.

 


b.   Pedagógia, pszichopedagógia

 

 

Bagdy Emőke (szerk..),  A pedagógus hivatásszemélyisége: Egy pályaszocializációs kísérlet tanulságai, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1996.

 

Balogh Katalin – Gergencsik Eszter,  Pedagógiai - pszichológia: Tanárszakos hallgatók számára, Tankönyvkiadó Budapest, 1989.

 

Csapó Benő, Kognitív pedagógia, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1992.

 

FALUS Iván, A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai, Gondolat, Budapest, 2006.

 

Fekete György – Varga Domokos, Bevezetés a mentálpedagógiába: Gyakorlati útmutató pedagógusoknak, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1999.

 

Gordon, Thomas, A tanári hatékonyság fejlesztése: A T.E.T.-módszer, Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.

 

Lovász Károly, Élménypedagógia, Lectum Kiadó, 2005.

 

Módszertani tükör: Előadások a fejlesztőpedagógia-, gyermekpszichoterápia-, iskola- és óvodapszichológiai területéről, Kőbányai Nevelési Tanácsadó, Budapest, 2001.

 

Nagy Ferenc,  A tanárok kérdéskultúrája: Oktatáslélektani kísérlet, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1976.

 

Soósné Faragó Magdolna, Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár: pedagógusoknak, hallgatóknak, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003

 

Székely György (szerk..),  A gyakorlat szerepe a tanárképzésben, ELTE Sokszorosítóüzem, Budapest, 1982.

 

Székely György,  Morálpedagógiai kérdések, Lampel Róbert, Budapest, 1913.

 

TÓTH Albert, A pedagógiai vezetés stílusa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.

 

Tóth Béla (szerk..), Módszertani kézikönyv a gimnáziumi pszichológia tanításához, Tankönyvkiadó Budapest, Budapest, 1975.

 

Tóth Béla, Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizsgálata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.

Ungárné Komoly Judit, A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1978.

 

Weszely Ödön,  A modern pedagógia útjain, Franklin Társulat, Budapest, 1909

 

Winke, Rainer, Pedagógiai pszichiátria: szülők, tanárok és nevelők részére: Bevezetés az iskolában és otthon tapasztalható neurotikus és pszichotikus jelenségek megértéséhez, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981.

 

 

 

c.   Pályaválasztás

 

 

 

Csonka Annamária, Önismeret, pályaismeret, orientáció középiskolai tanulók számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

 

Illyés Sándor – Ritoók Pálné (szerk.), A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája I. Szemelvény-gyűjtemény, Tankönyvkiadó Budapest, 1988.

 

Illyés Sándor – Ritoók Magda (szerk..), A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája I-III., ELTE Sokszorosítóüzem, Budapest, 1988.

 

Martonné Tamás Márta, Pályaválasztás és szelekció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2003.

 

Ritoók Pálné – Gelléri József, A pályaválasztási tanácsadás problématípusai: A tanácskérő és a tanácsadó interperszonális kapcsolatának néhány jellegzetessége; különös tekintettel a gimnazisták elvárásaira, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1982.

 

Ritoók Pálné, Személyiségfejlesztés és pályaválasztás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

Rókusfalvy Pál, A pályaválasztás előkészítése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.

 

Rókusfalvy Pál, Pályaválasztás, pályaválasztási érettség: A pályaválasztás előkészítésének pedagógiai, pszichológiai problémái, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. 

 

Völgyesy Pál, A pályaválasztási döntés előkészítése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Zakar András, Pályaválasztási elméletek, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

 

d.  Önismeret

 


Bagdy Emőke – Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 

 

BUDA Béla, A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. 3. kiad. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

 

Dévai Margit, Énkép-korrekció önismereti játékmódszerrel a serdülőkorban, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Budapest, 1990.

 

Heit Gábor (összeáll.), Önismereti játékok és beszélgetések, Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1982.

 

Koncz István - Kovács József, Önismereti sarokpontok: Tanító- és tanárjelölteknek, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2000.

 

Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben: III. szekció - A pedagógiai és pszichológiai oktatása,  Debrecen, 1979.

 

 

 

3.  KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYEREKEK

 

 

André, Christophe,  A félénkség, Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

 

Attwood, Tony, Különös gyerekek: Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek, Animus, Budapest, 2002

 

Csepeli György (összeáll.), Előítéletek és csoportközi viszonyok: Válogatott tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.

 

Bódi Barbara, Páli Judit, Az agresszió és megjelenése a gyermekközösségben, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1999.

 

Dósai-Révész Margit, Az erkölcsi elmezavar lélektani és gyógypedagógiai szempontból,  Brózsa Ottó, Budapest, 1913.

 

Estefánné Varga Magdolna (szerk.), Ludányi Ágnes (szerk.), Esélyteremtés a pedagógiában, Szakmódszertani sorozat, BVB Nyomda és Kiadó Kft., Eger, 2002.

 

F. Várkonyi Zsuzsa, Baj van a gyerekemmel, Gondolat Kiadó, Budapest, 1977.

 

Gulyás Sándor, Cigánygyerekek hátrányai és esélyei, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1976.

 

György Júlia, A "nehezen nevelhető" gyermek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978.

 

György Júlia, Az antiszociális személyiség, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967.

 

Havas Ottóné (szerk.), Serdülőkről: Tanulmányok a serdülőkor pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, orvosi és jogi problémáiról, Tankönyvkiadó, Budapest 1970.

 

Henning Köhler, Félénk, szomorú és nyugtalan gyerekekről: Egy spirituális nevelési gyakorlat alapjai, Szépnap könyvek, 2004.

 

Horányi Annabella (1935-), Hoffmann Gertrúd, Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban, Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 1999.

 

Horányi Annabella – Kósáné Ormai Vera (szerk.) 30 év a fővárosi nevelési tanácsadóban, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.

 

Illyés Gyuláné, Gyógypedagógiai pszichológia, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1978. 

 

Karczag Judit, Iskolakerülő, Trefort Kiadó, Budapest, 2005.

 

Kelemen László, Pedagógiai pszichológia: Személyiségfejlesztés, tanulás, szocializáció, nehezen nevelhetőség, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981.

 

Koncz István, Segédanyag a "Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban" című tanár-továbbképzéshez, Szolnoki Főiskola, 2005.

 

Kupán Ibolya, A gyógyító nevelés, Szerző(k) kiadása, 193?.

 

Lányiné Engelmayer Ágnes – Marton Klára, Értelmi fogyatékosok szociális teljesítményeinek vizsgálata,  Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1991.

 

Magyar Judit, Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete: Tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1988.

 

Nanszákné Cserfalvi Ilona (szerk.) Eset és módszer: Esettanulmányok "A hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása",  Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2002.

 

Párdányi Teodóra, Az értelmi fogyatékosság felismerése gyermekkorban: Tanulmányok a születéstől a kisiskoláskor végéig terjedő időszakról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János (szerk.) A személyiségfejlődés zavarai, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2002.

 

Porkolábné Balogh Katalin, Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1990.

 

Rácz József (szerk.) Az esélyteremtés új útjai: Kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2008.

 

Ranschburg Jenő,  Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban,  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 

 

Selikowitz, Mark, Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek,  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1996.

 

Schődl Lívia (vál.), Galicza János (vál.), Mitől (nem) lesz deviáns? Szöveggyűjtemény az iskolai "bűnmegelőzés"-hez, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1999.

 

Szombathelyi Andrea, Falus Iván konzulens, Verbális agresszió az iskolában, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2005.

 

Takács Bernadett,  Gyermek, játék, terápia: Az integratív játék módszere, Okker Kft., Budapest, 2001.

 

Winkel, Rainer, Pedagógiai pszichiátria: szülők, tanárok és nevelők részére: Bevezetés az iskolában és otthon tapasztalható neurotikus és pszichotikus jelenségek megértéséhez, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981.

 

 

 

a.   Gyermekvédelem

 


Gáti Ferenc – Horányi Annabella – Kósáné Ormai Vera (szerk..) Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából,  Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Gáti Ferenc,  Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest,1989.

 

Gáti Ferenc, Gyermekvédelem az iskolában, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1982.

 

Makai Éva, Szétszakadt és meg nem font hálók: Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években, Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 2000.

 

 

 

b.   Hiperaktív gyerekek

 

 

Bálint Mária, Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1987.

 

Fodorné Földi Rita, Hiperaktivitás és tanulási zavarok, Volán Humán, Budapest, [é.n.] 

 

Franz, Silvia,  A hiperaktív gyerek: Miként tudja a szülő idejében felismerni a hiperaktivitást?; Milyen módszerek segítenek a pozitív fejlődésben, Trivium Kiadó, Budapest, 1998.

 

Wender, Paul H., A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt: figyelemzavar egy egész életen át, Medicina Könyvkiadó, Budapest 1993.

 

 

 

c.   Tehetségek

 

 

Balogh László – Herskovits Mária – Tóth László (összeáll.) A tehetségfejlesztés pszichológiája, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.

 

Dávid Imre – Bóta Margit – Páskuné Kiss Judit, Tehetségkutatás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2002.

 

Gyarmathy Éva,  A tehetségről, Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, [h.. n.], 2001.

 

Miller,  Alice, A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

 

 

      4. SZAKDOLGOZATOK

 

Annási Ferenc, Falus Iván témavezető, A pedagógus fegyelmezési és szervezési tevékenysége testnevelési órán,  ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, é.n.

 

Aszódi-Angyal Andrea, Hajduska Marianna témavezető, A pedagógusok megküzdési stratégiái,  ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2008. 

 

Bálint Gabriella, Murányi Irén témavezető, Kiégés, pszichológiai immunkompetencia és a munkával való megelégedettség vizsgálata oktatói - nevelői intézményekben, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2005.

 

Benkő László, Nádasi Mária, M bíráló, A direkt és indirekt tanári irányítás konkrét megjelenési formái a tanítási órákon,  ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1986.

 

Bernáth László, M. Nádasi Mária bíráló tanár,  A demonstrációs kísérlet mikrostruktúrája, különös tekintettel a tanár verbális tevékenységére, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1976.

 

Busi Etelka, Bábosik István témavezető,  A neveltség értelmezéseinek, a neveltségi megítéléseknek és a tanulók jellemzőinek kapcsolata és összefüggései, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2010.

 

Füzi Virág, Ritoók Pálné témavezető, Az önmegvalósítás és szubjektív jóllét összefüggéseinek vizsgálata ifjúkorban, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2009.

 

Gubik Anett, Bernáth László bíráló tanár, Emlékezés, felejtés, az emlékezet torzításai, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Jelenfiné Koncsek Andrea, Ruzsonyi Péter témavezető,  A konstruktív szokásrendszer kialakulásának pedagógiai és pszichológiai alapjai, fejlesztési irányai és metodikája 3-7 éves korig, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2006.

 

Kelemen Anikó, Oláh Attila Témavezető, Az érzelmi intelligencia, a pszichológiai immunitás és a családszerkezet összefüggéseinek vizsgálata serdülőknél: A Big 5 faktorainak alternatív megközelítése, egy új kérdőíves módszer kidolgozása,  ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2003.

 

Kissík Barbara, Igaliné Bütner Hedvig bíráló tanár, A zene pszichológiai hatása kisgyermek és serdülőkorban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1999.

 

Krauszné Simon Nóra, Schaffhauser, Franz bíráló tanár, Humanisztikus pedagógiai felfogások nyomában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Parádi Krisztina, Jármi Éva témavezető, N. Kollár Katalin témavezető, A kiégés folyamata a gyermekvédelemben és a középiskolai pedagógusok körében, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2008.

 

Rajczi Imréné, Kósáné Ormai Vera bíráló tanár, Kép a tükörben: A gyermeki énkép alakulása a család és az iskola értékelése nyomán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest,  2008.

 

Ravasz Ildikó, N. Kollár Katalin témavezető,  A teljesítménymotiváció környezeti- és személyiségtényezői középiskolásoknál,  ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2006.

 

Rubicsek Balázs, Oláh Attila témavezető, Megküzdési kapacitás illetve érzelmi intelligencia összevetése a szociometriai helyzettel és a tanítási változókkal általános iskolás tanárok között, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2006.

 

Sáfrány Kinga, László János témavezető, A képzeleti képek szerepe az irodalom megértésében: Hogyan szólítja meg az irodalmi esztétikum az olvasói képzeletet?, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 1995.

 

Sárréti Marietta, Ritoókné Ádám Magda témavezető,  A prepubertáskori obesitás pszichés hátterei, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest,1986. 

 

Takács Ádám, Csépe Valéria témavezető, Az ADHD intuitív diagnosztikája a pedagógiában: A szülői és tanári értékelések neuropszichológiai megközelítésben, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest 2009.

 

Tiboldi László, Foghtűy Krisztina témavezető, Tehetséggondozás: kiemelten a Veres Péter Gimnáziumban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 1999. 

 

Tóth Péter, Tóth Béláné PHD-témavezető, A problémamegoldó gondolkodás jelentősége és szerepe az informatikai általános műveltség iskolai fejlesztésében , ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 2005.

 

Vincze Alexandra, Ritoókné Ádám Magda témavezető, A család hatása középiskolások pályaidentitásának alakulására, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2002.

 

 

 

       5. IDEGEN NYELVŰ KÖNYVEK

 

 

Ausubel, David P.,  Psychologie des Unterrichts: Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christa Tansella-Zimmermann, Beltz Verlag, Basel,1974. 

 

Drever, James – Wallerstein, Harvey (szerk.)  A Dictionary of Psychology, Penguin Books, Harmondsworth, 1965.

 

Duschl, Richard A. – Hamilton, Richard J. (szerk.) Philosophy of science, cognitive psychology, and educational theory and practice. Albany (N.Y.), State University of New York Press, New York, 1992. 

 

Corsini, Raymond J. – Ozaki, Bonnie D., Encyclopedia of Psychology , John Wiley & Sons, New York, 1984.

 

Erlebach, E. – Ihlefeld, U. – Zehner, K. Psychologie für Lehrer und Erzieher, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1970.

 

Estes, William Kaye (szerk.) Handbook of Learning and Cognitive Processes: human information processing, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1978.

 

Gullasch,  Reinhard et al.,   Psychologische Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung im padagogischen Prozess, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1982.

 

Hajdu Katalin, Der Handlungsorientierte Unterricht, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1993.

 

Harriman, Philip Lawrence (szerk.) Encyclopedia of Psychology, Citadel Press, New York, 1951.

 

Hofer, Manfred et al.,  Lehren und Instruktionsoptimierung, Beltz Verlag, Basel, 1976.

 

Leif, Joseph – Delay, Jean, Psychologie et éducation, Fernand Nathan, Paris, 1983.

 

Mace, C. A.,  The Psychology of Study, Penguin Books, Harmondsworth, 1969.

 

Ma˘rgineanu, Nicolae, Editura Presa, Depth and height psychology, Cluj-Napoca, Universitara˘ Clujeana˘, 1998 .

 

Medway, Frederic J. – Cafferty, Thomas P., School psychology: A social psychological perspective,  Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1992.

 

Mithaug, Dennis E.  (szerk..) Self-Determined Learning Theory: Construction, Verification and Evaluation, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 2003. 

 

Rabinowitz, Mitchell – Blumberg, Fran C. – Everson, Howard T., The Design of Instruction and Evaluation: Affordances of Using Media and Technology, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 2004.

 

Rosser, Rosemary – Nicholson, A. – Glen, I., Educational psychology: Principles in practice, Little, Brown and Company, Boston , 1984.

 

Roth, Woolf-Micheal, Authentic school science: Knowing and learning in open-inquiry science laboratories, Kluwer Academic Publishers, 1995.

 

Santrock, John W., Life-span development: Student study guide, Madison, Brown & Benchmark Publishers, 1995.

 

Saval, Malina, The secret lives of boys : inside the raw emotional world of male teens, Basic Books, New York, 2009.

 

Skinner, Charles E.,  Educational psychology, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1962.

 

Somogyi Gabriella, Die Funktion des Gedächtnisses im Lernprozeß und dessen psychische Hintergründe, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1997.

 

Tatsuoka, Maurice M., Multivariate analysis: Techniques for educational and psychological research, John Wiley & Sons, New York, 1971.

 

Wang, Margaret C. – Reynolds, Maynard C. – Walberg, Herbert J. (szerk.) Learner characteristics and adaptive education, Pergamon Press, Oxford, 1987.

 

Woodruff, Asahel D., The psychology of teaching, Longmans, Green, and Co., New York, 1946.

 

Ziehen, Theodor, Die Grundlagen der Psychologie  : Prinzipielle Grundlegung der Psychologie, Druch und Verlag von B. G. Teubner, Leipzig, 1915.

 

 PEDAGÓGIA1.  PEDAGÓGIAI, ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI TÉMÁJÚ KÖNYVEK

 

 

 

Az MTA pedagógiai kutató csoport munkatársainak 1979. évi szakirodalmi tevékenysége, MTA Pedagógiai Kutató Csoport, Budapest, 1980.

 

B. Pach Éva, A pedagógia különös mozgástere, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1979.

 

Bábosik István – Kárpáti Andrea (szerk.), Összehasonlító pedagógia: A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái, BIP, Budapest 2002.

 

Bábosik István – Torgyik Judit (szerk.) Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 

Bábosik István (szerk.) Pedagógia és személyiségfejlesztés, Okker Kiadó, Budapest, 2007.

 

Baji-Gál Ferencné – Elek Éva, Drámapedagógia alkalmazása: Foglalkozásminták az általános iskola felső tagozatának, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, 2005.

 

Baji-Gál Ferencné, Drámapedagógia alkalmazása: Foglalkozásleírások alsó tagozatosok számára, Debrecen : Pedellus Tankönyvkiadó, 2004

 

Bak András, Pedagógiai elvek, társadalmi követelmények megvalósulása a szakmunkásképzés folyamatában, [h.n..], 1978.

 

Bálint Margit – M. Simon István (szerk) Pedagógiai gyakorlat, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, 1981.

 

Bálint Mária, Pedagógiai antropológiai és egzisztencialista pedagógia: Gondolatkörök a mai polgári pedagógiában, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1980.

 

Ballér Endre (összeáll.) Nagy László tantervfelfogása és hatása, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989.

 

Balogh László, Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban, Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2006.

 

Barkóczi Ilona – Putnoky Jenő, Tanulás és motiváció, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1980.

 

Báthory Zoltán – Falus Iván (főszerk.) Pedagógiai Ki Kicsoda, Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997.

 

Báthory Zoltán, Pedagógiai kézikönyv, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1987.

 

Benkéné Antal Ilona,  Rendszerszemléletű zeneoktatás és fejlesztésének lehetőségei, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1986.

 

Bernáth Attila, Negyedszázad tanpadon, szerző(k) kiadása, 1996.

 

Boldirev, N. I.– Danyilov, M. A. (szerk.) Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978.

 

Buzás László, Az "Új iskola" pedagógiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.

 

Csapó Benő, Kognitív pedagógia, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1992.

 

Csepregi András – Fekete Gabriella (szerk.) Sokszínű inklúzió: Inklúziót támogató pedagógiai szakszolgálatok hálózatának kiépítése, Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, 2005.

 

Cseres Judit – Kossakowski, A.– Lénárd Ferenc, A pedagógiai pszichológia az oktatásügy szolgálatában, Tankönyvkiadó Budapest, 1976.

 

Debreczeni Ferenc (szerk.) Kutatásmódszertani tanulmányok, Debrecen, 1981.

 

Dénes Magda, Johann Friedrich Herbart pedagógiája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1979.

 

Dietrich, Jürgen – Tenorth, Heinz-Elmar,  A modern iskola kialakulása és működése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.

 

Duró Lajos – Kékes Szabó Mihály – Pigler László, A pedagógiai gyakorlat pszichológiája: Nevelés és értékkutatás, BBS-INFO Kiadó, 2005.

 

Erőss László – Hans Löwe, Az iskolai kudarcokról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Falus Iván – Kimmel Magdolna, A portfólió, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003.

 

Falus Iván, A visszacsatolás problémája a didaktikában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.

 

Falus Iván, Szivák Judit,  Didaktika, Comenius Bt., Pécs, 2004.

 

Fehér Irén (vál. és szerk.) Pedagógia és pszichológia: Szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs, 2001.

 

Fere, Nyikolaj Eduardovics, Tanítóm, Makarenko, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.

 

Forrai Tiborné, Iskolai teljesítmény és szorongás, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1968.

 

Fóti Péter, Útmutató rebellis tanároknak, Saxum Kiadó, Budapest, 2009.

 

Freinet, Celestin, A Modern Iskola technikája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1982.

 

Fürstné Kólyi Erzsébet, A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában: Osztályfőnöki kézikönyv a minőségbiztosítás jegyében, Flaccus Kiadó, Budapest, 1999.

 

Gáspár László, Pedagógiai problémák egy tanyai iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.

 

Gáti Ferenc – Horányi Annabella – Kósáné Ormai Vera (szerk.), Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Gergencsik Eszter, A pedagógiai pszichológia néhány fontos elméleti és gyakorlati kérdése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1978.

 

Halász Gábor – Lannert Judit (szerk..) Jelentés a magyar közoktatásról, 2003, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

 

Hegedűs Gábor et al., Projektpedagógia, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét, 2002.

 

Hoffman Rózsa, A Németh László Nyolcosztályos Gimnázium pedagógiai programja Budapest, Németh László Gimnázium, 1992.

 

Hoffmann Rózsa, Az iskolaigazgató: Pedagógusoknak, iskolaszervezőknek, iskolavezetőknek,  DFC, Budapest, 1994.

 

Holt, John, Iskolai kudarcok, Gondolat Kiadó, Budapest, 1991.

 

Horváth Attila – Pőcze Gábor, Jegyző-könyv az önkormányzatok feladatairól az óvodák, iskolák pedagógiai programjával kapcsolatban, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1997.

 

Horváth György, Pedagógiai pszichológia,  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

 

Horváth Márton (főszerk.) A magyar nevelés története, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 1988.

 

Hunyady Györgyné, Kollektivitás az iskolai osztályokban: A közösségi beállítódás strukturális meghatározói, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1977.

 

Illés Lajosné (szerk.) Összehasonlító pedagógia,  Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1980.

 

Imre Anna (szerk.) A középfokú oktatás nemzetközi tükörben, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

 

Kairov, I. A. et al., Pedagógia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1961.

 

Kármán Mór – Faludi Szilárd (összeáll.) Kármán Mór válogatott pedagógiai művei, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1969.

 

Kelemen László, A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1963.

 

Kelemen László, A pedagógiai pszichológia alapkérdései, Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

 

Kelemen László, Pedagógiai pszichológia, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

Kelemen László, Pedagógiai pszichológia: Személyiségfejlesztés, tanulás, szocializáció, nehezen nevelhetőség, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981.

 

Kerékgyártó Imre – Kiss Gyula – Pánczél Ottó – Rokfalusy Lászlóné (vál.), Szemelvénygyűjtemény a pedagógiai vezetők részére: Segédanyag oktatásügyi vezetők és iskolai igazgatók tanfolyamai számára, Oktatási Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete, Budapest, 1979.

 

Kiss Gyula – Kiss Béla, Pedagógiai tervezés az általános iskolákban, Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1962.

 

Kiss Gyula, Az iskolavezetés néhány fontos pedagógiai kérdése, Oktatási Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete, Budapest, 1977.

 

Koltainé Tóth Márta, Kísérleti feladatlapok pedagógiai szempontú elemzése, különös tekintettel a tanulók nyelvi-kommunikációs képességszintjének mérési lehetőségeire, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1977.

 

Komlósi Ákos – Tóthné Dudás Margit – Vastagh Zoltán, Pedagógiai szituációk a tanárképzésben, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1987.

 

Kontra György, Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor, BIP, Budapest, 2003.

 

Korczak Janusz – Papp György (szerk.) Az "alkotmányos" pedagógus, Iskolapolgár Alapítvány, 1994.

 

Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella társszerző, Mi, pedagógusok: Kérdések önmagunkhoz, Flaccus Kiadó, Budapest, 2006.

 

Kovátsné Németh Mária, Pedagógiai rendszerek, elvek és értékek az ezredfordulón, Comenius Bt., Pécs, 2000.

 

Kozma Béla (szerk.) Pedagógia: Szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs 1996.

 

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) Adaptációs kézikönyv: Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak, SuliNova Kht, Budapest, 2008.

 

Kuzmina, N. V., A pedagógiai képességek kialakulása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.

 

Lawton, Denis, Társadalmi osztály, nyelv és oktatás, Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.

 

Lázár Péter, A Kedves-ház pedagógiája: Egy pedagógiai irányzat körvonalai életképekben, Soros Alapítvány, Budapest, 1998.

 

Lázár Tibor, Lukács György pedagógiai nézete, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest , 1974 .

 

Lénárd Sándor – Rapos Nóra (szerk.) Adaptív oktatás 2.: Szöveggyűjtemény: Az adaptív iskola, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008.

 

Liskó Ilona, Kudarcok középfokon: Kutatási beszámoló az OKKFT B-2 2.2 program keretében folytatott "Az oktatási rendszer szelekciós mechanizmusai" c. kutatásról, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1986.

 

M. Nádasi Mária – Bábosik István (szerk.) A pedagógiai kutatás módszerei II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

 

M. Nádasi Mária, Projektoktatás: Elmélet és gyakorlat, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003.

 

Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1997.

 

Makarenko, Anton Szemjonovics, Pedagógiai hősköltemény, 1956.

 

Makarenko, Anton Szemjonovics, Pedagógiai művek: Kiadatlan tanulmányok, cikkek és előadások, Tankönyvkiadó, Budapest, 1952.

 

Menyhért Ildikó (szerk.) Pedagógiai program a Nemzeti Alaptanterv követelményrendszere szerint: Tananyagajánlások az általános iskola 1-10. osztálya számára, Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, Budapest, 1994.

 

Mészáros István, Mióta van iskola?, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982.

 

Meumann, Ernst, Kísérleti pedagógia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Mihály Ottó – Bálint Mária, A polgári nevelés radikális alternatívái, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1980.

 

Nagy József (szerk.) A megtanítás stratégiája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984.

 

Nagy Sándor, A pedagógia alapjai: Bevezetés a pedagógiába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

 

Nanszákné Cserfalvi Ilona (összeáll.) Gyermekközpontú pedagógiák, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2002.

 

Nanszákné Cserfalvi Ilona, Eset és módszer: Pedagógiai esettanulmányok, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2002.

 

Németh András, A reformpedagógia múltja és jelene, 1889-1989, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

 

Németh András, A reformpedagógia múltja és jelene, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 

Németh András, A magyar pedagógia tudománytörténete: Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, nemzeti sajátosságok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2005.

 

Németh Mária, Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből, Comenius Bt., Pécs 2005.

 

Nemzeti Alaptanterv, 2003, Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004.

 

Ollé János – Szivák Judit, Mód-Szer-Tár, Okker Kiadó, Budapest, 2006.

 

Ormándi János, Összehasonlító pedagógia: Jegyzet a felsőoktatás és a pedagógus-továbbképzés résztvevői számára, APC-Stúdió, Gyula, 2006.

 

Oroszné Deák Judit (összeáll.) Innovatív pedagógiai irányzatok és tendenciák, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1996.

 

Pálvölgyi Lajos, A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1981.

 

Pálvölgyi Lajos, A pedagógiai folyamatok modellezése, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1975.

 

Papp József (szerk.) Pedagógia-pszichológia, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1982.

 

Pataki Ferenc (vál.) Pedagógiai szociálpszichológia, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976.

 

Petrikás Árpád, Iskolapedagógia III: Módszertan, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2001.

 

Porkolábné Balogh Katalin – Szitó Imre, Az iskolapszichológia néhány alapkérdése, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1987.

 

Praxis: Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok készítéséhez, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004

 

Pukánszky Béla – Zsolnai Anikó (szerk.) Pedagógiák az ezredfordulón: Szöveggyűjtemény, Eötvös József Kiadó, Budapest, 1998.

 

Pukánszky Béla (szerk.) Két évszázad gyermekei, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2003.

 

Réthy Endréné, Motiváció a tanítási órán, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 1978.

 

Réthy Endréné, Motiváció, tanulás, tanítás: Miért tanulunk jól vagy rosszul?, Tankönyvkiadó Budapest, 2003.

 

Rogers, Carl R.– Freiberg, Jerome H. társszerző,  A tanulás szabadsága, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2007.

 

Rokfalusy Lászlóné (szerk.) A továbbképzés műhelyéből, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1978.

 

Salamon Zoltán, A pedagógiai kutatás módszerei I., Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1977.

 

Sándor Vencel, Középiskolai nevelőoktatásunk problémái, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1928.

 

Sántha Kálmán, Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban , Gondolat Kiadó, Budapest, 2006.

 

Setényi János, Harc a középiskoláért: Kísérletek az egységes középiskola megteremtésére az 1945 utáni Európában, Educatio Kiadó, Budapest, 1992.

 

Skiera, Ehrenhard – Németh András, Reformpedagógia és az iskola reformja, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

 

Soósné Faragó Magdolna, Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár: pedagógusoknak, hallgatóknak, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.

 

Suppan Vilmos, A középiskolai didaktika alapvonalai, Becsek D. Könyvnyomdája, 1876.

 

Szabolcs Éva – Mann Miklós (szerk.) Magyar neveléstörténeti tanulmányok: Új szempontok, új források, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2002.

 

Szabolcs Éva (szerk.) Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2006.

 

Szarka József – Vastagh Zoltán, Pedagógia: Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988.

 

Szarka József, A polgári pedagógia főbb áramlatai a XX. században, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1973.

 

Szarka József, Összehasonlító pedagógia, Tankönyvkiadó, Budapest,1980.

 

Szenczi Árpád (szerk.) Pedagógia és iskolaügy a harmadik évezred küszöbén: A Nagykőrösi Reformpedagógiai Konferencia anyaga, Károli Egyetemi Kiadó, Nagykőrös, 1998.

 

Szokolszky István, Pedagógiai tanulmányok,  Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.

 

Szűcs Ervinné Bihari Ágnes, Az adaptációs folyamat pedagógiai problémái az általános iskola első osztályában, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1979.

 

Szüdi János – Andrásné Teleki Judit – Szabó Lajos, Irányítás, szakmai önállóság, pedagógiai programok, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1997.

 

Takács Etel, Programozott oktatás, Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

 

Tóth Albert, A pedagógiai vezetés stílusa, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1985.

 

Trencsényi László, Korok, gyerekek, nevelők: Szöveggyűjtemény, OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1997.

 

Trencsényi László, Minőségbiztosítás a pedagógiai programban: Hogyan?, Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 1999.

 

Újszászi Jánosné, Osztályfőnöki kézikönyv a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához, Oktatási Minisztérium, Budapest, 2005.

 

Vass Vilmos, A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései, Önkonet Kft, Budapest, 2000.

 

Veczkó József, Gyerekek, tanárok, iskolák: Gyerekeink viszonya az iskolához, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

Verőcei Katalin (összeáll.) Kísérletek tematikus csoportosításban,Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1990.

 

Vidákovich Tibor (fel.szerk.) Pedagógiai diagnosztika: az Alapműveltségi Vizsgaközpont kiadványa, JATE AV, Szeged, 1992.

 

Vincze László – Vincze Flóra, Regényirodalom és pedagógia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Weiss, Carl, Az iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1974.

 

Zrinszky László, Gyakorlati pedagógiai kommunikáció, Adu-Fitt Image, Budapest, 2002.

 

Zsolnai József – Zsolnai László, Mi a baj a pedagógiával?, Tankönyvkiadó Budapest, Budapest, 1989.

 

Zsolnai József, A pedagógia új rendszere címszavakban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 


a. Nevelés

 

 

A neveléstörténet-írás új útjai, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.  

 

Azary Béla (szerk.) Oktató-nevelő munka, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

 

Bábosik István – Mezei Gyula, Neveléstan, Telosz Kiadó, Budapest, 1994.

 

Bábosik István (szerk.) A modern nevelés elmélete, Telosz Kiadó, Budapest, 1997.

 

Bábosik István, A nevelés folyamata és módszerei, Leopárd Könyvkiadó, Budapest, 1991.

 

Bagdy Emőke – Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

 

Buda Béla, Az iskolai nevelés - a lélek védelmében,  Tankönyvkiadó Budapest, 2003.

 

Chelsom Gossen, Diane, Restitúció: Az iskolai fegyelmezés rendszerének átalakítása, Kincs Könyvkiadó, 1995.

 

Claparéde, Edouard, A funkcionális nevelés, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1974.

 

Dobos László et al., Nevelési terv-javaslat a magyar általános és középiskolák számára, Pedagógiai Tudományos Intézet, Budapest, 1960.

 

F. Várkonyi Zsuzsa, Már százszor megmondtam…, Studium Effektive, Budapest, 1999 .

 

Füle Sándor (szerk.) Neveléselméleti szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

 

Grác, Ján, Értsük meg a gyermeket!, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

Hadházy Jenő (összeáll.) A tanulói személyiség megismerése, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999.

 

Horányi Annabella – Kósáné Ormai Vera (szerk.) Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

 

Horváth Lajos, Nagy Sándor: Neveléselmélet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1967.

 

Horváth Lajos, Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános iskola felső tagozatában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

 

Kárpáti Andrea, Tantárgy-integráció az esztétikai nevelésben, Tankönyvkiadó Budapest, 1988.

 

Kerékgyártó Imre – Kiss Katalin Ágnes, Mit tehet az osztályfőnök? Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Kiss Tiborné Haffner Éva,  Fegyelmezetlenségek a tanitási órán, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 1986.

 

Komlósi Sándor, Neveléstörténet és összehasonlító pedagógia: kézirat, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1965.

 

Kósáné Ormai Vera – Porkolábné Balogh Katalin – Ritoók Pálné, Neveléslélektani vizsgálatok, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984.

 

Kósáné Ormai Vera – Porkolábné Balogh Katalin – Zánkay András, Neveléslélektan I.: Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1989.

 

Kósáné Ormai Vera, Neveléslélektan V.: A pedagógus: Szöveggyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 

Kovátsné Németh Mária, Neveléstan, Comenius Bt., Pécs, 2001.

 

Kozéki Béla, A fegyelmezett személyiség kialakítása, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1987.

 

Kozma Tamás, Az összehasonlító neveléstudomány alapjai, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006.

 

Kozma Tamás, A neveléstudomány szaknyelve: Neopozitivizmus a polgári pedagógiában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) Táguló horizont: pedagógusoknak az együttnevelésről, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

 

Lénárd Ferenc, Az absztrakció kialakítása kisiskolás korban, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1982.

 

Mikonya György, Kiút vagy tévút?: Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2003.

 

Nahalka István, Túl a falakon: Az iskolán kívüli nevelés módszerei, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003 .

 

Nyéki Lajos, Neveléselmélet, Széchenyi István Főiskola, Győr, 1997.

 

Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán, Mit tehet az osztályfőnök? Mit tegyen a szülő?: Konfliktusok és feloldásuk az iskolában, a családban, Tóth Könyvkereskedés és Kiadói Kft., Debrecen [é.n.]

 

Paulsen, Friedrich, Az akarat nevelése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.

 

Puky Istvánné, Konfliktusok az óvodában: Esetelemző gyakorlatok, Comenius Bt., Pécs, 2003.

 

Rektor Orsolya, Adaptivitás a vizuális nevelésben, Trefort Kiadó, Budapest, 2005.

 

Snyders, Georges, Irányított nevelés vagy szabad nevelés?: Tévutak és a kivezető út, Gondolat Kiadó, Budapest, 1977.

 

Streit, Jákob, Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia, a fordító kiadása, Budapest, 1995.

 

Szabolcs Ottó, A terror pedagógiája, 2004. 

 

Szekszárdi Júlia (szerk.) Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2001.

 

Török Balázs, A kisgyermekkori nevelés és gondozás nemzetközi összehasonlításának alapjai, Felsőoktatási Kutató Intézet, Budapest, 2004.

 

Vág Ottó (szerk.), Neveléstörténeti források és tanulmányok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Vajda Zsuzsa, Nevelés, pszichológia, kultúra, Dinasztia Kiadó, Budapest, 1994.

 

Vekerdy Tamás, Milyen iskola kell a gyerekeknek?: Álmok és lidércek, Filum Kiadó, Budapest, 2003.

 

Victor András (szerk..) Iskolánk zöldítése, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2005.

 

 

2.  OKTATÁS

 

 

 

A kerettantervi rendelet tervezete: munkaanyag, Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000.

 

Ágh Zsófia, Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához, Tárogató Kiadó, Budapest, 1993.

 

Balogh László, Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés: Kísérlet a gimnáziumi nyelvtanításban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

 

Daubner Gyula (szerk.) Tanulmányok a gyakorlati oktatás köréből, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984.

 

Együtt-működik: Kooperatív foglakozástervek 1-2.osztály: magyar nyelv és irodalom; társadalomismeret; matematika; természetismeret, Független Pedagógógiai Intézet, 2004.

 

Együtt-működik: Kooperatív foglakozástervek 5. és 8. osztály: matematika; természetismeret , Független Pedagógógiai Intézet, 2004.

 

F. Dárdai Ágnes, Történelmi megismerés-történelmi gondolkodás, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2006.

 

Földes Tamás (szerk.) Az oktatás autonómiája-autonómia az oktatásban: Országos konferencia, Sopron 2001. március 29-31. Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron, 2001. 

 

Gáspár László – Kocsis József,  A szentlőrinci iskolakísérlet, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1984.

 

Gáspár László, A szentlőrinci általános iskola kísérleti programja, 1969-1979, KISZ KB, Budapest, 1979.

 

Gáspár László, A szentlőrinci iskolakísérletet megalapozó elméleti kutatások, 1969-1979, szerző(k) kiadása, 1981.

 

Gesztesy Zsuzsa – Kocsis József, Szentlőrinci pedagógiai technikák gyűjteménye, Kemény Gábor Iskolaszövetség, Budapest, 2001. 

 

Gordon Győri János (szerk.)  Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében: Amerikai Egyesült Államok, Anglia (Nagy-Britannia), Franciaország, Izrael, Japán, Nemzetközi Érettségi Rendszer, Németország, Oroszország, Svédország, Pont Kiadó, Budapest, 2003,

 

Juhász Lajos – Vajon Imre, A tanulók megfigyeléseinek irányítása: Megfigyelési lehetőségek az Élővilág tantárgyhoz, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1975.

 

Kerékgyártó Imre, Szituációk és attitűdök: pszichológiai ismeretek alkalmazása a pedagógiai intézmények vezetésében, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1975. 

 

Lénárd Ferenc, Képességek fejlesztése a tanítási órán, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

Lengyel Dénes, A fogalmazás tanítása a középiskolában, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1967.

 

Mencsinszkaja, N. A. – Kalmikova, Z. J. – Jakobszon, P. M., Az ismeretek alkalmazása a tanulók iskolai gyakorlatában, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964.

 

Nádasi Mária – Hunyady Györgyné (szerk.) A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig, Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest, 1996.

 

Nagy Ferenc, A tanárok kérdéskultúrája: Oktatáslélektani kísérlet, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1976.

 

Nagy Péter Tibor, Utak felfelé: oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010.

 

Nagy Péter Tibor, Utak felfelé: oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010.

 

Nagy Sándor, A tananyag és az oktatási folyamat tervezésének időszerű kérdései, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1979.

 

Pőcze Gábor, Helyi tervezés a közoktatásban, Okker Kft., Budapest, 1998.

 

Práff Csaba (szerk.) Kalauz a tankötelezettség teljesítéséhez, OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1995.

 

Rudnianski, Jaroslaw, Hogyan tanuljak?, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Sebestyén Dorottya, A tantervi integráció pedagógiai problémái a természettudományok gimnáziumi oktatásában, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1978.

 

Skinner, Burrhus F., A tanítás technológiája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.

 

Süle Sándor, Töprengés az iskolai fegyelemről, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

 

Szabó Károly, Az ismeretek alkalmazása a történelemtanításban, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978.

 

Szenes Adolf, A számtan- és algebratanítás vezérkönyve, Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt., Szeged, 1932.

 

Tordai Péter – Hajdu Bianka (szerk.) A Leonardo program mint a szakmai tanár(tovább) képzés eszköze. The Leonardo programme as a tool for the in-service training of vet teachers  : A 2005. december 8-i Leonardo disszeminációs konferencia kiadványa, Tempus Közalapítvány, Budapest, 2006.

 

Tót Éva, Oktatási indikátorok: Az OECD INES Network-B tevékenysége, Budapest, Felsőoktatási Kutató Intézet, 2004.

 

Tóth Béla, Szöveg és kép az olvasókönyvekben: Pedagógiai-pszichológiai kísérletek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

 

Tuza Tibor (szerk.) Képességfejlesztés 1986, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1988.

 

Újszászi Jánosné, Osztályfőnöki kézikönyv a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

 

 

 

a. Alternatív oktatás

 

 

 

Both, Kees, Jena-plan iskolák Hollandiában, OKI Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 1991.

 

Czike Bernadett, Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából: Módszerek közelről a Rogers, a Waldorf, a Lauder, a Freinet, a Gyermekek Háza, a Montessori és a Burattino iskola életéből, Budapesti Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1997. 

 

Falus Iván (szerk.) Miért jó egy alternatív iskola?, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006.

 

Kovács Ilma, Új út az oktatásban?: A távoktatás, Okker Oktatási Kiadó, Budapest, 2005.

 

Kugemann, Walter F., Megtanulok tanulni, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976.

 

Kurucz Rózsa, Montessori-pedagógia: szöveggyűjtemény pedagógusoknak és pedagógusjelölteknek, Nodus, Veszprém, 1995.

 

Lányi János, Montaigne pedagógiája,. Műszaki Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1909.

 

Lukács Péter (szerk.) Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon: Az 1990 márciusában megtartott tudományos konferencia anyaga, Oktatáskutató Intézet, Budapest 1991.

 

Németh András, A Jenaplan-pedagógia alapjai, Magyar Reformpedagógiai Egyesület Jenaplan Munkacsoport, Budapest, 1996.

 

Petersen, Peter, A Kis Jena-Plan, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

 

Tordáné Hajabács Ilona – Kereszty Zsuzsa (szerk.) Több út: Alternativitás az iskolázás első éveiben: Szöveggyűjtemény, BTF, Budapest, 1995.

 

Tordáné Hajabács Ilona – Kereszty Zsuzsa (szerk.) Több út: Alternativitás az iskolázás első éveiben: Szöveggyűjtemény, BTF, Budapest, 1995.

 

Vincze Erzsébet, Waldorf iskola: Esszé egy hollandiai látogatás tapasztalatairól, Ita Wegman Alapítvány, Budapest, 1994.

 

 

 

 

 

       b. Speciális nevelési igényű gyermekek oktatása

 

 

 

A gyógypedagógia alapproblémái, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Abrudbányay János (szerk.) Kezdeményezések a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésében, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 1993.

 

Bábosik István – Rácz Sándor (szerk.) Romapedagógia, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.

 

Boldizsár Mária, Mit tettünk értük? Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulókért, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978.

 

Emőkey András – Lászlóné Szabó Hajnalka – Rakaczkiné Tóth Katalin, A pedagógia speciális feladatai a felzárkóztató oktatásban. Tanári kézikönyv, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2005.

 

Fodorné Földi Rita, Hiperaktivitás és tanulási zavarok, Comenius Bt., Pécs, 2004.

 

Gergely Jenő, A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, APC-Stúdió, Gyula, 2005.

 

Gulyás Sándor, Cigánygyerekek hátrányai és esélyei, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1976.

 

Gyenei Melinda, Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2004.

 

György Júlia, A "nehezen nevelhető" gyermek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978.

 

Illés Lajosné (szerk.) Nehezen nevelhető serdülők, Tankönyvkiadó, Budapest, 1971.

 

Illyés Gyuláné (szerk.), Gyógypedagógiai pszichológia, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1971.

 

Illyés Sándor (szerk.) Tanulás és értelmi fogyatékosság, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

 

Jordan, Rita – Powell, Stuart,  Autisztikus gyermekek speciális tantervi szükségletei: Tanulási és gondolkodási készségek, Autizmus Alapítvány, Budapest, 1994.

 

Kósáné Ormai Vera,  Beilleszkedési nehézségek és az iskola, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1989.

 

Kósáné Ormai Vera, A pedagógus és a nehezen nevelhető, szociálisan inadaptált gyermek, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1981.

 

Kotnyek István (szerk.) Az úton tovább kell menni. Tanulmányok a cigánygyermekek nevelésének és oktatásának köréből, Zalaegerszegi Megyei Tanács, Zalaegerszeg, 1983.

 

Kotnyek István (szerk.) Az úton tovább kell menni: Tanulmányok a cigánygyermekek nevelésének és oktatásának köréből, Zalaegerszegi Megyei Tanács, Zalaegerszeg, 1983.

 

Liskó Ilona, Cigány tanulók a középfokú iskolákban, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.

 

Lucza Anna Mária, Integrációs eredmények és eredménytelenségek elemzése és összehasonlító vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1998.

 

Martonné Tamás Márta, Fejlesztő pedagógia: A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. 

 

Mayer József, Esély(t) teremtő iskolák: Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére, Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ, Budapest, 2003. 

 

Mesterházi Zsuzsa (szerk.) Diszkalkuliáról-pedagógusoknak, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1995.

 

Mesterházi Zsuzsa, A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1998.

 

Nagypatakiné Hajzer Anna, Minőségelvű nevelés-oktatás a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek kielégítésére, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 2005.

 

Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.) Megközelítések: Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2004.

 

Németh Szilvia (szerk.) Esély az együttnevelésre: Integráció versus szegregáció. Chance for Integration, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

 

Ördögh Erzsébet,  Hipnopédia: Korlátok és lehetőségek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

 

Papp Gabriella, Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában, Comenius Bt., Pécs, 2004.

 

Perlusz Andrea (szerk.) Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1995.

 

Porkolábné Balogh Katalin, Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2005.

 

Schopler, Eric, Szakemberek és szülök kiképzése autisztikus gyermekek tanítására, Autizmus Alapítvány, Budapest, 1997.

 

Szautner Jánosné Szigeti Gizella, A tanulási zavarok korrekciója a kisiskolás korban II., Marketing Műhely Kft, 2004.

 

Szegő László (szerk.) Cigány tanulók az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

 

Tuza Tibor (szerk.), Roma pedagógia I., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1997.

 

Valett, Robert E., A tanulási zavarok terápiája, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkézpő Főiskola, Budapest, 1996.

 

Varjas Nóra – Porkolábné Balogh Katalin, A megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztése, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, [é.n.] 

 

Vastagh Zoltán (szerk.) Mit lehet tenni a hátrányos helyzetű gyermekekért?, Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1990.

 

 

 

 

          c. Tehetséggondozás

 

 

Bábosik István (szerk.) Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1998.

 

Balogh László, Iskolai tehetséggondozás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004.

 

Gordon Győri János, Tehetségpedagógiai módszerek, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

 

Mező Ferenc – Mező Katalin, Kreatív és iskolába jár, Tehetségvadász Studió, 2003.

 

Tuza Tibor,  Képességfejlesztés, tehetséggondozás, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1982.

 

Zsigmond Anna, A "kivételesség"-eszme és az oktatásügy az Egyesült Államokban, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, Budapest, 1982.

 

 

 

d.   Értékelés, mérés, ellenőrzés

 

 

 

Báthory Zoltán, A pedagógiai értékelés és a közoktatás szabályozási mechanizmusai,   Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete, 1987.

 

Demeter Katalin, Tanítási kísérlet fejlesztő értékelési eljárások vizsgálatára, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1983.

 

Duró Lajos, Az értékorientáció pedagógiai pszichológiai vizsgálata, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1982.

 

Értékelés a testnevelésórán, különös tekintettel az osztályozással kapcsolatos aktuális kérdésekre, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Értékeljünk másképpen! Konferencia és börze a szöveges értékelésről, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest, 2000.

 

Fejlesztő értékelés. A tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

 

Golnhofer Erzsébet – M. Nádasi Mária – Szabó Éva,  Készülünk a vizsgáztatásra. Segédanyag a vizsgáztató munkaszerepre felkészítő tanfolyamhoz, Korona Kiadó, Budapest, 1993.

 

Kiss Árpád, Mérés, értékelés, osztályozás, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978.

 

Kiss Margit – Mezősi Károly – Pavlik Oszkárné, Értékelés a pedagógiában, Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1997.

 

Knausz Imre, Mit kezdjünk az értékeléssel?, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008.

 

Kornis Gyula, Értékelmélet és pedagógia, Franklin-Társulat, Budapest, 1913.

 

Orosz Sándor, Elemző vizsgálatok az iskolában, Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1988.

 

Orosz Sándor, Mérések a pedagógiában, Veszprémi Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Veszprém, 1995.

 

Sugár Andrea, Szöveges értékelés és osztályozás a diákok, pedagógusok és szülők szemszögéből, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Szabó Judit, Tantárgyi feladatbankok a pedagógiai értékelési rendszerben, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989.

 

Vastagh Zoltán (vál. és szerk.) Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. Szöveggyűjtemény, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, Pécs, 1995.

 

Vidákovich Tibor, Diagnosztikus pedagógiai értékelés, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1990.

 

Zágon Bertalanné, Értékelés osztályozás nélkül. Ismertető pedagógusoknak és szülőknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

 

Zsolnai József, Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája: Az 1971-1993 közötti kutatási, fejlesztési és innovációs programok és eredmények összegzése, Tárogató Kiadó, Budapest, 1994.

 

 

 

e.   Kooperatív oktatás


 

Bácskai Júlia, Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában, ELTE Sokszorosítóüzem, Budapest, 1991.

 

Horváth Attila, Kooperatív technikák: Hatékonyság a nevelésben, IFA, Budapest, 1994.

 

Kagan, Spencer, Kooperatív tanulás, Önkonet Kft, Budapest, 2004.

 

Laszlavik Éva, A csoportszervezés eljárásai és lehetőségei: Az angol és amerikai szakirodalom tükrében, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.

 

Vág Ottó, A játék mint nevelési eszköz, különös tekintettel a tematikus játékra, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

 

Vastagh Zoltán (szerk.) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, Pécs, 1995.

 


3.   SZAKDOLGOZATOK, DOKTORI DISSZERTÁCIÓK

 

 

Ámonné Csizmadia Hedvig, Heimann Ilona bíráló tanár, Kisiskolások tehetséggondozása a projekt módszer tükrében, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2008.

 

Bada István, Stefán Mariann témavezető, A testnevelés tanítás-tanulás folyamata a Montessori pedagógia tükrében, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Bakonyi Anikó, Zrinszky László témavezető, Kilencévesek lettünk, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2000.

 

Balázs Éva, Martonné Tamás Márta bíráló tanár, Az életmód kérdőív alkalmazása az osztályban: Adatfeldolgozás és foglalkozás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2003.

 

Béresné Tukora Veronika, Réthy Endréné konzulens, Pedagógiai programfejlesztés, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004.

 

Binnerné Árki Erzsébet, M. Nádasi Mária témavezető, Pedagógiai tervezőmunka egy gyakorló tanár szemszögéből, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005

 

Biró Árpád, Ábent Ferenc bíráló tanár, Egy általános iskolai tantervi kísérlet tapasztalatainak elemzése, értékelése, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1980.

 

Birta-Székely Noémi, Széchy Éva témavezető, A pedagógiai ismeretek szerepe és helye a tanárképzés elméletében és gyakorlatában. A pedagógiai elméleti és gyakorlati képzés integrálásának konstruktív modellje az erdélyi tanárképzés viszonylatában, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2007.

 

[n.n.], Borbáth Katalin – N. Kollár Katalin témavezető, Közös nevezők: Iskolapszichológiai megközelítések és pedagógiai gyakorlat között: Pedagógusok az iskolapszichológiáról 2003 vizsgálat bemutatása és elemzése, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2003.

 

Bozzay Endre, Rapos Nóra konzulens, Fegyelmezés az iskolában-az iskolai szabályok szerepe, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2004.

 

Bukus Beatrix, Cs. Czachesz Erzsébet bíráló tanár, Migráns tanulók a magyar közoktatásban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Czédly Mariann, Martonné Tamás Márta bíráló tanár, Osztálybontásban történő fejlesztés lehetőségei és hatékonyságának vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Czibere Csilla, Réthy Endréné bíráló tanár, Az értelmi akadályozottak intregrációjának helyzete Magyarországon, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2002.

 

Csefkó Györgyi, M. Nádasi Mária konzulens, Montessori osztályok egy hagyományos általános iskolában, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2004.

 

Dekiszkyné Fejér Rita, Feketéné Balogh Judit konzulens, Komplex fejlesztés 1/3, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, [é.n.] 

 

Dénes Andrea, Réthy Endréné témavezető, Iskolai konfliktus megoldó módszerek az empátia tükrében, ELTE BTK Pedagógiai Tanszék, Budapest, 2002.

 

Eszenyiné Gombos Csilla, Bodonyi Edit bíráló tanár, Alternatív iskolák a magyar oktatási rendszerben a reformpedagógiáktól a jelenleg működő modern alternatív iskolákig, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2010.

 

Fekete Katalin, M. Tamás Márta bíráló tanár, Agressziókezelés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2010.

 

Ferschné Várnai Tímea, M. Nádasi Mária témavezető, Folyamatos értékelés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Fieszlné Mester Márta, N. Kollár Katalin bíráló tanár, Szülők viszonya az óvodához és a pedagógus – szülő kapcsolat, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Gaál Gabriella, Gyarmathy Éva bíráló tanár, A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Gálné Mészáros Éva, Szymczak Judit konzulens, Sajátos nevelési igényű gyermek a magyar közoktatásban – törvényi szabályozás, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004.

 

Genzelmann Györgyi, Falus Iván bíráló tanár, A diszlexia felismerése és kezelése az általános iskola alsó tagozatában, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Góz Noémi, Németh András témavezető, Reformpedagógia és a szellemtudomány. Waldorf-pedagógia, ELTE TFK, Budapest, 2005.

 

Halász Enikő, M. Nádasi Mária témavezető, Az alternativitás megjelenésének okai, fajtái a közoktatásban: A Waldorf pedagógia lényege, megvalósulása a győri Forrás Waldorf Iskolában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Hegyiné Honyek Katalin, Réthy Endréné konzulens, Gyengénlátó tanulók integrált oktatásának tapasztalatai, Nauka, Leningrad, 2004.

 

Horváth Róbert, Réthy Endréné konzulens, A 0-7 éves életkorú sajátos nevelési szükségletű gyermekek ellátásának helyzete Vas megyében, ELTE Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2004.

 

Hugyecz Gyuláné, Kulcsár Éva bíráló tanár, Segítünk neked azzá válni, akivé lehetnél: a nehezen nevelhetőség és más pszichés problémák kezelése egy gyermekotthonban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. 2005.

 

Illés Imréné Tóth Katalin, M. Nádasi Mária bíráló tanár, Maria Montessori pedagógiája, elmélet és gyakorlat, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Jenei Andrea, Golnhofer Erzsébet bíráló tanár, Az innováció lehetőségei és megvalósulása egy pedagógiai intézményben, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Juhász Réka, Vámos Ágnes témavezető, Portfolió – bemutató példány. Tervezés és értékelés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Juhászné Szilasi Tünde, N. Kollár Katalin bíráló tanár, A "problémás" gyermek, mint az iskolai szelekció áldozata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Kalocsai Zsuzsanna, Porkolábné Balogh Katalin bíráló tanár, Korai tehetséggondozás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2002.


Karnausz Terézia, Szederkényi János témavezető, A tanár-diák kapcsolatról, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1988.

 

Károlyi Ágota, Kérész Gyuláné bíráló tanár, Az oktatás szerepe a romák társadalmi felemelkedésében, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Kelemen Gyula, Falus Iván bíráló tanár, A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudásának vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Kiss Beáta, Marczisovszky János bíráló tanár, Klebelsberg Kuno művelődéspolitikája, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Koós Istvánné, Zrinszky László konzulens, A közoktatási intézmények legfontosabb dokumentumai a törvényi változások tükrében, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004. 

 

Kóródiné Csernus Éva, Katona Nóra konzulens, Részképesség-zavaros gyermekekkel kapcsolatos feladatok az általános iskolában, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2005.

 

Koza Tímea, Szivák Judit bíráló tanár, A pedagógusi tevékenység értékelése. Vizsgálat a pedagógusi tevékenység értékelésének gyakorlatához, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Kulisek Judit, Sebőkné Vizelyi Ágnes bíráló tanár, Szorongó gyerekek az iskolában. Pedagógiai kommunikáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Kutasné Kocsis Enikő, Németh Margit bíráló tanár, Első osztályosok korrekciós fejlesztése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Labanczné Bardi Andrea, Feketéné Balogh Judit bíráló tanár, Korrekciós fejlesztés kisiskolás korban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Ladányi Balázs, Mikonya György bíráló tanár, Nyelvoktatás Montessori szemlélettel, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Lányiné Kis Anita, Szymczak Judit témavezető, A pedagógiai szakszolgálatok, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004.

 

László Judit, Borosán Lívia témavezető, Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe; jelentősége a magyar oktatási rendszerben, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Magyarné Laczkó Judit, M. Nádasi Mária bíráló tanár, Tanulási zavarok a családban, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Majzik Erika, Hegedűs Judit bíráló tanár, A gyermekbántalmazás következményeinek pedagógiai kezelése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Maros Annamária, Hegedűs Judit bíráló tanár, Pedagógiai munka egy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008.

 

Maska Lászlóné, Sebestyénné Veisz Anna témavezető, A Montessori módszer alkalmazási lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési folyamatában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Maucha Kristóf, Franz Schaffhauser témavezető, Lelkiség a pedagógiában. Chiara Lubich tapasztalata, gondolatai és annak pedagógiai vonatkozásai, ELTE BTK Pedagógiai Tanszék, Budapest, 2002.

 

Mayer Szilvia, Kuhn Gabriella bíráló tanár, Két –tanulási zavarral küzdő– gyermek vizsgálata és fejlesztési tervének kidolgozása, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Mede Perla Gyöngyi, Németh András témavezető, Montessori pedagógia és az értelmileg akadályozott gyermekek oktatási, nevelési, fejlesztési lehetőségei, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Mede Perla Gyöngyi, Radványi Katalin bíráló tanár, Adaptív viselkedés mérése értelmi akadályozottsággal élő gyermekeknél, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Medgyesi Miklós, Vámos Ágnes témavezető, Portfolió – bemutató példány. Tervezés és értékelés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Mihócza Eszter, Baska Gabriella bíráló tanár, Pedagógiai problémaelemzés filmek segítségével, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2010.

 

Mile Éva, Szivák Judit témavezető, A mérések különböző formái, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Nagy Edit, Foghtűy Krisztina témavezető, A Gordon-módszer és alkalmazása az általános iskolákban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1992,

 

Nagy Jánosné, Golnhofer Erzsébet konzulens, A korai fejlesztés mint rendszer, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003.

 

Nagy Tamásné, Lénárd Sándor témavezető, Egy középiskola kihívásai a hátrányos helyzetű fiatal megsegítésére, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Némethné Tóth Ágnes, Falus Iván témavezető, Mastery Learning az enyhe fokban értelmileg sérült tanulók tanításában, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1993.

 

Páricsi Dezsőné, M. Nádasi Mária bíráló tanár, A differenciálás lehetőségei a tanítási órán, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1983.

 

Rábai Erika, Stefán Mariann témavezető, A Montessori-pedagógia bevezetésének időszerűsége iskolánkban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Radicsné Szerencsés Terézia, Lénárd Sándor témavezető, A kooperatív módszer alkalmazása integráló intézményekben, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Radovics Istvánné, Ábent Ferenc bíráló tanár, A tanítási órák elemzésének elméleti és gyakorlati kérdései, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 1988.

 

Raffay Zsófia, Vizelyi Ágnes témavezető, Az esélyegyenlőtlenség csökkentése zenei neveléssel, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest, 2005

 

Sanda István Dániel, Németh András témavezető, A pedagógiai terek vizsgálata. Különös tekintettel a XX: századi magyar iskolára, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2009.

 

Sándor Gabriella, Szabolcs Ottó bíráló tanár, Az alternativitás megjelenése a magyar közoktatásban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2002.

 

Sántha Kálmán, Falus Iván témavezető, A pedagógusok reflektív szemléletének, nézeteinek és tevékenységének kvalitatív vizsgálata, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2005.

 

Sasné Szűcs Emese, Tallér Júlia témavezető, Montessori pedagógia felhasználása fejlesztő foglalkozásokon, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Simsik Zsuzsanna, Borosán Gyula témavezető, Az ellenőrzés lehetőségei a mai magyar iskolákban: Pedagógiai belső ellenőrzés az általános iskolában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Slajchó Anikó, Falus Iván konzulens, A jelnyelv ismeretének hatása a súlyos hallássérült kisgyermekek beszédtanulására, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Soltész Teodóra, Kuhn Gabriella bíráló tanár, Két nagycsoportos korú gyermek komplex fejlesztési terve, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Sütöri Gyöngyi, Hajdú Erzsébet témavezető, A differenciálás metodika lehetőségei a szaktanári munkában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 1999.

 

Szabóné Hargitai Katalin, Falus Iván bíráló tanár, A "diszlexia prevenció az oktatás különböző intézményeiben" című pedagógus továbbképzés hatásának vizsgálata, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

 

Szalma László, Solymosi Katalin témavezető, Az értékelés és a tanár értékelő magatartása a pedagógiai folyamatban, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1996.

 

Szebedy Tas, Golnhofer Erzsébet témavezető, Az oktatáspolitikák hatása az iskolák életére és az iskolafejlesztésekre a 90-es évektől napjainkig. Összehasonlító oktatáspolitikai elemzés, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2006.

 

Székely Istvánné, Bábosik István PhD-témavezető, Korszerű metodikai megoldások a neveléselmélet alapvető kérdéseinek főiskolai oktatásában, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1978.

 

Szentpéteryné Ribai Magdolna, Vizelyi Ágnes konzulens, A gyermekvédelmi munka helyzete hagyományos és alternatív iskolában, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2002.

 

Szombathelyiné Páczai Katalin, Tallér Júlia témavezető, A szorzás, bennfoglalás tanítása Montessori eszközökkel, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2006.

 

Szűcs Ilona, Barlai Róbertné bíráló tanár, Oktatási-nevelési intézmények hatékonysága, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005.

 

Takács Bernadett, Lányiné Engelmayer Ágnes PhD-témavezető, A játék szerepe a kognitív fejlődésben jelentősen akadályozott gyermekek korai fejlesztő programjában, ELTE Pedagógiai Doktori Iskola, Budapest, 1993.

 

Takács Regina, Porkolábné Balogh Katalin bíráló tanár, Kis csoportos korúak fejlesztése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2004.

 

Takó Andrásné,  Antalné Szabó Ágnes bíráló tanár, Az érvelés tanítása, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2004.

 

Tamási Lászlóné Mohr Marian, Bíró Katalin – Kozma Gyuláné témavezető, A konduktív nevelés új szervezeti formája, az intervallum konduktív nevelés, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1998. 

 

Telek Erika, N. Kollár Katalin bíráló tanár, Konfliktushelyzetek az iskolában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2002.

 

Tellné Horváth Zsuzsanna, Szarka József kozulens,  Jóboru Magda összehasonlító pedagógiai munkássága, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1988.

 

Tóth Anikó, Réthy Endréné témavezető, Inkluzív és fogadó iskolák integrációs gyakorlata, különös tekintettel a hallássérült tanulók integrációjára, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2000.

 

Tóth-Horti Hedvig, Martonné Tamás Márta bíráló tanár, Két óvodás gyermek mozgásfejlesztése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Tótszöllősy Tünde, Franz Schaffhauser bíráló tanár, Az inklúzió helyzete Magyarországon, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Török Klára, Török Iván konzulens, Pedagógus és/vagy andragógus. A pedagógus és az andragógus szerepről, ELTE PPK Andragógia Tanszék, Budapest, 2006.

 

Tüskéné Molnár Anna, Gyarmathy Éva bíráló tanár Tanulási zavarral küzdő gyermek kognitív profiljának feltérképezése. Fejlesztési terv készítése, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2009.

 

Vadász Zsuzsanna, Bábosik István témavezető, A játék mint nevelési módszer a reformpedagógiában, ELTE Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2000.

 

Varga Lászlóné, Kuhn Gabriella bíráló tanár, Kiscsoportos korrekciós fejlesztés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2002.

 

Vasné Légrády Mariann, Franz Schaffhauser bíráló tanár,  Kincs vagy hátrány?: A tehetséges gyermekek lehetőségei, tehetséggondozás a mindennapi pedagógiai munka során, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2007.

 

Vigh Zsuzsanna, Réthy Endréné konzulens, Modern tanulási módszerek, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, 2004.

 

Vincze Beatrix, Golnhofer Erzsébet témavezető, A projektoktatás elmélete és gyakorlata a hazai középiskolákban, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2006.

 

Visnyei Renáta, Ritoók Pálné témavezető, A kiégés jelensége a pedagógusi pályán. Összehasonlítva az egészségügyi pályával, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, 2009.

 

 

 

 

 

4.   IDEGEN NYELVŰ KÖNYVEK

 

 

 

 

Adey Philip, The Professional Development of Teachers. Practice and Theory, Kluwer Academic Publishers, 2006.

 

Altrichter, Herbert – Feldman, Allan – Posch, Peter – Somekh, Bridget, Teachers Investigate their Work. An introduction to action research across the professions, Routledge Taylor & Francis Group, London, 2008.

 

Baratz-Snowden, Joan – Darling-Hammond, Linda (ed.) A Good Teacher in Every Classroom, Jossey-Bass, San Francisco, 2005.

 

Becker, Wesley C., Teaching. A course in applied psychology, Science Research Associates, Chicago, 1971.

 

Brereton, Cloudesley, Studies in foreign education with special reference to English problems, George G. Harrap and Company, London, 1913.

 

Brimer, M. A.– Pauli, L., Wastage in education. A world problem, Unesco, 1971.

 


Comparative education in Hungary, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1988.

 

Creemers, Bert P. M. – Kyriakides, Leonidas, The Dynamics of Educational Effectiveness. A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools, Routledge Taylor & Francis Group, London, 2008. 

 

Drefenstedt, Edgar (szerk.) Einheitlicher Unterricht-individuelle Förderung aller Schüler, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1975.

 

Edwards, Reginald – Holmes, Brian – Van de, Graaff John (ed.) Relevant methods in comparative education. Report of a meeting of international experts, Unesco Institute For Education, Hamburg, 1973.

 

Fisher, Darrel L. – Khine, Myint Swe (szerk.) Contemporary Approaches to Research on Learning Environments. Worldviews, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2006.

 

Foster, John, Discovery Learning in the Primary School, Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1972.

 

Gearheart, Bill R., The exceptional student in the regular classroom, Bell & Howell, Colombo, 1988.

 

Glaser, Robert, Adaptive education: individual diversity and learning, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York, 1997.

 

Hall, Granville Stanley, Educational problems, D. Appleton and Company, New York, 1911.

 

Hamaide, Amélie, Die Methode Decroly, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1928.

 

Hans, Nicholas, Comparative education. A study of educational factors and traditions, Routledge and Kegan Paul Limited, Henley, 1978.

 

Harper, Wilson J., Education and social life, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., London, 1907.

 

Hartley, David, Teacher Education. Major themes in education, Routledge and Kegan Paul Limited, London, 2006.

 

Hunting, Robert P. – Davis, Gary,  Early fraction learning, Springer Verlag, New York, 1991.

 

Kallen, Denis, L'enseignement secondaire en Europe. Problémes et perspective, Council of Europe Publishing, Strassburg, 1997.

 

Kallen, Denis, Secondary education in Europe. Problems and prospects, Council of Europe Publishing, Strassburg, 1997.

 

Khatena, Joe, Gifted. Challenge and Response for Education, F. E. Peacock Publischers Inc., Itasca, 1992.

 

Kitano, Margie K. – Kieby, Darrel F., Gifted education. A comprehensive view, Little, Brown and Company, Boston, 1985.

 

Lambert, Nadine M., Consultee-centered consultation. Improving the Quality of Professional Services in Schools and Community Organizations, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 2004.

 

Levin, Joel R. – Allen, Vernon L. (ed.,) Cognitive learning in children: theories and strategies, Academic Press, London, 1976.

 

MacGilchrist, Barbara, The Intelligent School, SAGE Publications, London, 2004. 

 

Mithaug, Dennis E. et al. (szerk.) Self-Determined Learning Theory. Construction, Verification and Evaluation, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 2003.

 

Niessen, Manfred – Peschar, Jules L. (szerk.) Comparative research on education. Overview, strategy and applications in Eastern and Western Europe, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1982.

 

Nunn, Percy, Education. It’s data and first principles, Edward Arnold & Co., London, 1945.

 

Peters R. S., The concept of education, Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1976.

 

Popkewitz, Thomas S. – Tabachnick, Robert B. – Szekely, Beatrice Beach (szerk.) Studying teaching and learning. Trends in Soviet and American Research, Praeger Publishers, New York, 1981.

 

Postlethwaite, T. Neville (ed.) The encyclopedia of comparative education and national systems of education, Pergamon Press, Oxford, 1988.

 

Prenzel, Manfred, Die Wirkungsweise von Interesse. Ein pädagogisch-psychologisches Erklärungsmodell, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1988.

 

Raths, James – McAninch, Amy C. (szerk.) Teacher Beliefs and Classroom Performance. The Impact of Teacher Education, Information Age Publishing, Greenwich, 2003.

 

Roth, Woolf-Micheal, Authentic school science. Knowing and learning in open-inquiry science laboratories, Kluwer Academic Publishers, 1995.

 

Röhner, Charlotte, Kinder zwieschen Selbstsozialisation und Pädagogik, Leske + Budrich, Opladen, 2003.

 

Skinner, Charles E., Educational psychology, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1962.

 

Skov, Poul, A way to improve teaching – differentiated teaching through formative evaluation, The Danish National Insitute for Educational Research, Copenhagen, 1991.

 

Spring, Joel, American education, McGraw-Hill Inc., New York, 1994.

 

Steinaker, Norman W. – Bell, Robert M., The experiental taxonomy. A new approach to teaching and learning, Academic Press, London, 1979. 

 

Tan, Oon Seng (ed.) What the West can learn from the East. Asian perspectives on the psychology of learning and motivation, Information Age Publishing, Charlotte, 2008.

 

Unger, Rudolf, Die Kinderpsychologischen Bestrebungen Ludwig Strümpells. Dargestelt auf dem grunde seiner philosophischen Anschaung von der Welt und dem menschlichen Geiste, Fridrech Bull Verlagsbuchhandlung, Strassburg, 1912.

 

Wong, Bernice Y. L. (szerk.) Learning about Learning Disabilities, Elsevier, 2004.

 

 

ONLINE FORRÁSOK PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TÉMAKÖRBEN 

(MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVŰ IRODALMAK)
1. Gyűjteményes oldalakPedagógia

 


Pedagógiai témájú oldalak, linkek és cikkek érhetőek el innen. Témakörök: neveléstörténet, médiapedagógia, reformpedagógia, gyógypedagógia, magyar pedagógiai folyóiratok stb.. http://pedagogia.lap.hu

 

Pedagógiai szakirodalom, linkek és oldalak hasznos gyűjteménye. Szaktárgyai oldalak is elérhetők innen pl. Magyartanárok Egyesülete http://ip.gallup.hu/pedszakirod.htm

 

Magyar Pedagógusok Háza Portál Cikkek, linkek pedagógia és pedagógiai pszichológia témában. Külföldi oldalakat lehet innen elérni. http://www.mphp.hu/?lng=hun&fn=main.php

 

Oktatáskutató és fejlesztő intézet adattára, cikkek, linkek a pedagógia témakörében. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=linktar&kod=hu

 

Tempus Közalapítvány oldala, ahol rendezvényekről, pályázatokról lehet tájékozódni a közoktatás területén.  http://www.tka.hu/

 

Diszlexiával kapcsolatos szakirodalom. http://www.diszlexia.info/szakirodalom.htm

 

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének a honlapja, ahol az osztályfőnök feladatairól, szerepéről, különböző konfliktuskezelési módokról, jogszabályokról stb. olvashatunk.

 http://www.osztalyfonok.hu

 

Alternatív iskolákkal és alternatív tanulással kapcsolatos linkek gyűjteménye. http://alternativiskola.lap.hu/

Pszichológia

 

Pszichológiai témájú oldalak, linkek, cikkek érhetőek el erről a weblapról. Témakörök: tanulási problémák, kognitív pszichológia, fejlődéspszichológia, pszichológiatörténet. pszichoanalízis, tesztek, egyesületek, szakirodalom és könyvajánló stb. http://pszichologia.lap.hu/

 

A Pszichológia Online nevű oldal cikkeket tartalmaz a pedagógiai pszichológia témaköréből.

http://www.pszichologia.hu/kategoria/?id=6

 

Krajcsi Attila oldala a matematika pszichológiájáról, matematika oktatásról, diszkalkuliáról. Az internet és számítástechnika pszichológiai hatásaival is foglalkozik. http://sites.google.com/site/krajcsi/

 

Katona Nóra iskolapszichológiával kapcsolatos írásai. http://katona-nora.uw.hu/

 

Szitó Imre iskolapszichológiával kapcsolatos írásai. http://szito-imre.uw.hu/

 

Pszichológiai tesztek. http://www.e-pakk.hu/

 

Linkgyűjtemény a kamaszkorról, a szexuális szokásokon, tanulási problémákon, magatartási zavarokon át a pattanásokig. http://kamaszkor.lap.hu/

 

Részletes gyermeklélektani linkgyűjtemény. Magatartási zavaroktól a fejlődéslélektanon át egészen a diszgráfia, diszkalkulia témaköréig. http://gyermeklelektan.lap.hu/


2. Könyvek, tanulmányok

 

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer honlapján számos pedagógiai és pszichológiai témába vágó könyv megtalálható pl. N. Kollár Katalin által szerkesztette tankönyv, a Pszichológia pedagógusoknak. Ezen tanulmányok, könyvek eléréséhez viszont jelszóra van szükség.

http://szabadinternet.nagykar.hu/onlinegyujtemenyek.html

 

 

Pszichológia

 

BALOGH László- TÓTH László (szerk.) Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Neumann Kft., Budapest, 2005. http://mek.niif.hu/04600/04669/html/index.htm

 

Bánfai József (összeáll.) „A tehetség-probléma hazai történetének  irodalma a kezdetektől 1950-ig”,  bibliográfia, 2007. http://mek.oszk.hu/05300/05328/05328.htm

 

Bánfalvi Attila (szerk.) Pszichoanalízis, filozófia, metapszichológia. Szöveggyűjtemény, Debrecen, 1996. http://mek.oszk.hu/02000/02012/02012.pdf

 

Buda Béla, A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.pdf

 

FARKAS Zoltán, Az egyén, a környezet és a cselekvés, Miskolci Egyetem, Miskolci Egyetem, 2004. http://mek.oszk.hu/02400/02472/02472.pdf

 

FERENCZI Sándor dr., A pszichoanalizis rövid ismertetése, Neumann Kht., Budapest, 2005. http://mek.niif.hu/04700/04723/html/index.htm

 

GARAI László, Elméleti pszichológia, Tanulmánygyűjtemény http://mek.niif.hu/03100/03102/03102.htm

 

Gervain Judit – Kovács Kristóf – Lukács Ágnes – Racsmány Mihály (szerk.) Az ezerarcú elme, Tanulmányok Pléh Csaba 60.születésnapjára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. http://mek.niif.hu/03700/03738/03738.pdf

 

Hámori Eszter (szerk.) Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez, Bölcsész

Konzorcium http://mek.niif.hu/04800/04803/04803.pdf

LEHMANN Miklós, A dinamikus elme, Trezor Kiadó, Budapest, 2008.

http://mek.oszk.hu/08100/08181/08181.pdf

 

Makara Péter (sorozatszerk.) Mentális egészségfejlesztési stratégia – pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció, Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007. http://mek.oszk.hu/08100/08128/08128.pdf

 

MIRNICS Zsuzsanna, A személyiség építőkövei, Típus-, vonás- és biológiai elméletek, Bölcsész Konzorcium, 2006. http://mek.niif.hu/04800/04808/04808.pdf

 

Pukánszky Béla, A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben, Iskolakultúra, Pécs, 2005. http://mek.niif.hu/03200/03256/03256.pdf

 

Révai Gábor, Beszélgetés nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással, Park Könyvkiadó, Budapest, 2007.

http://mek.oszk.hu/08100/08153/08153.pdf

 

Révész György, Személyiség, társadalom, kultúra – a pszichoszociális fejlődés erikson-i koncepciója, In: Gyöngyösiné Kiss E. – Oláh A.(szerk.) Vázlatok a személyiségről. A személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében, Új Mandátum, Budapest, 2007. 224 -243. o. http://pszichologia.btk.pte.hu/letolt/Erikson.pdf

 

Scheiber Dóra - Irsay Zsuzsa.- Pogány Gábor, Nevelési, gondozási, fejlesztési kalauz Williams szindrómás gyermekek szüleinek. Dr Orlee Udwin és Professor William Yule cikke alapján, http://mek.niif.hu/01100/01163/html/index.htm

 

VASTAGH Zoltán szerk., Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke Pécs, 1995

http://www.mek.oszk.hu/01800/01808/01808.pdf

 

 

Pedagógia

 

 

Az 1777-iki Ratio Educationis http://mek.niif.hu/06500/06559/06559.pdf

 

Bábosik István – Golnhofer Erzsébet – Hegedűs Judit – Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Ollé János – Szivák Judit, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése VI.. Az iskolák belső világa, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf

 

Bábosik István – Baska Gabriella – Schaffhauser, Franz, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése IV.. Történelem, társadalom, nevelés, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.oszk.hu/05400/05451/05451.pdf

 

Bánfai József (összeáll.) „A tehetség-probléma hazai történetének irodalma a kezdetektől 1950-ig” bibliográfia http://mek.oszk.hu/05300/05328/05328.htm

 

Bodonyi Edit ­ – Busi Etelka – Hegedűs Judit – Magyar Erzsébet – Vizelyi Ágnes, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése V.. Család, gyermek, társadalom, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf

 

Dömsödy Andrea, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése II.. Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.niif.hu/05400/05445/05445.pdf

 

Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.) Green Book for the renewal of public education in Hungary, Ecostat, Budapest, 2009. http://mek.oszk.hu/08200/08221/08221.pdf

 

Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.) Zöld könyv. A magyar közoktatás megújulásáért, 2008, Ecostat, Budapest, 2008. http://mek.oszk.hu/08200/08222/08222.pdf

 

Fináczy Ernő, Neveléselméletek a XIX. században, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1934. http://mek.niif.hu/07200/07285/07285.pdf

 

Foghtűy Krisztina – Hegedűs Judit – Heimann Ilona – Lénárd Sándor – Mészáros György – Rapos Nóra – Trencsényi László, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése VII.. Iskolán kívüli nevelés, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.niif.hu/05400/05462/05462.pdf

 

Géczi János, Az iskola kultúrája. Nevelés és tudomány, Iskolakultúra, Pécs, 2006. http://mek.niif.hu/05200/05227/05227.pdf

 

Golnhofer Erzsébet, Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949, Iskolakultúra, Pécs, 2004. http://mek.niif.hu/02400/02445/02445.pdf

 

Jelentés a magyar közoktatásról, 2000 http://mek.oszk.hu/08400/08451/08451.pdf

 

Jelentés a magyar közoktatásról, 2006 http://mek.oszk.hu/08400/08429/08429.pdf

Dr. Kadocs László, Az atipikus oktatási módszerek. Kutatási zárótanulmány, Budapest, 2006. http://mek.oszk.hu/06600/06655/06655.pdf

 

Knausz Imre (szerk.) Gyermek, pedagógus, pedagógusképzés, Új Helikon Bt, Budapest, 2008. http://mek.oszk.hu/06600/06648/06648.pdf

 

M. Nádasi Mária – Hunyady Györgyné – Trencsényi László, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése I.. Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetben, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.oszk.hu/05400/05447/05447.pdf

 

Nem iskolás fokon… A közoktatás fejlesztéséről (Konferencia ’97) http://mek.oszk.hu/01800/01818/html/index.htm

 

Prohászka Lajos, A korszellem és a nevelői felelősség. A Magyar Padagogiai Társaságban elhangzott beszédek http://mek.oszk.hu/06400/06427/06427.pdf

 

Prohászka Lajos, A szenvedés problémája és a nevelés. Magyar Padagogiai Társaság 1947-es közgyűlésén elmondott elnöki beszéd http://mek.niif.hu/06000/06070/06070.pdf

 

Szucsák Elemér, A tanító visszanéz. Pályám emlékezete http://mek.oszk.hu/08100/08175/08175.pdf

 

Torgyik Judit – Karlovitz János Tibor, Multikulturális nevelés, Budapest, 2006. http://mek.niif.hu/04800/04802/04802.pdf

 

Tungli Gyula (szerk.) Pápai pedagógus lexikon, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 1997. http://mek.niif.hu/00000/00061/00061.pdf

 

Dr. Várnagy Elemér, „Emberebb vagy”; Dr. Páva István, „Magyarabb vagy” In: Sík Sándor pedagógiája a „Fiatal Magyarság”-ban (Neveléstörténeti sorozat) II., Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Pedagógia Tanszék, Pécs, 1994. http://mek.oszk.hu/01800/01821/01821.pdf

 

Dr. Weszely Ödön, Korszerű nevelési problémák. Tanulmányok, Szent István-Társulat, Budapest, 1927. http://mek.niif.hu/05400/05489/05489.pdf

 

 

 

 

Nevelés

 

 

A közoktatás területi adatai 1990-2003, Budapest, 2004. http://mek.oszk.hu/06400/06400/06400.pdf

 

Az erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháboru előtt, Husvéth és Hoffer könyvnyomdája, Lugos [é. n.] http://mek.oszk.hu/07900/07964/07964.pdf

 

B. Nagy Ágnes – Szépe György, Anyanyelvi nevelési tanulmányok I., Iskolakultúra, Pécs, 2005. http://mek.oszk.hu/03200/03267/03267.pdf

 

B. Nagy Ágnes – Szépe György, Anyanyelvi nevelési tanulmányok II., Iskolakultúra, Pécs, 2006. http://mek.oszk.hu/05200/05226/05226.pdf

 

Csernicskó István – Kontra Miklós (szerk.) Az üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés, PoliPrint és II. Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár-Beregszász, 2008. http://mek.oszk.hu/08100/08144/08144.pdf

 

Csicsay Alajos, Iskolatörténet, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002. http://mek.niif.hu/01800/01870/01870.pdf

 

Donáth Péter – Szövényi-Lux Endréné – Rozsondai Zoltán – Rozsondai Zsolt (összeáll.) Közszolgálat – pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújulásáért, Trezor kiadó, Budapest, 2004. http://mek.oszk.hu/05200/05276/05276.pdf

 

Donáth Péter, Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960, Trezor kiadó, Budapest, 2008. http://mek.oszk.hu/08200/08255/08255.pdf

 

Dr. Fináczy Ernő, A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában I., MTA, Budapest, 1899. http://mek.oszk.hu/05200/05268/pdf/kozoktatas1.pdf

 

Dr. Fináczy Ernő, A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában II., MTA, Budapest, 1902. http://mek.niif.hu/05200/05268/pdf/kozoktatas2.pdf

 

Dr. Kéri Katalin, Tovatűnő álom. Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból, Pécs, 1999. http://mek.niif.hu/02100/02102/02102.pdf

 

Dr. Scheiber Dóra – Dr. Irsay Zsuzsa – Dr. Pogány Gábor, Nevelési, gondozási, fejlesztési kalauz Williams szindrómás gyermekek szüleinek http://mek.oszk.hu/01100/01163/html/index.htm

 

Ének-zene-nevelés, Trezor kiadó, Budapest, 2004. http://mek.oszk.hu/08800/08890/08890.pdf

 

Fináczy Ernő, A reneszánsz kori nevelés története, Neumann Kht., Budapest, 2004. http://mek.niif.hu/04700/04731/html/index.htm

 

G. Komoróczy Emőke, A szellemi nevelés fórumai, Hét Krajcár Kiadó, 2005.  http://mek.oszk.hu/03100/03139/03139.pdf

 

Géczi János, Pedagógiai tudásátadás, Iskolakultúra, Pécs, 2005. http://mek.niif.hu/03200/03266/03266.pdf

 

Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. Században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye, PoliPrint, Ungvár, 2009. http://mek.oszk.hu/08100/08145/08145.pdf

 

Kéri Katalin (szerk.) Ezerszínű világ. Dolgozatok a neveléstörténet köréből, Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet, Pécs, 2000. http://mek.niif.hu/01800/01887/html/index.htm

Medve Anna – Szépe György, Anyanyelvi nevelési tanulmányok III., Iskolakultúra, Pécs, 2008. http://mek.oszk.hu/08400/08432/08432.pdf

 

Meleg Csilla (vál. és szerk.) Iskola és társadalom I. Szöveggyűjtemény, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs, 1996. http://mek.niif.hu/01900/01944/01944.pdf

 

Meleg Csilla (vál. és szerk.) Iskola és társadalom II. Szöveggyűjtemény, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs, 1999. http://mek.oszk.hu/01900/01945/01945.pdf

 

Mezei Zsolt – Tungli Gyula (szerk.) Iskola és polgárság. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság1996. szeptember 21-én és 1997. október 4-én megrendezett tudományos konferenciáin elhangzott előadások és hozzászólások szerkesztett anyaga, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápa, 1998. http://mek.niif.hu/02100/02166/02166.pdf

 

Pukánszky Béla – Németh András, Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1996. http://mek.niif.hu/01800/01893/html/index.htm

 

Réger Zita, Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány, Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. http://mek.oszk.hu/04000/04046/04046.pdf

 

Vastagh Zoltán (szerk.) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában II., JPTE Tanárképző Intézete, Pécs, 1996. http://mek.oszk.hu/01800/01809/01809.pdf

 

Vastagh Zoltán (szerk.) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában, JPTE Tanárképző Intézete, Pécs, 1999. http://mek.oszk.hu/01800/01813/01813.pdf

 

 

 

Oktatás

 

 

Az élethosszig tartó tanulás. Life long learning, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2004. http://www.mek.oszk.hu/06300/06377/06377.pdf

 

Budapesti Mozaik I. Oktatás – Kultúra – Kutatás-fejlesztés, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. márc. http://mek.niif.hu/06200/06273/pdf/bpmozaik1.pdf

 

Budapesti Mozaik II. Demográfiai jellemzők – Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság – Háztartás, család – Lakáskörülmények a 2005. évi mikrocenzus alapján, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. jún. http://mek.niif.hu/06200/06273/pdf/bpmozaik2.pdf

 

Budapesti Mozaik III. Háztartások költségvetése – Jövedelmi és kereseti különbségek, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. dec. http://mek.niif.hu/06200/06273/pdf/bpmozaik3.pdf

 

Fedinec Csilla, Fejzetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938-1991), Nemzetközi Hungarolgiai Központ, Budapest, 1999. http://mek.niif.hu/07400/07493/07493.pdf

 

Fóris Ágota, Szótár és oktatás, Iskolakultúra, Pécs, 2002. http://www.mek.oszk.hu/01800/01890/01890.pdf

 

Huszti Ilona, The use of learning reading aloud int he english lesson: A look at the micro and macro levels of oral reading, PoliPrint, Ungvár, 2009. http://www.mek.oszk.hu/08600/08631/08631.pdf

 

Juhász Erika (szerk.) Régió és oktatás.  A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 2006. http://www.mek.oszk.hu/08900/08938/08938.pdf

 

Karmacsi Zoltán, Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás, PoliPrint, Ungvár, 2007. http://www.mek.oszk.hu/07800/07811/07811.pdf

 

Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor (szerk.) Nyelvpedagógia, Iskolakultúra, Pécs, 2002. http://www.mek.oszk.hu/01800/01816/01816.pdf

 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor, A foglalkoztaási válság gyermekei. Roma fiatalok középiskolai továbbtanulása az elhúzódó foglalkoztatási válság idején, MTA és Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2005. http://www.mek.oszk.hu/03600/03675/03675.pdf

 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor, A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez. Egy különösen nagy hosszú távú költségvetési nyereséget biztosító, MTA és Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2006. http://www.mek.oszk.hu/06300/06317/06317.pdf

 

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor, Általános iskolai szegregáció – okok és következmények, MTA és Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2004. http://www.mek.oszk.hu/02500/02510/02510.pdf

 

Kovács Ilma, Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban. 1990 és 2006 között készült tanulmányok és cikkek gyűjteménye, Budapest, 2007. http://mek.niif.hu/04600/04653/04653.pdf

 

Kovács Ilma, Távoktatástól – Távoktatásig. Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között, Budapest, 2006. http://mek.niif.hu/04500/04524/04524.pdf

 

Móricz Attila, Tanulás számítógéppel. Tippek szülőknek és nyelvtanulóknak, PC WORLD 2000. http://www.mek.oszk.hu/01800/01801/01801.pdf

 

Nagy Attila, Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól a paródiaírásig, Bibliotheca Nationalis Hungariae, [h.n., é.n.] http://mek.niif.hu/04200/04216/04216.pdf

 

Orczán Zsolt László (szerk.) Számítógép – kisgyermek – világháló. Szemelvények az info-kommunikációs technológiák oktatásának hazai módszertani kutatásaiból, Trezor Kiadó, Budapest, 2004. http://www.mek.oszk.hu/08800/08866/08866.pdf

 

Réthy Endréné – Vámos Ágnes, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése VIII.. Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia, ELTE Neveléstudományi Intézet, 2006. http://mek.niif.hu/05400/05467/05467.pdf

 

Ruda Gábor (szerk.) Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2003. http://www.mek.oszk.hu/01600/01620/01620.pdf

 

Szilágyi Gyula, Megbukott az iskola?, Osiris, Budapest, 2004. http://www.mek.oszk.hu/05200/05263/05263.pdf

 

Tassoni, Luigi – Fóris Ágota (szerk.) Olasz nyelvi tanulmányok. Az alkalmazott nyelvészet témaköréből, Iskolakultúra, Pécs, 2000. http://www.mek.oszk.hu/01700/01739/01739.pdf

 

Tistyán László – Füzesi Zsuzsanna, Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében. Egy szociológiai vizsgálat eredményei, Fact Kiadó, Pécs, 2000. http://www.mek.oszk.hu/02000/02050/02050.pdf3. Közoktatási és gyermekvédelmi törvények, jogszabályok

 

A közoktatással kapcsolatos hatályos jogszabályok gyűjteménye:

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/jogszabalyok/jogszabalyok

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján olvashatunk a gyermek- és ifjúságvédelemről

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=871

 

1991. évi LXIV. tv. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. nov. 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről. További részletek:

http://www.unicef.org/crc/crc.htm/

 

Unicef : http://www.unicef.org/

 

UNHCR: http://www.unhchr.ch/

 

Európa Tanács: http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/

 

European Commission White Paper of 21 November 2001 on a new impetus for European youth [COM(2001) 681 final] : http://europa.eu.int/comm/youth/whitepaper/download/whitepaper_en.pdf

 4. Folyóiratok

(Online és papír alapú; magyar és idegen nyelvű folyóiratok)

 

 

Online pszichológiai folyóiratok

 

 

Addiktológia. Addictologia Hungarica. (2003- )

http://www.addiktologia.hu/

 

Alkalmazott pszichológia (1999- )
http://www.apa.erg.bme.hu

 

Magyar Pszichológia Szemle 

http://www.akademiai.com/publications

 

 

American Educational Research Journal (2005- )  
http://aer.sagepub.com/

 

American Psychologist (2005 -) http://www.sciencedirect.com/science/journal/0003066X

 

Child Develepment (1930-2004)

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=childdevelopment

 

 

 

Pszichológiai folyóiratok

 

 

Erdélyi Pszichológiai Szemle

 

Mindennapi pszichológia

 

Pszichológia (1981- )

 

Pszichoterápia

 

Online pedagógiai folyóiratok

 

 

Anyanyelv-pedagógia (2008- ) 
http://anyanyelv-pedagogia.hu/
 
Educatio (1992- ) (Néhány szám letölthető.)
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php
 
Iskolakultúra (1991-2003)

http://nti.btk.pte.hu/ikultura/

 

Könyv és Nevelés (1999-2009)

http://www.tanszertar.hu/eken/index.htm

 
Magyar Pedagógia (1892-1898, 1928,1974- )
http://www.magyarpedagogia.hu
 
Magyar Pedagógia (1892- )
http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=00
 

Modern Iskola (2007- )

http://moderniskola.hu/Kor%C3%A1bbi%20sz%C3%A1mok

 
Oktatási Közlöny    
http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/index.php?m=3&p=0300&k=21
 

Tandem 1996-

http://www.c3.hu/~tandem/

 

Taní-tani (2007- )    
http://tt.aula.info.hu/
 
Történelemtanítás (2010- )
http://www.tortenelemtanitas.hu/
 
Új Pedagógiai Szemle (1991- )
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=2008-01

 

 

American Educational Research Journal (2005- ) 
http://aer.sagepub.com/
 
Educational Research (2005- )
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/rere
 
 
Educational Theory (2005- )
http://www.blackwell-synergy.com/loi/edth
 
Education and Information Technologies (2005- ) http://www.springerlink.com/content/1573-7608/
 
European Journal of Education (2005- )

http://www.blackwell-synergy.com/loi/EJED

 

Paedagogica Europaea (1965-1978)

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=paedeuro

 

 

 

 

Pedagógiai folyóiratok

 

 

 

A biológia tanítása (2003-2010)

 

A fizika tanítása (1975-2003)

 

A földrajz tanítása (1966, 1993-2003)

 

Az ének-zene tanítása (1971, 1979-1989)

 

Család, gyermek, ifjúság (1991-)

 

Embernevelés (1945-1949, 1989-1999)

 

Fejlesztő Pedagógia (1990-)

 

Gyógypedagógia (1964-1989)

 

Gyógypedagógiai Szemle (1979-1985, 1990-2002)

 

Idegen nyelvek tanítása (1963-1990)

 

Iskolai Szemle (1986-1990)

 

Iskolakultúra (1991-2003)

 

Iskolaszolga (1996-2004)

 

Neveléstörténeti Tájékoztató (1992,1995)

 

Neveléstudományi Közlemény (1976)

 

Oktatás és Nevelés (1977-1991,1993)

 

Pedagógiai Írások (1986-1989)

 

Pedagógiai Képzés (1975-1993)

 

Pedagógiai Műhely (1975-2009)

 

Pedagógiai Szemle (1970-1990)

 

Pedagogika (2005-)

 

Pedagógusképzés (2003- )

 

Pedagógusok Jogi Értesítője (2000-2002)

 

Történelemtanítás (1980-1989)

 

HASZNOS ONLINE OLDALAK
Pszichológia


A Pszichológia Online nevű oldal cikkeket tartalmaz a pedagógiai pszichológia témaköréből.

http://www.pszichologia.hu/kategoria/?id=6


  Katona Nóra iskolapszichológiával kapcsolatos írásai

http://katona-nora.uw.hu/ 

 

 Krajcsi Attila Matematika tanításával kapcsolatos cikkek (a matematika pszichológiája, matematikaoktatás, diszkalkulia az internet és számítástechnika pszichológiai hatásai, stb.)

http://sites.google.com/site/krajcsi/

 

  Szitó Imre iskolapszichológiával kapcsolatos írásai

http://szito-imre.uw.hu/

 

  Pszichológiai tesztek

http://www.e-pakk.hu/
Pedagógia


Diszlexiával kapcsolatos szakirodalom:

http://www.diszlexia.info/szakirodalom.htm

 

Krajcsi Attila A matematika pszichológiája, matematikaoktatás, diszkalkulia. Az Internet és számítástechnika pszichológiai hatásai.

http://sites.google.com/site/krajcsi/

 

Magyar Pedagógusok Háza Portál Cikkek, linkek pedagógia és pedagógiai pszichológia témában. Külföldi oldalakat lehet innen elérni.

http://www.mphp.hu/?lng=hun&fn=main.php

 

Oktatáskutató és fejlesztő intézet adattára, cikkek, linkek a pedagógia témakörében. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=linktar&kod=hu

 

Pedagógiai szakirodalom, linkek és oldalak hasznos gyűjteménye. Szaktárgyai oldalak is elérhetők innen pl. Magyartanárok Egyesülete

http://ip.gallup.hu/pedszakirod.htm

 

Pedagógiai témájú oldalak, linkek és cikkek érhetőek el innen. Témakörök: Neveléstörténet, Médiapedagógia, Reformpedagógia, Gyógypedagógia, Magyar pedagógiai folyóiratok stb. http://pedagogia.lap.hu/
Az alábbi könyvek hozzáféréséhez, sajnos jelszó szükséges, de mivel az igényelhető, ajánljuk a következő oldalt, melyet a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer működtet. A honlap digitális könyvtárában megtalálhatók az alábbi könyvek (jelszó ellenében): http://szabadinternet.nagykar.hu/onlinegyujtemenyek.html


Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (szerk.) Általános pszichológia, Osiris, Budapest.

 

Erikson, Erik H., Gyermekkor és társadalom, Osiris, Budapest, 2002.

 

Falus Iván, A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai, Gondolat, Budapest, 2006.

 

Horváth György, Pedagógiai pszichológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

 

Kozma Béla, Pedagógia, Comenius, Pécs, 2001.

 

Mérei Ferenc, Közösségek rejtett hálózata: szociometriai értelmezés, Osiris, Budapest, 2001.

 

Miller, Alice, A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása, Osiris, Budapest, 2002.

 

Mönks, Franz J. – Knoers, Alphons M. P., Fejlődéslélektan, Fitt Image, Budapest és Ego School, Szentendre, 1998.

 

N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest, 2004.

 

Nanszákné Cserfalvi Ilona, Pedagógiai jelenségek vizsgálata, metodikai gyűjtemény, Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 1998. 

 

P. Balogh Katalin – Gergencsik Eszter, Pedagógiai-pszichológia, tanárszakos hallgatók számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

 

Vajda Zsuzsanna (szerk.) Pszichológia és nevelés, Akadémiai Kiadó, Budapest,  2002.

 

Vajda Zsuzsanna, A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon, Budapest, 1999.

 

 .:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.02.17.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!