2021.03.08. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Történelemtanár  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 SZAKIRODALMI KALAUZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
.: 375 éves a Bölcsészettudományi Kar :.
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Történelemtanári szakirodalom


TÁMOP 4.1.2.-08/2/B/KMR-2009-0001

ELTE BTKSzakirodalmi kalauz a történelemtanári szakhozI. KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK*

 

§  A középfokú nevelés és oktatás kerettanterve. 2000. OM Budapest

§  Az alapfokú nevelés és oktatás kerettanterve. 2000. OM. Budapest.

 

§  Anglia és Wales nemzeti tanterve. Történelem. In: Szebenyi Péter (bev.), Horánszky Nándor (vál.), Szebenyi Péter – Horánszky Nándor (szerk.) 1993. Tantervek külföldön. Részletek Anglia, Dánia, Németország, Norvégia és Új-Zéland nemzeti tanterveiből, törvényeiből. (A tantervelmélet forrásai 15.) Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 29-106.

 

§  Ádám Sándor 1989. Taneszközök Magyarországon iskolai háttérrel. Budapest

§  Bernáth János (szerk.) 1978. A történelem tanítása – Gyakorlatok a történelemtanítás módszertanából. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Balázs Györgyné. (szerk.) 1980. Az integrált történelemtanítás útja (Válogatott írások) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Balázs Györgyné 1992. A történelem tanítása (Egyetemi segédkönyv). Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Balázs Györgyné 1978. Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Második kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 

§  Balla Árpád - Foki Tamás - Kamarás István 1997. Ember és társadalom. In: Szebenyi Péter (szerk.) Tájékoztatók a NAT műveltségi területeiről. Korona Kiadó. Budapest.

 

§  Ballér Endre é. n. A NAT koncepciója. In: Helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. BTF Továbbképző füzetek 2. Budapest.

 

§  Ballér Endre 1996. A Nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig (Tantervkészítők, tanárképző intézmények és pedagógus továbbképzések számára. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. (NAT-TAN. Sorozatszerkesztő: Mihály Ottó)

 

§  Ballér Endre 1990. Tantervfejlesztés az iskolában. Módszertani füzetek pedagógiai vezetőknek 7. Megyei Pedagógiai Intézet. Veszprém.

 

§  Báthori Ferenc – Helméczy Mátyás – Somogyvári Sebestyén 1972. Témazáró feladatlapok az általános iskola 7-8. osztályai számára. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Báthori Ferenc – Helméczy Mátyás – Somogyvári Sebestyén 1972. Témazáró feladatlapok az általános iskola 5-6. osztályai számára. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Bene Mihály 1991. A lovagkirály birodalmában. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Falus Iván (szerk.) 2000. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (pedagógus könyvek). Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

                                   

§  Bíró Sándor 1960. Történelemtanításunk a XIX. század első felében. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Borovics György 1977. Feladatmegoldató történelemtanítás az általános iskolában. (Kísérletek, módszerek, eredmények, feladatok) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Burston, W. H. – Green, C. W. 1962. Handbook for History Teachers. London.

 

§  Carr, E. H. 1963. What is History? Cambridge.

§  Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna 2000. A történelemtanítás gyakorlata. (Tantárgy-pedagógiai tankönyv) Katona András (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Dárdai Ágnes 2002. A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg – Campus Budapest – Pécs.  

 

§  Dárdai Ágnes 2002. Történelemdidaktika és kontroverzív történelemtanítás. In: Történelem- tanítás-módszertan : Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Nagy Péter Tibor - Vargyai Gyula (szerk.)  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest. 34-43.

 

§  Dárdai Ágnes, F. 2006. Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás I-II. kötet. A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XLI. ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, Budapest.

 

§  Dedinszky Ferenc – Horányi István 1987. Számítástechnika a történelemtanításban. Novotrade. Budapest.

 

§  Dickinson, A. K. – Lee, P. J. 1987. History teaching and Historical understanding. London.

 

§  Dickinson, A. K. – Lee, P. J. – Rogers, P. J. Heinemann, (szerk.) 1984. Learning History. London.

 

§  Eperjessy Géza – Filla István – Hanzó Lajos – Köves Károly – Vas Károly 1987. A történelemtanítás módszertana. Eperjessy Géza (szerk.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Eperjessy Géza - Szebenyi Péter 1976. A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése. (Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. osztályáig) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Falus Iván – Golnhofer Erzsébet – Kotschy Beáta – Nádasi Mária – Nahalka István – Réthy Endréné – Szivák Judit 1998. Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Falus Iván. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Foki Tamás 2003. Tanári kézikönyv a Képes történelmi atlasz használatához. Cartographia Kft. Budapest.

 

§  Franciaország: Elemi iskola. Tantervek és utasítások 1985. (Történelem és földrajz. Állampolgári nevelés) In: Szabó László Tamás (vál., szerk. és bev.) 1991. Vissza az alapokhoz. Körkép az európai általános iskolákról. Oktatáskutató Intézet. Budapest. 119-121.

 

§  Füle Sándor 1995. A helyi pedagógiai programok kidolgozása. OKKER Oktatási Iroda. Budapest.

 

§  Fülesdi László – Fülesdi Lászlóné 1971. Hogyan dolgoztunk a történelem szaktanteremben? (A történelemtanítás időszerű kérdései, 1.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Glöckel, Hans 1979. Geschichtsunterricht. – 2. neu bearb. Aufl. – Bad Heildbrunn/Obb.: Klinkhardt.

 

§  Gunning, Denis. 1978. The Teaching History. Croom Helm. London.

§  Hőnyi Ede – Péczi Ernőné – Szebenyi Péter 1983. Tanári kézikönyv a Képes történelmi atlasz használatához. Tankönyvkiadó. Budapest.  

 

§  Hunyady György 1968. A tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálata. Tankönyvkiadó. Budapest.

                                                     

§  Kövessi Erzsébet. (szerk.) 1984. Játékos történelem - történelmi játékok. Budapesti Művelődési Központ. Budapest.

 

§  Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós 2004. Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez. 9-10., 11. és 12. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Karlovitz János – Karlovitz János Tibor 2003. Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest.

 

§  Kiss Géza 1971. A történelemszakkörök vezetésének módszertana. (Történelemszakköri füzetek 7.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Kiss Géza 1970. Honismereti-helytörténeti munka az iskolában. In: Gálos Tibor (szerk.) Honismereti szakkörök az iskolában. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Knausz Imre (szerk.) 2001. Az évszámokon innen és túl… (Megújuló történelemtanítás). Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

 

§  Knausz Imre 1998. Történelem és oktatás. FPI. Budapest.

§  Komáromy Gábor 1998. Történelem az Interneten. Kossuth Kiadó. Budapest.

§  Koncz Erzsébet - Szabolcs Ottó 1995. Történelemtanítás és múzeum. Múzeumpedagógiai segédkönyv a tanárok és a muzeológusok részére. Korona Kiadó. Budapest.

 

§  Kőfalvi Tamás – Makk Ferenc 2007. Forrástani ismeretek történelemből. Segédkönyv a történelem forrásközpontú tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Knausz Imre 2002. Ember és társadalom. In: Az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság NAT 2002 Tervezete. Új Pedagógiai Szemle. 12. sz. mell.

 

§  Knausz Imre 1998. Történelem és oktatás. FPI. Budapest.

§  Lampe, K. 1976. Geschichte in der Grundschule. Kronberg.

§  Lénárd Ferenc 1979. Képességek fejlesztése a tanítási órán. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Mátrai Zsuzsa 1990. Az amerikai társadalomtudományi nevelés története - Értékek, eszmék, reformok, tantervek - (Közoktatási kutatások) Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

§  Mátrai Zsuzsa 1993. Döntéspontok a társadalomtudományi tanterv tervezésében. In: Hogyan készítsünk helyi tantervet? Balla Árpád (szerk.) B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. Miskolc. 71-80.

 

§  Mátrai Zsuzsa 1982. Vélemények, elképzelések a társadalmi képzés megújítására. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Mawdsley, E. – Munck, T. 1996. Számítógép a történettudományban. Osiris Kiadó. Budapest.

 

§  Molnár László (szerk.) 1993. Új törekvések a történelemtanításban. V. Keraban Kiadó. Budapest.

 

§  Nagy Erzsébet 1981. A történelemtanítás időszerű kérdései Franciaországban. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Nagy Ferenc 1976. A tanárok kérdéskultúrája. (Oktatáslélektani kísérlet) Akadémiai Kiadó. Budapest.

 

§  Nemzeti alaptanterv (Ember és társadalom). 1995. Korona Kiadó. Budapest.

§  Pellens, K. 1978. Didaktik der Geschichte. Darmstadt.

 

§  Pivárcsi István 2005. Játékos történelmi feladatok minden évfolyam számára. FPI. Budapest.

 

§  Porcsalmy János 1981. Eszközsorozatok a történelemtanításhoz. (Őskor, ókor, középkor) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Reinhard, M. 1967. L’enseigment de l’histoire et ses problèmes. Presses Universitaires de France.

 

§  Rohlfes, J. 1986. Geschichte und ihre Didaktik. Göttingen.

 

§  Sallai József – Veress Géza 1977. A történelem tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest.

 

§  Sári Gusztáv 1970. Szövegfeldolgozás az általános iskolai történelemórákon. (A történelemtanítás időszerű kérdései 6.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Sennyey Pongrác 1998. A hálózat használata a történettudomány területén. Kokas Károly és Király Péter. (közreműk.) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program. Budapest.

 

§  Szabó Károly 1978. Az ismeretek alkalmazása a történelemtanításban. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabó Károly 1971. Gondolkodásfejlesztő történelemtanítás. (A történelemtanítás időszerű kérdései 2.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó 2006. Íróasztal és katedra (Tíz történelemtanítás-elméleti esszé). (A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XXXVII.) ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata. Budapest.  

 

§  Szabolcs Ottó 1990. Külföldi könyvek magyarságképe. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1992. Tantervek és programok a történelem, az ember és társadalom tanításához. I. Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Fővárosi Pedagógiai Intézet – Magyar Kémikusok Egyesülete – ELTE BTK. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1979. Történelemtanítás – személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia (1977. dec. 14-15.) anyaga. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1979. Történelemtanítás és könyvtár. Az 1978. évi konferencia rövidített anyaga. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó 1991. Történelemtanítás Németországban. Pellens, K és Szabolcs Ottó. (Vál. és szerk.) (Közoktatási kutatások) Akadémiai Kiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó 1999-2002. Történelempedagógiai írások. (A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára I-II.) ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata. I-II. kötet. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó – Katona András 2006. Történelem. Tantárgypedagógiai olvasókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó – Unger Mátyás (szerk.) 1968. A történelemtanítás időszerű kérdései. Az 1967. augusztus 29-31. között tartott Országos Történelemtanítási Konferencia anyaga. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó – Veresegyházi Béla 1999. Rajzos vázlatok a történelem tanításához. Korona Kiadó. Budapest.

 

§  Szabolcs Ottó – Zsoldosné Olay Ágnes 1990. Játékos történelmi önképző. IKVA Kiadó. Budapest.

 

§  Szabó Judit. (szerk.) 1989. Történelem 6. osztály. (Feladatbank) Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest. 

 

§  Szamosújvári Sándor 1974. Történelmi szakkörök az általános iskolában. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter 1969. Csoportmunka az általános iskolai történelemtanításban. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter 1970. Feladatok – módszerek – eszközök. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter (szerk.) 1975. Gondolkodásra nevelés a történelemtanításban. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter (szerk.) 1996. Hogyan készítsünk helyi tantervet? BAZ Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. Miskolc.

 

§  Szebenyi Péter 2001. Történelem az 5. osztály számára (Tanári útmutató). Korona Kiadó. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter 1989. Történelemtanítás Angliában. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter 1978. Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Szebenyi Péter (szerk.) 1973. Történelemtanítás szaktanteremben (A történelem-szaktantermek vezető tanárainak I. országos tanácskozása, Pápa, 1973. április 9-11.) Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Szentpétery Imre 1985. A kronológia kézikönyve. (Reprint) Könyvértékesítő Vállalat. Budapest.

 

§  Szilágyi Sándor (szerk.) 1885. A Magyar Történelmi Társulat 1885. július 3-6. napjain Budapesten tartott Congressusának irományai. Századok. VIII. füzet.

 

§  Tariné Becskereki Erzsébet. (szerk.) 1991. Történelem 7. osztályos megyei tudásszintmérés eredménye. (Tematikus vizsgálatok, eredménymérések tapasztalatai 21.) Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Salgótarján.

§  The Teaching of History in Secondery Schools. Cambridge at the University Press. 1950.

 

§  The Teaching of History. (A történelem tanítása) Cambridge University Press, 1961.

 

§  Tóth Szilárd 2005. A történelemtanítás módszertana. Cluj–Napoca.

 

§  Unger Mátyás 1976. A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben a századfordulótól a felszabadulásig. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Unger Mátyás 1985. Bevezetés a források ismeretébe és a forráselemzésbe. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

 

§  Unger Mátyás 1958. Történelmi forrásfeldolgozó órák a gimnázium III. osztályában. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Vas Károly 1968. A történelemtanítás módszertana. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Vass Vilmos 2000. A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései. Önkonet. Budapest.

 

§  Veresegyházi Béla é. n. Vaktérképek a történelem tanításához I-IV. füzet. Aqua Kiadó. Budapest.

 

§  Veress Géza 1993. A történelemtanítás módszertana. KLTE Történelmi Intézete. Debrecen.

 

§  Veress Judit 1968. A történelemtanítás és módszertanának pedagógiai alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  V. Molnár László. (szerk.) 1996. Történelemmetodikai műhelytanulmányok. Tárogató Kiadó. Budapest.

 

§  Vladár Ervin 1972. Kronológia az általános iskolában. (A történelemtanítás időszerű kérdései 3.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Vladár Ervin (szerk.) 1970. Mit készítsünk, mit rajzoljunk a történelemórára? Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Wallner Tamás - W. Zsurka Ágnes - Kreutz Rajmund 1989. Oktatástechnológia. Idegen nyelvek, történelem, magyar nyelv és irodalom. Wallner Tamás. (szerk.) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Wineburg, S. S. 1996. The Psychology of Learning and Teaching History. In: Handbook of Educational Psychology. Berliner és Calfee. (szerk.) Macmillan. 423-437.

§  Závodszky Géza 1987. Tanári kézikönyv a gimnáziumi történelemtanításhoz III. oszt. Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Zsoldosné Olay Ágnes 1982. Feladatgyűjtemény történelemből a gimnáziumok II. osztálya számára. Horányi István. (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet.


* A szakmódszertani szintéziseket, összefoglalókat vastag betűvel jelöltük.


II. CIKKEK, TANULMÁNYOK

 

·         Albert Gábor 1995. A történelemtanítás új lehetőségeiről. Iskolakultúra 22: 78-80.

·         Albert Gábor 1997. A történelemtanítás civilizáció- és recepcióelméleti vonatkozásairól. Iskolakultúra 4: 110-114.

·         Albert Gábor 2002. Politikai impulzusok a Horthy-rendszer középiskolai történelem tankönyveiben. Könyv és Nevelés 1: 47-60.

·         Apor Péter 2006. 1956 az európai történelem tankönyvekben. Iskolakultúra 11: 40-41.

·         Apró Jablonszki Ildikó 2005. Történelmi fóliasorozat. Könyv és Nevelés 1: 75.

·         Balla Ferenc - V. Molnár László - Wirth István 1995. A tanítóképzős történelemtanítás megújítása. Fejlesztő pedagógia: pedagógiai szakfolyóirat 4: 46-49.

·         Bellér Béla 1975. Bodó György: Világnézeti nevelés a történelemtanításban. Budapest, 1973. (A történelemtanítás időszerű kérdései, 5.) Századok 3-4: 745-746.

·         Bellér Béla 1975. Sári Gusztáv: Szövegfeldolgozás az általános iskolai történelemórákon. Budapest, 1973. (A történelemtanítás időszerű kérdései, 6.). Századok 2: 461-462.

·         Búcsú Szebenyi Pétertől (1933-2001).  2002. Új Pedagógiai Szemle 2: 80-81.

·         Csala Istvánné Ranschburg Ágnes 2000. A „Történelem és társadalomismeret” alapműveltségi vizsga történetéhez. Iskolakultúra 9: 36-45.

·         Csala Istvánné Ranschburg Ágnes 2000. Vélemények a történelem és a társadalomismeret részletes vizsgakövetelményeiről. Új Pedagógiai Szemle 5: 13-26.

·         Csala Istvánné Ranschburg Ágnes 2001. Történelemtantervek külföldön és itthon. Új Pedagógiai Szemle 6: 198-211.

·         Csala Istvánné Ranschburg Ágnes 2002. A történelem tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai Szemle 9: 51-67.

·         Csala Istvánné Ranschburg Ágnes 2002. Országos történelem mérés tapasztalatai. Fejlesztő pedagógia: pedagógiai szakfolyóirat. 2-3: 89-91.

·         Csernyus László 2002. A társadalomismeret modultantárgy bevezetésének első tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle 3: 17-30.

·         Csík Tibor – Varga Katalin 2000. A tankönyvekről szóló szakirodalom bibliometriai elemzése. Könyv és Nevelés 2: 28-47.

·         Csoma Gyula 2002. Tanulmányok a megújuló történelemtanításról. Új Pedagógiai Szemle 2: 101-103.

·         Csorba Csaba 1996. Régi korok történelme mai könyvekben: gondolatok az ókori és középkori egyetemes történelem tanulásáról és tanításáról. Iskolakultúra 2: 36-41.

·         Csorba F. László 2002. Testvéri tantárgyak I. Új Pedagógiai Szemle 6: 3-13.

·         Csorba F. László 2002. Testvéri tantárgyak II. Új Pedagógiai Szemle 7: 28-52.

·         Dárdai Ágnes 2003. Összehasonlító tankönyvelemzés egy esettanulmány példáján: Az európai integráció német, osztrák, svájci és magyar tankönyvekben. = Módszertani lapok. Történelem 3: 1-22.

·         Dárdai Ágnes 2005. A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. Iskolakultúra 10: 120-126.

·         Domokos Zsuzsanna 2001. Ami a kerettantervből (is) kimaradt. Történelemszemléletünk változásai az oktatás és a szépirodalom tükrében I. = Új Pedagógiai Szemle 4: 25-33.

·         Domokos Zsuzsanna 2001. Ami a kerettantervből (is) kimaradt. Történelemszemléletünk változásai az oktatás és a szépirodalom tükrében II. Új Pedagógiai Szemle 5: 57-65.

·         Drixler Ildikó - Németh Éva 1996. Történelem a Nemzetközi Érettségi programjában. Új pedagógiai szemle 5: 76-82.

·         Farnady Katalin 2005. Kalandos történelem. Mentor 8-9: 7.

·         Farnady Katalin 2005. Több mint térkép. Mentor 5-6: 10.

·         Federmayer Katalin 2005. Jót s jól … avagy. Mentor 10: 8.

·         Fejes István 2003. Újszerű történelemtanítási módszer egy kisvárosi iskolában. Módszertani Közlemények 5: 205-207.

·         Fischerné Dárdai Ágnes - Kaposi József 2004. Az új történelemérettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. Új Pedagógiai Szemle 11: 3-12.

·         Fischerné Dárdai Ágnes - Kaposi József 2006. Merre tovább történelemérettségi? Javaslatok az új történelemérettségi továbbfejlesztésére. Új Pedagógiai Szemle 10: 21-35.

·         Fischerné Dárdai Ágnes - Kojanitz László 2007. A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle 1: 56-69.

·         Fischerné Dárdai Ágnes - Mészárosné Császár Zsuzsa 2004. Afrika-kép a magyar történelem- és földrajz tankönyvekben. Iskolakultúra 11: 69-78.

·         Fischerné Dárdai Ágnes 1999. Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban. Iskolakultúra 4: 44-53.

·         Fischerné Dárdai Ágnes 2002. Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe. Iskolakultúra 1: 62-72.

·         Fischerné Dárdai Ágnes 2003. A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái: Elméleti segédanyag. Tanári kincsestár. Történelem. november

·         Fischerné Dárdai Ágnes 2006. Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise. Iskolakultúra 2: 26-32.

·         Fischerné Dárdai Ágnes 2007. A problémaorientált történelemtanítás koncepciója. Új pedagógiai szemle 11: 49-59.

·         Fischerné Dárdai Ágnes 2010. Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején (Helyzetkép és perspektíva).Történelemtanítás: online történelemdidaktikai folyóirat 1. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorszagon-a-xxi-szazad-elejen-helyzetkep-es-perspektiva/  (2010. június 29.)

 

 

·         Forray R. Katalin 2000. Olaj a tűzre? A történelem tankönyvek etnikai sztereotípiáiról és a háborúról a Balkánon. Educatio 3: 628-630.

·         Frank Gabriella 2006. Mit tanulnak a magyar történelemről a finn diákok? Könyv és Nevelés 2: 35-38.

·         Glatz Ferenc 1998. Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben. História 9-10: 52-53. 

·         Górny, Maciej 2006. A magyar '56 és a prágai tavasz a lengyel történelem tankönyvekben. Iskolakultúra 11: 56-60.

·         Graziani Borbála 2006. A magyar történelem egy olasz tankönyvben. = Könyv és Nevelés 2: 44-46.

·         Győri Anna 1997. Jelenismeret és történelemtanítás - Kerekasztal-beszélgetés. Új pedagógiai szemle 4: 101-119.

·         Halász Gábor 2005. Demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés a 21. században. Új Pedagógiai Szemle 7-8: 65-70.

·         Hoffmann Tamás 1981. Az integrált történelemtanítás útja. Válogatott írások. Társadalmi szemle 1: 101-103. old.

·         Hrabovszki János 2006. A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutatási Intézetről. Könyv és Nevelés 1: 76-79.

·         Jakab György - Kratochvil, Vilian - Lator László, ifj. - Vajda Barnabás 2009. Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. Új Pedagógiai Szemle 2: 76-94.

·         Jakab György 2000. A társadalomismeret oktatása a történelem tantárgy keretében. Új Pedagógiai Szemle 5: 3-12.

·         Jakab György 2000. A történelem tanítása az ezredfordulón I. Új Pedagógiai Szemle 6: 36-51.

·         Jakab György 2000. A történelem tanítása az ezredfordulón II. Új Pedagógiai Szemle 7-8: 27-39.

·         Jakab György 2001. Közös történelem - különböző nézőpontok. Új Pedagógiai Szemle 10: 6-16.

·         Jakab György 2002. Modultárgyak és általános tanulmányok I. Új Pedagógiai Szemle 3: 4-16.

·         Jakab György 2002. Modultárgyak és általános tanulmányok II. Új Pedagógiai Szemle 4: 3-15.

·         Jakab György 2006. A történelemtanár dilemmái. Műveltség és/vagy szakértelem és/vagy kompetencia. Új Pedagógiai Szemle 10: 3-21.

·         Jakab György 2007. Lehet-e közös magyar-szlovák történelemkönyvet írni? Iskolakultúra: 8-10: 38-48.

·         Jakab György 2008. A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra 5-6: 3-29.

·         Jakab György 2009. Történelemkönyveink ideológiai hátteréről. Könyv és Nevelés 3.

·         Jáki Gábor 2006. Lengyelország története a hazai középiskolai történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés 3: 55-63.

·         Jáki László 2006. Kossuth egy angol tankönyvben. Könyv és Nevelés 1: 75.

·         Janowski, Maciej 2008. Történelempolitika: a történelemtanítás és a propaganda között. 2000 2: 15-24. old.

·         Jenyikné Bende Klára 2004. Magyarország a horvát gimnáziumi történelem tankönyvekben. Könyv és Nevelés 2: 40-50.

·         Kardos József 1982. Érettségi - történelem érettségi. História 6: 34.

·         Karlovitz János 2000. Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak. Könyv és Nevelés 2: 47-60.

·         Karlovitz János 2003. Alapmunka a szakszerű tankönyvkutatás megalapozásához (Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai). Könyv és Nevelés 1: 65.

·         Katona András 1992. Történelemtanítás "nálunk és más nemzeteknél": hasznos segédkönyvek a hazai és nemzetközi históriaoktatás múltjáról és jelenéről. Iskolakultúra 19: 63-66.

·         Katona András 1994. Történelemtanítás és tantárgypedagógia. Iskolakultúra 1-2: 143-145.

·         Kelemen Elemér 2003. Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945-1990). Új Pedagógiai Szemle 9: 25-32.

·         Kelemen Elemér 2007. Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv a történelem tanításához.  Új Pedagógiai Szemle 3-4: 51-55.

·         Keresztes József 1990. Jövőformáló erő: A történelemtanítás megújításáról. Rubicon 5: 26-27.

·         Kereszty Orsolya 2005. Egy európai összehasonlító felmérés tanulságai a történelemdidaktika hazai értelmezéséhez. Új Pedagógiai Szemle 11: 49-57.

·         Kisida Erzsébet 2000. Emberi jogok - állampolgári jogok. Új Pedagógiai Szemle 5: 52-57.

·         Kiss Bernadette 1982. A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy kísérleti oktatásának tapasztalatai. Vasi szemle 1: 39-51.

·         Kiss Géza 1976. A levéltári olvasókönyvek és a történelemtanítás. Levéltári szemle 1: 23-32.

·         Kiss Klára 1999. Történelemtanítás Erdélyben. Könyv és Nevelés 1: 41-44.

·         Kissné Király Piroska 2001. Könyv a hon- és népismeret tanításához. Új Pedagógiai Szemle 6: 120-121.

·         Kissné Lux Ilona 1999. Torzítás vagy gyógyítás? Hozzászólás Knausz Imre Az általános iskola deNATurálása című cikkéhez. Új Pedagógiai Szemle 9: 23-26.

·         Knausz Imre 1999. Az általános iskola deNATurálása. Új Pedagógiai Szemle 4: 47-54.

·         Knausz Imre 2003. A mélység elvű tanításról. Új Pedagógiai Szemle 3: 8-11.

·         Kojanitz László 1992. A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás. Iskolakultúra 11-12: 50-58.

·         Kojanitz László 2002. A tankönyvkutatás lehetőségei és korlátai (Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai). Iskolakultúra 12: 109-112.

·         Kojanitz László 2003. A szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata II. Új Pedagógiai Szemle 10: 43-52.

·         Kojanitz László 2003. A szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata III. Új Pedagógiai Szemle 11: 77-84.

·         Kojanitz László 2003. A szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata IV. Új Pedagógiai Szemle 12: 30-41.

·         Kojanitz László 2003. Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata I. Új Pedagógiai Szemle 9: 14-24.

·         Kojanitz László 2003. Szakiskolai tankönyvek összehasonlító vizsgálata I. Új Pedagógiai Szemle 9: 14-24.

·         Kojanitz László 2003. Új történelmi programok fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle 6: 66-71.

·         Kojanitz László 2005. A tankönyvkutatás szerepe és feladatai. Új Pedagógiai Szemle 3: 53-68.

·         Kojanitz László 2005. Angol történelemtankönyvek bemutatása I. Mentor 10: 7.

·         Kojanitz László 2005. Angol történelemtankönyvek bemutatása II. Mentor 11-12.

·         Kojanitz László 2005. Tankönyvanalízisek. Iskolakultúra 9: 35-43.

·         Kondicsné Kovács Éva 1986. A levéltár és a történelem fakultáció. Levéltári szemle 2: 52-56.

·         Kovacevic, Katarina 2006. A jugoszláv nézőpont (1956-ról). Iskolakultúra 11: 60-72.

·         Kovács Ákos András 2007. A közös történelem és az európai identitás reprezentációjának lehetőségei egy francia–német történelemtankönyvben. Új Pedagógiai Szemle 5: 77-85.

·         Kovács Istvánné Bede Ágnes 2004. Mi lesz veled, történelem tantárgy? – Vitaindító. Rubicon 5-6: 129-130.

·         Kristóf László 2003. A magyar államalapítástól az európai uniós csatlakozásig - multimédiás CD-ROM-sorozat. Új Pedagógiai Szemle 11: 123-128.

·         Láng Benedek 2004. Tudománytörténet. BUKSZ 4: 317-327.

·         Leblanc Zsoltné 1972. Törekvések a középiskolai történelemtanítás támogatására a Nógrád Megyei Levéltárban. Levéltári szemle 1: 68-73.

·         Lukács B. György 2004. Szlovén tankönyvek a magyarokról. Könyv és Nevelés 2: 74-75.

·         Magyarország a hollandiai tankönyvekben. 2005. Könyv és Nevelés 4: 75-77.

·         Magyarországi taneszközök illetve adatbankok 2003. Könyv és Nevelés 4: 64.

·         Mann Miklós 1976. Történelemtanítás és múzeum: konferencia, Debrecen, 1975. június 24-26. Századok 2: 409-412.

·         Marušiak, Juraj 2006. 1956 a szlovák történelemkönyvekben. Iskolakultúra 11: 46-56.

·         Mátrai Zsuzsa 2002. A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés. Iskolakultúra 2: 52-64.

·         Mayer József 1992. Még egyszer: történelem IV. 1944-1990. Iskolakultúra 19: 62-63.

·         Michela, Miroslav 2008. Közös szlovák-magyar történelem szlovák szempontból. Új Pedagógiai Szemle 10: 86-100.

·         Mikáné Szolnoki Zsuzsanna 2003. Az arab világ és az iszlám (a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése). Könyv és Nevelés 1: 56.

·         Miklósi László 2009. A történelem és a társadalomismeret új tartalmai a demokráciára nevelés tükrében. Új Pedagógiai Szemle 8-9: 119-122.

·         Miltényi Miklós 2000. Makettek a történelemtanításban. Iskolakultúra 2: 88-98.

·         Műhelykonferencia a történelemtanításról I. (Elisabeth Erdmann: Történelemtanítás az Európai Unió országaiban) 2010. Történelemtanítás: online történelemdidaktikai folyóirat 1. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/ (2010. június 29.)

·         Németh György 2006. Történelem alulnézetben. Iskolakultúra 11: 73-79.

·         Ormos Mária 1995. Történelem és iskola. Iskolakultúra 8-9: 29-34.

·         Pápai Zsolt 1994. A magyar történelem oktatásának esélyei Romániában. Iskolakultúra 3: 79-81.

·         Pátrovics Péter 2006. Magyarország képe az ausztriai történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés 1: 64-70.

·         Pátrovics Péter 2006. Mi és Ti. Magyarország képéről a lengyel történelemkönyvekben. Könyv és Nevelés 2: 39-43.

·         Pető Andrea 2002. A gyerekkor és a férfiak és nők történetének tanítása a középiskolákban: Segédanyagok a történelem tanításához a középiskolák számára. Palimpszeszt: tudományos és kulturális folyóirat 19.

·         Pivárcsi István 1998. A történelemtanítás aktuális problémái. Iskolakultúra 11: 47-59.

·         Polgár Tamás 2009. Megkopott barátság? A magyar történelem a lengyelországi történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle 3: 68-82.

·         Porogi András 2007. Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál. Iskolakultúra 11-12: 3-20.

·         Réthy Endréné 1994. Kísérlet a történelemtanítás megújítására. Új pedagógiai szemle 2: 97-99.

·         Rézműves János 1972. "Iskolamúzeumok" a történelemtanítás szolgálatában Borsod megyében. A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei. 132-138.

·         Sallai József 1972. A korszerű történelemtanítás tárgyi feltételei és alkalmazásuk Nyíregyháza általános iskoláiban. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 4: 147-155.

·         Sávoly Mária 1993. Történelem tankönyv nem csak történelemtanároknak. Iskolakultúra 6: 103-104.

·         Sávoly Mária 1994. Körülöttünk a történelem. Iskolakultúra 8: 103-104.

·         Sávoly Mária 1995. A szinkronmetszet és időszintézis történelem "tankönyvei". Iskolakultúra 6-7: 103-104.

·         Sávoly Mária 2004. A történelemoktatás megújulásának kézikönyve. Új Pedagógiai Szemle 10: 123-125.

·         Sávoly Mária 2010. Történelemtanítás és/vagy történelemoktatás? (Halaszthatatlan szemléletváltás). Történelemtanítás: online történelemdidaktikai folyóirat 1. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/savoly-maria-tortenelemtanitas-esvagy-tortenelemoktatas-halaszthatatlan-szemleletvaltas/ (2010. június 29.)

 

·         Sikné Lányi Cecília - Bokor Ferenc - Fügedi Ágnes - Horváth Ervin - Szabó Zoltán 2000. „Állampolgári ismeretek, Magyarország és az Európai Unió” CD a történelemórán. Új Pedagógiai Szemle 10: 118-127.

·         Simon Attila 2004. "Helyzet van." Vázlat a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemtanítás állapotáról egy kérdőíves felmérés alapján. Fórum: társadalomtudományi szemle 3: 53.

·         Stipkovics Ferenc 2002. A magyar történelem tanításainak tapasztalatai a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. Barátság 4: 3626-3627.

·         Szabolcs Ottó 1971. Vas Károly: A történelemtanítás módszertana. Budapest, 1968. Századok 3-4: 823-825.

·         Szabolcs Ottó 1996. A NAT és a történelemtanítás. Új pedagógiai szemle 2: 88-93.

·         Szabolcs Ottó 2008. Vladár Ervin emlékezete (1928-2008). Új Pedagógiai Szemle 11-12: 160.

·         Szabolcs Ottó, Adamik Tamás, Kojanitz László, Kardos József, Tóth Etelka 2008. Többen egy könyvről: Szárai Miklós tankönyvsorozatának bemutatása. Könyv és Nevelés 1: 32-46.

·         Szamborovszkyné Nagy Ibolya 2001. Nemzeti történelemoktatás Kárpátalján. Új Pedagógiai Szemle 10: 17-20.

·         Száray Miklós 1992. A történelem térkép és a diák: a topográfia oktatása és szerepe a nyolcévfolyamos történelemoktatásban. Iskolakultúra 11-12: 116-119.

·         Szebenyi Péter - Vass Vilmos 2002. Történelemtudás és nemzeti azonosságtudat. Iskolakultúra 2: 30-51.

·         Szebenyi Péter 2001. A történelem-tankönyvekre ható tényezők történeti változásai. Iskolakultúra 9: 13-21.

·         Szélinger Balázs 1999. Oktatás és történelem Etiópiában. Iskolakultúra 6-7: 136-150.

·         Szilágyi Imre 1994. Iskola és történelem Szlovéniában. Iskolakultúra 22-23: 132-133.

·         Szokody Sándorné - Kojanitz László - Kopper Lászlóné - Kósa Jánosné - Száray Miklós 1992. A történelemtanítás megújításának lehetőségei. Iskolakultúra 11-12: 59-72.

·         Szontagh Pál 2006. Vázlatos benyomások néhány szomszédos ország magyar nyelvű történelemkönyveiről.  Könyv és Nevelés 1: 71-74.

·         Tison, Hubert 2006. Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem.  Iskolakultúra 11: 41-46.

·         Történelemoktatásunk kérdőjelei - a "forrásközpontú" tankönyvcsalád tükrében. 2009. Új Katedra 9: 13-15.

·         Ujlaky István 2005. A 20. század a gimnáziumi történelem tankönyvekben. Iskolakultúra 1: 3-20.

·         Vajda Barnabás 2007. A történelemoktatás elméleti dilemmái : Kratochvíl, Viliam : Modely na rozvíjanie kompetencií ziakov. Iskolakultúra 3: 103-105.

·         Vajda Barnabás 2007. Modernizálódó történelemtanítás - kisebbségi helyzetben. Iskolakultúra 11-12: 110-119.

·         Vajda Barnabás 2009. Multiperspektivitás mint a magyar–szlovák közös történelemkönyv alapja. Új Pedagógiai Szemle 1: 95-101.

·         Vas Károly 1972. Korszerű történelemtanítás - korszerű tanárképzés. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 4: 127-134.

·         Vass Vilmos 2003. A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle 6: 40-44.

·         Veress Géza 1977. A korszerű történelemtanítás és a források. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 71-80.

·         Vörös László 1983. Általános műveltség - történelem érettségi. História 1: 34.

·         Waller, Chris 2005. Állampolgári nevelés Angliában. Új Pedagógiai Szemle 7-8: 71-74.

·         Zachar Péter 1994. Magyar történelem osztrák tankönyvekben. Iskolakultúra 6: 27-35.

·         Zarándy Zoltán 2001. A múlt feldolgozásának kérdései. Új Pedagógiai Szemle 10: 32-38.


III. TANKÖNYVIRODALOM (TÖRTÉNELEM)

 

5. osztály

 

 

§  Bene Mihály 1981. Az ötödikes történelemkönyv képeit nézegetve Történelemtanítás 6: 12-13.

 

§  Bognár Eszter 2000. Élménydús történelem ötödikeseknek. Filla István: Régen volt, hogy is volt... Történelmi olvasókönyv az általános iskola 5. osztálya számára (Korona Kiadó, Bp., 1992-től - KO-0009.) Taneszközfigyelő 3. http://taneszkozfigyelo.fw.hu (2010. április 6.)

 

§  Csepela Jánosné 1996. Bővül a kínálat. Horváth Péter 5. osztályos munkafüzetéről Módszertani Lapok. Történelem 3: 29-35.

 

§  Csorba Csaba 1996. A magyar honfoglalás … történetének újabb irodalma Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 35-41.

 

§  Csorba Csaba 1996. A világ őstörténete az újabb kiadványok tükrében Módszertani Lapok. Történelem 3: 41-45.

 

§  Csorba Csaba 1998. Az egyetemes történet új kézikönyvei. Módszertani Lapok. Történelem 1998 3: 22-28.

 

§  Csorba Csaba 1997. Az ókori görög világ története az újabb kiadványok tükrében Módszertani Lapok. Történelem 1: 40-48.

 

§  Csorba Csaba 1996. Az ókori Kelet története az újabb kiadványok tükrében Módszertani Lapok. Történelem 4: 25-34.

 

§  Domokos Zsuzsa 2001. Kerettanterv ante portas. (Horváth Péter: Az ókor izgalmas világa. Történelmi olvasókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó) Mentor. Támpont mell. 1: 7-8.

 

§  Filla István 1980. Történelem és állampolgári ismeretek – 5. osztály. Köznevelés. 29: 18-20.

 

§  Fülep Lászlóné 1987-1988. Az őskor tanításáról I-II. Történelemtanítás 1: 10-13. és 2: 21-30.

 

§  Horváth Péter 1996. A szerző bemutatja a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában készülő ötödik osztályos tankönyvét Módszertani Lapok. Történelem 3: 20-26.

 

§  Horváth Péter 2001. A kerettanterv alapján átdolgozott új ötödikes történelemkönyvről (Nemzeti Tankönyvkiadó) Módszertani Lapok. Történelem 2: 14-17.

 

§  Kertész István 1993. Az ókori görög és római történelem tanításának problémái. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest.

 

§  Kertész István 1991. Az ókortörténet alapkérdései. Rubicon 1: 28-30.

 

§  Kordé Zoltán – Sebők Ferenc 1993. A Mohács előtti magyar történelem tanításának kritikus pontjai. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 34-36.

 

§  Nyíri Ferenc 1987. Az ókori Kelet tanításához. Történelemtanítás 3: 17-25.

                                                      

§  Robotka Miklós 1991. Ahol fát vágnak, ott repked a forgács. Tűnődések a "demarxizált" ötödikes történelemkönyv felett. Új Katedra 5: 9-10.

 

 

 

6. osztály

 

 

§  Aradszki Adrienn 2000. Történelemkönyv Balla Árpád szerint. Taneszközfigyelő. 1. http://taneszkozfigyelo.fw.hu (2010. április 6.)

 

§  Balla Árpád 1979. Kísérleti történelem-állampolgári ismeretek tankönyv az általános iskola 6. osztályában. Köznevelés 6: 14-15.

 

§  Barta Gábor 1993. A kora újkor ürügyén – vélemény az egyetemi történelemoktatás mai problémáiról. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 57-70.

 

§  Bene Mihály 1982. Az új hatodikos tankönyvről. Történelemtanítás. 4: 18-20.

 

§  Csorba Csaba 1995. A középkor története az újabb kiadványok tükrében. Módszertani Lapok. Történelem 4: 22-33.

 

§  Draskóczy István 1993. Adalékok középkori társadalomtörténetünk tanításához. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 27-33.

 

§  Hahner Péter 1993. Felejtsük el a feudalizmust? Rubicon 4: 4-5.

 

§  Horváth Péter 1996. Egy új hatodikos munkafüzetről. Módszertani Lapok. Történelem 3: 36-40.

 

§  Horváth Péter – Hámori Péter 2002. Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Ism.: Hámori Péter 2003. Módszertani Lapok. Történelem 1: 11-16.

 

§  Horváth Péter – Hámori Péter 2002. Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  Ism.: Pálinkás Mihály 2003. Köznevelés 17: 5.

 

§  Horváth Péter – Hámori Péter 2002. Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Ism.: Sári Éva 2002. Mentor – Támpont mell. 10: 11.

 

§  Horváth Péter – Hámori Péter 2002. Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Ism.: Veresegyházi Béla 2003. Mentor – Támpont mell. 1: 14.

 

§  Katona András 1999. A kora újkor egyetemes története az újabb kiadványok tükrében I. Módszertani Lapok. Történelem 1: 24-32.

 

§  Katona András 1999. A kora újkor egyetemes története az újabb kiadványok tükrében II. Módszertani Lapok. Történelem 2: 19-26.

 

§  Katus László 1993. Aktuális középkor-kép. Rubicon 4: 6-11.

 

§  Klaniczay Gábor 1993. A középkori egyetemes történelem oktatásának problémái. V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 27-33.

 

§  Marosi Endre 1990. Történelemkönyv - átdolgozva? Köznevelés 12: 5.

 

§  Poór János 1993, A kora újkori egyetemes történet néhány problémája. In: V. Molnár László. (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 57-70.

 

§  Szerencsés Hajnalka 2000. A Korona Kiadó általános iskolai történelemtankönyvei. (Történelem 6. osztály) Pest Megyei Pedagógiai Műhely 1: 63-64.

 

 

7. osztály

 

§  Bihari Péter 1994. Történelem iskolás fokon [benne Závodszky Géza Történelem 7. és Dürr Béla Történelem 8. tankönyvéről] BUKSZ. 431-436.

 

§  Csepela Jánosné 1982. Feladatsor az általános iskola 7. osztálya anyagának tanításához. Történelemtanítás 1: 17-21.

 

§  Hahner Péter 1993. A forradalmak tanításának problémájáról. Kritika 2: 33-34.

 

§  Helméczy Mátyás 1982. Új hetedikes könyvünk. Történelemtanítás 4: 14-17.

 

§  Horváth Attila - Nyíri Ferenc 1983. Gondolkodásfejlesztő feladatok készítése az általános iskolában. Történelemtanítás 3: 10-15.

 

§  Horváth Péter 1994. Az általános iskolai forrásföldolgozó órákról - egy hetedikes példán keresztül. Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 31-36.

 

§  Kőhegyi Imre 2000. Závodszky Géza: Történelem az általános iskola 7. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) Taneszközfigyelő. 2. ápr. 15. http://taneszkozfigyelo.fw.hu (2010. április 6.)

 

§  Lator László1998. A magyar forradalom és szabadságharc néhány vitás kérdése az oktatásban. In: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 3. Magyar Történelmi Társulat - ELTE BTK. Budapest. 50-61.

 

§  Lohonya Márta 1994. A Korona Kiadó általános iskolai történelemkönyveiről Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 66-69.

 

§  Menyhárt Lajos 1993. A XIX-XX. századi egyetemes történet tanításának néhány problémája. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 90-100.

 

§  Szarka László 1993. A magyarországi nemzeti kisebbségek legújabb kori történetének vizsgálata 1868-1990 között. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 112-121.

 

§  Szerencsés Hajnalka 2001. A Korona Kiadó általános iskolai történelemtankönyvei. (Történelem 7. osztály)Pest Megyei Pedagógiai Műhely 1: 63-64.

 

§  Szerencsés Károly 1993. Az 1867-1990 közötti magyar történelem tanításának neuralgikus pontjai. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 101-111.

 

 

 

8. osztály

 

§  Bihari Péter 1994. Történelem iskolás fokon [benne Závodszky Géza Történelem 7. és Dürr Béla Történelem 8. tankönyvéről] BUKSZ 431-436.

§  Everling Dániel 2000. A történelemtanítás felelőssége. Dürr Béla: Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. (Korona Kiadó, Bp., 1998.) Taneszközfigyelő. 2. ápr. 15. http://taneszkozfigyelo.fw.hu (2010. április 6.)

§  Federmayer Katalin 2005. A követelmények szorításában. Mentor – Támpont mell. 3: 10.

§  Halmos Péter 2003. Bihari Péter és Dürr Béla történelem tankönyvének bírálata. (Dürr Béla: Történelem az általános iskolák 8. osztálya számára. 2. kiad. Bp., Korona Kiadó, 1994., Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak. Bp., 1991.) Könyv és nevelés. 3: 86-95.

§  Helméczy Mátyás 1995. A szerző bemutatja az új nyolcadik osztályos tankönyvet Módszertani Lapok. Történelem 4: 1-8.

§  Kaló Béla 2005. A nácizmus és a holokauszt összefüggése. A Helméczy-tankönyv lehetőségei. Módszertani Közlemények 3: 131-134.

§  Lohonya Márta 1994. A Korona Kiadó általános iskolai történelemkönyveiről Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 66-69.

§  Menyhárt Lajos 1993. A XIX-XX. századi egyetemes történet tanításának néhány problémája. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 90-100.

§  Salamon Konrád 1991. A polgári forradalomtól a bolsevik államcsínyig. Holnap 2.: 30-32.

§  Sallai József 1994. Közelmúltunk története mint iskolai tananyag. Iskolakultúra 11-12: 130-133.

§  Szarka László 1993. A magyarországi nemzeti kisebbségek legújabb kori történetének vizsgálata 1868-1990 között. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 112-121.

§  Szerencsés Hajnalka 2000. A Korona Kiadó általános iskolai történelemtankönyvei. (Történelem 8. osztály) Pest Megyei Pedagógiai Műhely 1: 63-64.

§  Szerencsés Károly 1993. Az 1867-1990 közötti magyar történelem tanításának neuralgikus pontjai. In: V. Molnár László (szerk.) Új törekvések a történelemtanításban. Keraban Kiadó. Budapest. 101-111.

 

 

 

Tankönyvkutatások

 

 

§  Dárdai Ágnes, Fischerné – Kojanitz László 2006. A tankönyvek tartalmak változás-vizsgálata. www.okm.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok (2010. április 6.)

§  Kojanitz László 2005. A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elemzése és összehasonlítása. www.okm.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok  (2010. április 6.)

§  Mészáros Kálmán 1999. Egy ajánlható történelem tankönyv és munkafüzet. Iskolakultúra 9: 120-123.

§  Szabó Márta 2005. Történelem. www.okm.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok (2010. április 6.)

 

 

 

 

Állampolgári ismeretek, Hon- és népismeret

 

§  Bakay Kornél 2010. Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor Történelem 8. osztály c. kéziratáról. Kapu 1: 21-25.

§  Csepela Jánosné 1994. Egy tankönyv tanítása közben (Balla Árpád - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára) Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 69-71.

§  Gesztesi Enikő 2006. A honismeret szerepe a szekszárdi Garay János Gimnázium történelem tantárgyának oktatásában. Honismeret 3: 28-30.

§  Hajdu István Lászlóné 2008. Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára. Hon- és népismeret. Tankönyv 5-6. osztály (Apáczai Könyvkiadó Kft., Celldömölk, 2006). Taneszközfigyelő. 2. sz. júl 15. http://www.taneszkozfigyelo.hu

§  Póser Józsefné 2002. Én és a politika? Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Gönczöl Enikő könyvéről). Könyv és Nevelés 2: 49-52.

§  Szebenyi Péter 1985. Állampolgári ismeretek a 8. osztályban. Történelemtanítás. 1: 1-3.

§  Tóth Gergely 2005. Diákoknak, avagy tanároknak írt tankönyv. Gönzöl Enikő: Én és a politika? Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) Taneszközfigyelő. 1-2. ápr. 15. http://www.taneszkozfigyelo.hu (2. évf. 1-2. sz. ápr. 15.)

§  Wirth Zsuzsanna 1986. A történelemtanítás hasznos segédeszköze. Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1-2: 151-152.

 

 

9. osztály

 

 

§  Adamik Tamás 2008. Száray Miklós: Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam. Könyv és Nevelés 1: 35-36.

 

§  Harmath Sándor 1998. Néhány gondolat Száray Miklós gimnáziumi első osztályos történelemtankönyvének tanításáról. Módszertani Lapok. Történelem 2: 20-22.

 

§  Kisfaludy László 1999. Befejezett múlt a "Befejezetlen múlt"-ban - Gönczöl Enikő történelemkönyvéről.  Könyv és Nevelés 2: 24-33.

 

§  Kisfaludy László 2000. Történelem tankönyveink a felsőoktatási felvételik tükrében (Száray Miklós tankönyve is). Könyv és Nevelés 4: 43-48.

 

§  Mikáné Szolnoki Zsuzsanna 2003. Az arab világ és az iszlám (a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése). Könyv és Nevelés 1: 56.

 

§  Morrison, Karl F. 2003. Élt-e egyáltalán Nagy Károly? BUKSZ 2: 122-124.

 

§  Sávoly Mária 2009. Hérodotosz igazsága - történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében. Könyv és Nevelés 2: 49-53.

 

§  Szabolcs Ottó 2008. Száray Miklós: Történelem I-IV. osztályos tankönyvsorozatáról. Könyv és Nevelés 1: 32-34.

 

§  Száray Miklós 2001. A középiskolai kerettanterv kérdései. Módszertani Lapok. Történelem 2: 1-6.

 

§  Száray Miklós 1996. A Nemzeti Tankönyvkiadó gimnáziumi sorozatának új első kötetéről. Módszertani Lapok. Történelem 3: 27-28.

 

§  Tóth Etelka 2008. Forrásközpontú történelem – nyelvészszemmel. Száray Miklós: Történelem I-II. Könyv és Nevelés 1: 44-45.

 

§  Török Ádám 2003. A sötét középkor és a sötétség. BUKSZ 2: 124-132.

 

§  Wolfné Fehér Ildikó 2009. Száray Miklós: Történelem I. Középiskolák, 9. évfolyam. Forrásközpontú történelem c. sorozat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006) Taneszközfigyelő. 2. http://www.taneszkozfigyelo.hu/ (2010. április 6.)

 

 

10. osztály

 

 

§  Kisfaludy László 2000. Történelem tankönyveink a felsőoktatási felvételik tükrében. (Szabó Péter tankönyve is) Könyv és Nevelés 4: 43-48.

 

§  Mikáné Szolnoki Zsuzsanna 2003. Az arab világ és az iszlám (a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése). Könyv és Nevelés 1: 56.

 

§  Sárközy István 1988. Új tankönyv a gimnáziumok II. osztályában. Történelemtanítás 4: 6-8.

 

§  Sávoly Mária 2009. Hérodotosz igazsága - történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében. Könyv és Nevelés: 2. 49-53.

 

§  Szabolcs Ottó 2008. Száray Miklós: Történelem I-IV. osztályos tankönyvsorozatáról. Könyv és Nevelés 1: 32-34.

 

§  Szabó Nikolett 2008. Walter Mária: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára. (Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.) Taneszközfigyelő 1. jan. 15. http://www.taneszkozfigyelo.hu

 

§  Szabó Péter: A tankönyvíró műhelyéből. Történelem II. a középiskolák számára – átdolgozás alatt. Módszertani Lapok. Történelem 1: 18-25.

 

§  Száray Miklós – Szász Erzsébet 2000. Történelem II. Új középiskolai tankönyv a tizedik évfolyam számára. Pest Megyei Pedagógiai Műhely 1: 62-63.

 

§  Tóth Etelka 2008. Forrásközpontú történelem – nyelvészszemmel. Száray Miklós: Történelem I-II. Könyv és Nevelés 1: 44-45.

 

 

11. osztály

 

 

§  Garai Tímea 2001. Diákbarát sorozat. ( Bihari Péter A Nyugat felemelkedése történelem tankönyv harmadik gimnazistáknak. Műszaki Kiadó) Mentor 2: 11.

 

§  Kardos József 2003. Deák Ferenc és a kiegyezés a tankönyvekben. Könyv és Nevelés. 4: 42-51.

 

§  Kisfaludy László 2000. Történelmi tankönyveink a felsőoktatási felvételik tükrében (Závodszky Géza tankönyve is). Könyv és nevelés 4: 43-48.

 

§  Mikáné Szolnoki Zsuzsanna: Az arab világ és az iszlám (a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése). Könyv és Nevelés 1: 56.

 

§  Sávoly Mária 2009. Hérodotosz igazsága - történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében. Könyv és Nevelés 2: 49-53.

 

§  Szabolcs Ottó 2008. Száray Miklós: Történelem I-IV. osztályos tankönyvsorozatáról. Könyv és Nevelés 1: 32-34.

 

§  Urbán Aladár 1983. A Stuartok 1660. évi restaurációja. A III. osztályos gimnáziumi tankönyv margójára. Történelemtanítás 3: 6-9.

 

§  Závodszky Géza 1985. A nagy francia forradalom történetének tanítása. Történelemtanítás 4. 5-12.

 

§  Závodszky Géza 1983. A polgári forradalmak a gimnáziumi történelemtanításban. Egy fogalom fölépítésének vázlata. Történelemtanítás 3: 1-6.

 

§  Závodszky Géza 1984. A történelmi kép: eszköz és cél. Néhány gondolat a gimnáziumi III. osztályos történelemtankönyv képanyagának ürügyén. Történelemtanítás 3: 1-5.

 

§  Závodszky Géza 1987. Tanári kézikönyv a gimnáziumi történelemtanításhoz (III. osztály) Tankönyvkiadó. Budapest.

 

§  Závodszky Géza 1981. Tankönyvszerkesztés – tananyagtervezés. (A gimnázium új történelemtankönyvéről I-II.) Történelemtanítás 3: 5-9. és 3. sz. 1-4.

 

§  Závodszky Géza1981. Történelem és állampolgári ismeretek. Gimnázium III. osztály. Köznevelés 40: 15.

 

 

 

 

 

12. osztály

 

 

§  Diósi Károkyné Mihucz Irén 2009. Dubcsik Csaba – Repárszky Ildikó: Történelem IV. középiskolák számára. (6. kiadás, Műszaki Kiadó, Bp., 2008). Taneszközfigyelő. 1. jan. 15. www.taneszkozfigyelo.hu (2010. április 6.)

 

§  Gyáni Gábor 2007. Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi dilemmáiról. BUKSZ 1: 41-49.

 

§  Kardos József 2008. Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. Könyv és Nevelés 1: 42-44.

 

§  Kisfaludy László 2000. Történelmi tankönyveink a felsőoktatási felvételik tükrében (Salamon Konrád tankönyve is). Könyv és nevelés 4: 43-48.

 

§  Kojanitz László 2008. Forrásközpontú történelem Száray-Kaposi: Történelem IV. Könyv és Nevelés 1: 36-41.

 

§  Lator László, ifj. 1996. A Tanárképző Főiskolától a tankönyvírásig. Módszertani Lapok. Történelem 4: 18-23.

 

§  Mikáné Szolnoki Zsuzsanna 2003. Az arab világ és az iszlám (a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése). Könyv és Nevelés 1: 56.

 

§  Salamon Konrád 1991. A polgári forradalomtól a bolsevik államcsínyig. Holnap 2: 30-32.

 

§  Salamon Konrád 1994. A tankönyvíró gondjai. Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Módszertani lapok. Történelem 1-2: 60-61.

 

§  Salamon Konrád 1999. A történelem IV. javított kiadása elé. Módszertani lapok. Történelem 2: 11-13.

 

§  Sávoly Mária 2009. Hérodotosz igazsága - történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében. Könyv és Nevelés 2: 49-53.

 

§  Szabolcs Ottó 2008. Száray Miklós: Történelem I-IV. osztályos tankönyvsorozatáról. Könyv és Nevelés 1: 32-34.

 

§  Szabó Károly 2006. Tankönyvek és tárgyilagosság. Trianon megítélése három korszak középiskolai történelem tankönyveiben. Könyv és Nevelés 2:  49-54.

 

 

 

 

 

 

 

Társadalomismeret

 

 

§  Eszterhai–Nagy Gabriella 2001. Olvassunk és beszélgessünk! (Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret – jelenismeret. Pedellus Tankönyvkiadó) Mentor – Támpont mell. 10: 11-12.

 

§  Kósa Jánosné 2009. Hogyan lehet a történelem és társadalomismeret tanítása során a tanulók előítéletes gondolkodásának csökkentésére törekedni? Új pedagógiai szemle 8-9: 229-232.

 

§  Kovács Lajos 2008. A tovább élő történelem egy iskolában. Honismeret 1: 26-27.

 

§  Terestyéni Tamás 2004. Fekete pont - A középiskolai történelem- és társadalomismeret-tankönyvek romákkal kapcsolatos tartalmai. Beszélő 5: 80.

 

§  Sávoly Mária 2006. „A kevesebb sokszor több” : forrásközpontú történelem. Új pedagógiai szemle 4: 115-117.

 

 

§  Vajda Barnabás 2009. Dokumentumfilm a történelem oktatásában. Iskolakultúra 7-8: 151-152.

 


IV. TANTÁRGYKÖZISÉG ÉS A HUMÁN TÁRGYAK

(SZAKIRODALMI VÁLOGATÁS)

 

§  Áment Erzsébet 2005. Domokos Lászlóné és a tankönyv. Könyv és Nevelés 4: 62-65.

§  Bajtai Mária 2000. Történelemtanítás és szépirodalom. Könyv és nevelés. 1: 96.

§  Bíró Ferencné 1998. Történelemtanítás a 7-8. osztályokban és a vizuális kultúra. Új pedagógiai szemle 6: 142-144.

§  Bognár József 1974 Művészeti alkotások felhasználása a történelemórákon. Budapesti Nevelő 3: 92-100.

§  Domokos Lászlóné–Blaskovich Edit 1934.  Az alkotó munka az Új Iskolában. II. rész. Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság. Budapest

§  Erőss Gábor 2003. Európa mint tananyag: A történelem- és földrajzoktatás forradalma. Educatio 4: 685-687.

§  Farkas Zoltán 2002. A számítástechnikai eszközök a történelem tanításban. Nyelvünk és kultúránk 123: 56-62. old.

§  Fischerné Dárdai Ágnes - M. Császár Zsuzsanna 2006. Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe. Iskolakultúra 7-8: 179-191.

§  Hódi Gyuláné – Módos Tiborné – Balla Károly – Koncz István 1992. Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium kísérleti tanmenete a humán tárgyak tantárgycsoportos oktatásához. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Tantervek és programok a történelem, az ember és társadalom tanításához. I. köt. MKM – FPI – Magyar Kémikusok Egyesülete – ELTE BTK. Budapest. 183-293.

§  Horányi István 1986. Történelemtanítás és integráció. Ma és Holnap. 2: 235-245.

§  Horváth Kinga 1981. Történelemtanítás – környezetvédelem. Búvár 1: 36.

§  Jánosi Adrienn 2006. A történelem és a nyelv. Pedagógiai műhely 3: 87-89.

§  Kalas Józsefné – Katona András 1977. Magyar irodalom és a történelem integrált tanításának tapasztalatai az általános iskolában. Történelemtanítás 2: 21-25.

§  Katona András 1980. Tananyag-beosztási javaslatok a magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására). Mind Köznevelés 5. osztály 29: 20-22.

§  Katona András 1981. Tananyag-beosztási javaslatok a magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására). Mind Köznevelés 6. osztály: 29: 23-25.

§  Katona András 1982 Tananyag-beosztási javaslatok a magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására).  Mind Köznevelés 7. osztály 35: 14-15.

§  Katona András 1982. Tananyag-beosztási javaslatok a magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására). Mind Köznevelés  7. osztály 34: 15.

§  Katona András 1984. Tananyag-beosztási javaslatok a magyar irodalom és a történelem-állampolgári ismeretek összehangolt tanítására). Mind Köznevelés 8. osztály 34: 28-29.

§  Katona András 1990. A koncentrációtól az integrációig. Pedagógiai Szemle 5: 11-29.

§  Katona András 2001. Egy „képesítés nélküli” pedagógus: Németh László. In: Katona András: Németh László. (Tudós tanárok – tanár tudósok sorozat) OPKM. Budapest. 7-55.

§  Katona András 2002. Tárgyunk kapcsolata más iskolai stúdiumokkal: kooperáció, koncentráció, integráció. In: Katona András – Sallai József: A történelem tanítása (Tantárgy-pedagógiai összefoglaló). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 264-273.

§  Kiss Boda Ferenc 2002. Internet és történelem. Hogyan hasznosítható a számítástechnika a történelem oktatásában? Könyv és nevelés 1: 79. 

§  Kiss Tihamér 1999. Az irodalom és történelem tanulmányi egységeinek feldolgozása. Fejlesztő pedagógia: pedagógiai szakfolyóirat 1: 13-22.

§  Knausz Imre 1996. Történelemtanítás és tantárgyi integráció. Új Pedagógiai Szemle 12: 57-68.

§  Lux Alfrédné – G. Cseres Judit 1971. Kísérleti eljárás a gimnáziumi magyar irodalom tanításában. Budapesti Nevelő 2-3: 25-36.

§  Mátrai Zsuzsa – Szebenyi Péter 1985. A spirális felépítésű integrált társadalomtudományi program alapelvei és modellje. Pedagógiai Szemle 11: 1091-1102.

§  Mátrai Zsuzsa 1985 Tantervmodellek a társadalomtudományi képzésben (Tantárgytörténeti esettanulmány az Egyesült Államokban). Pedagógiai Szemle 5: 432-440.

§  Mészáros István 1989. Németh László, a pedagógus. Pedagógiai Szemle. 11: 1057-1065.

§  Nagy Attila 1999. Történelemtanítás és szépirodalom. Könyvtári levelező/lap 7: 9-11.

§  Nemes Károlyné 1975. Korok és emberek. Jegyzet a történelem és az irodalom integrált kísérleti tanításához a szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára. OPI. Budapest.

§  Németh Károly 1997 Montessori-középiskola és a „Földgyermek” (Erdkinder) gondolat. Új Pedagógiai Szemle 1: 57-68.

§  Pallos Zsuzsanna 2008. Olvasáspedagógia Svédországban, Irodalom és az új kommunikációs eszközök, Tankönyvek és történelemtanítás, Olvasónapok Kazahsztánban és Óceániában. Könyv és nevelés 4.

§  Pesti János 1986. Az integrált oktatás lehetőségei. Ma és Holnap 1: 35-49.

§  Pesti János 1986. Tantárgyak testvérisége. Köznevelés 16: 18-19.

§  Rézműves János 1982. Tantárgyintegrációs kísérlet a történelem-állampolgári ismeretek és az irodalom tanításában. Borsodi Művelődés 2: 16-22.

§  Rusznyák Péter 1971. Koncentrációs lehetőségek a gimnázium új tantervében. Budapesti Nevelő 2-3: 14-24.

§  Salamon Zoltán 1979.Mit várhatunk a tantárgyi integrációtól? Köznevelés 34.

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1984. A történelem-, a földrajz-, az irodalomtanítás és a művészeti nevelés együttműködése az iskolában. OPI. Budapest.

§  Szebenyi Péter 1979. Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában I. Módszertani Közlemények 10: 319-324.

§  Szebenyi Péter 1980. Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában II. Módszertani Közlemények 1: 69-73.

§  Szoboszlay Miklós 1957. A koncentráció mint pedagógiai elv. PTI. Budapest.


V. TANTÁRGYTÖRTÉNETI IRODALOM*

 

§  A szabad tanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója. 1908. Budapest.

§  Albert Gábor 2001. Tudományos és politikai impulzusok a Horthy-rendszer középiskolai történelem tankönyveiben. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 8. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 97-112.

§  Albert Gábor 2002. A Trianon-kép megjelenítése a Horthy-kor középiskolai történelemtankönyveiben (1924–1934 között). In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 11. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 62-100.

§  Antall József (szerk.) 1986. Az 1934. évi középiskolai reform (A törvényjavaslat előkészítése és vitája). (A tantervelmélet forrásai 7.). OPI. Budapest.

§  Balassa Brunó 1929. A történettanítás múltja hazánkban. Dunántúl. Pécs.

§  Balázs Györgyné (szerk.) 1980. Az integrált történelemtanítás útja. (Válogatott írások). Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Balázs Györgyné 1964. Gondolatok a történelem életszerű oktatásáról. Századok 5-6: 1235-1242.

§  Balázs Györgyné 1984. Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Akadémiai Kiadó. Budapest. 19-92.

§  Balázs Györgyné 1992. A történelem tanítása. (Elméleti kérdések - fejlesztési törekvések). Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Bálint Béla 1964. A földrajzi ismeretek szerepe a történelem tanításában. Századok 3: 532-541.

§  Bartos Károly 2000. Történelemtankönyvek és taneszközök a dualizmus korában. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 7. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest.   65-92.

§  Bartos Károly 2002. Szellemtörténet és történelemtanítás a két világháború között. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 11. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 35-61.

§  Batár Attila 1951. Karcov, V. G.: A történelemtanítás módszertana az alsó osztályokban. Budapest, 1951. Századok 3-4: 568-571.

§  Báthory Zoltán 2000. A maratoni reform (1. rész). Iskolakultúra 10: 45-60.

§  Báthory Zoltán 2000. A maratoni reform (2. rész). Iskolakultúra 11: 3-26.

§  Báthory Zoltán 2001. Maratoni reform. Ökonet. Budapest.

§  Bellér Béla - Vörös Károly - Glatz Ferenc - Kardos József 1969. Magyar folyóiratok: egyéb tudományos folyóiratok, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Műemlékvédelem, Társadalmi Szemle, Nyelvtudományi Közlemények, Történelemtanítás. Századok 4: 829-831.

§  Bellér Béla 1970. Veress Judit: A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Budapest, 1968. Századok 3: 754-757.

§  Berend T. Iván 1976. A történelem mint tudományos diszciplina és mint iskolai stúdium. Valóság. 3: 1-16.

§  Berényi Eszter 2003. Nagy Péter: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon.  BUKSZ.1: 86-91.

§  Besnyő Miklós 1963. A történelemtanítás reformja Lengyelországban. Századok 6: 1354-1357.

§  Bíró Sándor 1960. Történelemtanításunk a XIX. század első felében a tankönyvirodalom tükrében. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Csorba Csaba 1995. Történelemtankönyveink képei. Iskolakultúra. 11-12: 70-74.

§  Dárdai Ágnes, F. 1996. Történelemtankönyvek váltás közben. Módszertani Lapok. Történelem. 4: 12-17.

§  Dárdai Ágnes, F. 1998. A tankönyvek európai dimenziója általános iskolai történelemtankönyveink Európa-képének elemzése példáján. Módszertani Lapok. Történelem. 4: 9-18.

§  Dékány István 1936. A történelmi kultúra útja. Budapest.

§  Donáth Regina 1973. Egy XVIII. századi olvasmányjegyzék történelem-tanárok számára. Magyar könyvszemle 1: 63-68.

§  Eperjessy Géza - Filla István - Hanzó Lajos - Köves Károly - Vas Károly 1965. A történelemtanítás módszertana. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Faludi Szilárd 1997. "Régi" módszertanosok. Emlékezés rendhagyó műfajban. Módszertani Lapok. Történelem. 2: 31-34.

§  Farkas József 1972. Történelemtanítás a mai középiskolában. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 4: 157-162.

§  Fehér Erzsébet 1995. Magyar nyelvű tankönyvek 1777-1848. OPKM. Budapest.

§  Fehér Katalin 2005. Tankönyvek, tankönyvkritika a felvilágosodás és reformkori Magyarországon. Könyv és Nevelés. 3: 48-55.

§  Felkai László (szerk., bev. és jegyz.) 1995. Tantervi változatok a magyarországi zsidó iskolákban (1780-1990). (A tantervelmélet forrásai 16.) OKI. Budapest.

§  Felkai László 1979. Tantervtörténetünk jelentős állomása: 1879. Pedagógiai Szemle. 12: 1080-1089.

§  Fischerné Dárdai Ágnes 1996. Történelemtanítás a rendszerváltás után nemcsak Magyarországon. Iskolakultúra 12: 61-62.

§  Gaál György 1972. A magyar történelem tanítása Jugoszláviában. Századok 1: 146-156.

§  Gelencsér Mónika 2003. A történelemtanítás mesés előzményei a dualizmuskori kisgyermekek oktatásában. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 15. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 91-102.

§  Gergely Gyula 2004. Tantervelemzés a paradigmaváltás jegyében Az Organisationsentwurf és az 1978-as gimnáziumi tanterv összehasonlító elemzése.  Új Pedagógiai Szemle 6: 9-20.

§  Gerő András - Gergely András 1992. A történelem a jelenig tart. (A történelemtanításról).  Iskolakultúra. 16: 6-14.

§  Giday Kálmán 1972. A történelemtanítás a Német Szövetségi Köztársaságban. Századok 6: 1403-1408.

§  Glatz Ferenc - Szabolcs Ottó 1991. Történelemtanítás. A világ 9: 38-40.

§  Glatz Ferenc 1981. Történelemkönyv - történelem tankönyv. História. 1: 35.

§  Glatz Ferenc 1993. Rendszerváltás, oktatáspolitika, történelemtanítás. História. 9-10: 61-62.

§  Gyapay Gábor 1990. Történelemtanítás és a mai iskola. Baranyai Pedagógiai Körkép. 2: 189-200.

§  Horánszky Nándor (szerk.) 1990. Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezeti terve (Organisationsentwurf) (A tantervelmélet forrásai 12.) OPI. Budapest.

§  Horánszky Nándor 1999. 150 éves az Organisationsentwurf: a dokumentum és hatása gimnáziumi oktatásunkra. Új Pedagógiai Szemle. 9: 61-72.

§  Horváth Jenő 1926. Tankönyveink a háború alatt és után (1914-1925). Magyar Paedagógia. 1: 13.

§  Höhn, Heinz 1969. A történelemtanítás néhány aktuális kérdéséhez a Német Demokratikus Köztársaságban. Századok 1: 103-106.

§  Iványi Emma 1965. Az essexi levéltár és az iskolai történelemtanítás. Levéltári szemle 1-2: 310-320.

§  Jáki László 2008. Kiss Áron a tankönyvíró. Könyv és Nevelés. 2.

§  Jónás József 1990. Gondolatok az ötvenes történelemtanításáról. Iskolai Szemle 1: 24-27.

§  Karcov, V. G. 1951. A történelemtanítás módszertana az alsó osztályokban. Közoktatási Kiadóvállalat. Budapest.

§  Kardos József 2003. Fordulat a magyar iskolák életében: a Rákosi-időszak oktatáspolitikája. Iskolakultúra. 6-7: 73-81.

§  Katona András 1995. Módszertan - tantárgypedagógia – történelemtanítás.  Módszertani Lapok. Történelem 2: 1-14.

§  Katona András 1996. A debreceni professzor és tanítványa: Budai Ézsaiás és Péczely József. Módszertani Lapok. Történelem 3: 1-11.

§  Katona András 1996. Egy 225 éves magyar tankönyv és szerzője (Losontzi István Hármas Kis Tükre) Módszertani Lapok. Történelem 1-2: 23-30.

§  Katona András 1997. A honszerelem tanára: Vasvári Pál. Módszertani Lapok. Történelem. 4: 8-19.

§  Katona András 1997. A katolikus történelemtanítás a XIX. század első felében. Módszertani Lapok. Történelem 1: 4-22.

§  Katona András 1997. A tantárgypedagógia kérdéséhez - a történelemtanítás felől szemlélve. Új Pedagógiai Szemle 6: 99-111.

§  Katona András 1997. Protestáns történelemtanításunk a XIX. század első felében. Módszertani Lapok. Történelem 1997. 2: 1-21.

§  Katona András 1998. „Szörnyű idő…” Az önkényuralom korának történelemtanítása. Módszertani Lapok. Történelem 2: 8-19.

§  Katona András 1998. A dualizmus korának történelemtanterveiről. Módszertani Lapok. Történelem 3: 1-10.

§  Katona András 1998. Iskolák, tanárok és diákok 1848/49-ben. Módszertani Lapok. Történelem 1: 4-10.

§  Katona András 2003. Történelemtanításunk az ún. ötvenes években. Módszertani Lapok. Történelem 4: 30-40.

§  Katona András 2003. Történelemtanításunk története a második világháború végétől a kommunista hatalomátvételig. Módszertani Lapok. Történelem 3: 23-29.

§  Katona András 2004. Történelempedagógiai szintézisek és összefoglalások rövid története Magyarországon (XIX-XX. század). In: Szabolcs Ottó (szerk.). Történelempedagógiai füzetek 16. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 41-62.

§  Katona András 2008. Törekvések a történelmi tudat alakítására a Kádár-korszak történelemtanterveiben és –tanításában. In: Szabolcs Ottó. (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 27. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest.

§  Kelemen Elemér 1994. Tantervpolitika, tantervkészítés a 19-20. században.  Educatio 1994. 3: 389-403.

§  Kelemen Elemér 2003. A rendszerváltás és az iskola. Iskolakultúra. 6-7: 81-88.

§  Kelemen Elemér 2003. Az 1777. évi Ratio Educationis jelentősége a magyarországi oktatás történetében. Könyv és Nevelés 1: 78.

§  Kereszty Péter 2001. A térképek, atlaszok múltja és jövője a hazai közoktatásban. Könyv és nevelés. 3: 149-156.

§  Klinghammer István 2000. Egy eurokonform tankönyv és iskolai zsebatlasz a XVI. századi Magyarországról: Honterus János: Rudimenta Cosmographica (1530/1542) és Atlas Minor (1542). Módszertani Lapok. Történelem 3: 12-20.

§  Komoróczy Géza 1991. Rendszerváltás – történelemtanítás. Rubicon 2: 26-27.

§  Korovkin, F. P. 1968. Az iskolai történelemtanítás fejlődésének 50 éve a Szovjetunióban. Századok 5-6: 1149-1155.

§  Köves Károly 1954. Általános iskolai történelemtanítás módszertana. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. Budapest.

§  Kring Miklós 1938. Dékány István: A történelmi kultúra útja. Középiskolai történelemtanítás. Budapest, 1936. (Pedagógiai szakkönyvek, 3.). Századok 4-6: 202-205.

§  Kronstein Gábor 1994. A történelemtanítás esélyei a posztmodern korban. Új Pedagógiai Szemle 10: 13-28.

§  Makay László 1972. Hozzászólás "A korszerű történelemtanítás eszközei és módszerei" c. előadáshoz. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 4: 135-139.

§  Mann Miklós 2003. A modern polgári oktatási rendszer kiépülése és ellentmondásai. Iskolakultúra 6-7: 59-63.

§  Márki Sándor 1902. Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Singer és Wolfner. Budapest.

§  Mátrai Zsuzsa 1984. Törekvések a társadalomtudományi képzés megújítására a 70-es években. Pedagógiai Szemle 1. 21-25.

§  Mätzing, Heike Christina - Vitári Zsolt 2008. Az NDK és az NSZK történelem- és földrajzkönyveinek magyarság- és Magyarország-képe. Limes: tudományos szemle 3: 167-192.

§  Mazur, Janina: Az 1848-as forradalom a lengyel történelemkönyvekben. In: Történelempedagógiai füzetek 8. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK, Bp., 2001. 39-44. l.

§  Meridiesz 1903. Ujházy László: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára. Ism. Katholikus szemle 6: 611-615.

§  Mészáros István (szerk.) 1981. Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása Akadémiai Kiadó. Budapest.

§  Mészáros István (szerk.) 1991. Felekezeti gimnáziumi tantervek 1850-1948. (A tantervelmélet forrásai 14.) OKI. Budapest.

§  Mészáros István 1985. Két Ratio Educationis – kiteljesedés vagy hanyatlás? Magyar Pedagógia 2.

§  Miklósi László 1996. Rendszerváltás és a történelemtanítás. Új pedagógiai szemle 2: 81-87.

§  Mikonya György 2001. A történelem tanítása és a felhasznált tankönyvek felekezeti iskolákban. Könyv és Nevelés 3: 77-92.

§  Molnár Gizella, T. 2008. Klebelsberg Kuno iskolareformjai a közoktatásban.  Módszertani Közlemények 1: 3-10.

§  Molnár László, V. 1998. „Magyarország pacifikálása van soron”. Az 1848/49-es magyarországi események az orosz történelemtankönyvekben. Módszertani Lapok. Történelem 4: 19-24.

§  Mosonyi László - Nádasi András 2008. Kogutowicz Manó és Kogutowicz Károly földrajzi és történelmi atlaszai, térképei és glóbuszai. Könyv és Nevelés 3: 87-89.

§  Nagy Péter Tibor 2000. A történelemtanítás egy negyed század tükrében. Új pedagógiai szemle 7-8: 217-221.

§  Nagy Péter Tibor 2003. Oktatáspolitikai változások az első világháború után. Iskolakultúra 6-7: 63-73.

§  Nagy Péter Tibor 2005. Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945. Iskolakultúra 6-7: 3-229.

§  Németh András 2008. A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe.  Iskolakultúra 9-10: 3-10.

§  Nóbik Attila 2008. Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. Iskolakultúra 3-4: 39-51.

§  Olexik Ferenc 1937. Oinas, A.: Archives and the teaching of history. (A levéltárak és a történelemtanítás) (Acta Archivi centralis Estoniae, 5.) Tartu, 1937. Levéltári közlemények 1: 273-274.

§  Ostburg, Florian 1970. A porosz-német történelemtanítás ideológiai alapvonalai és -tendenciái 1848/49 és 1945 között: iskolapolitikai adalék az utóbbi 120 év német történelemtanításának történetéhez. Századok 2: 394-405.

§  Pesti János 1987. Történelemkönyveink története. Fejér megyei Szemle 1: 65-79.

§  Porcsalmi János 1965. A korszerű múzeumi szemléltetés a középiskolában. (Az iskolamúzeum és azon belül a fejlődéstörténeti szemléltetőeszköz-sorozatok jelentősége a középiskolai történelem és művészettörténet tanításában). A debreceni Déri Múzeum kiadványai (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve) 48: 403-430.

§  Pukánszky Béla (szerk.) 2008. A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat, Budapest.

§  Sallai József - Veress Géza 1977. A történelem tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Sáska Géza 2003. Szakmai és politikai autonómiák a 80-as, 90-es évek magyar közoktatásában. Iskolakultúra 6-7: 88-108.

§  Simon Gyula (összeáll., magy. és bev.) Szemelvények, dokumentumok a polgári iskola hazai történetéből. (Tantervek, törvények - tantervelméleti megközelítések.) (A tantervelmélet forrásai 8.) OPI, Bp., 1987.

§  Somogyvári Lajos 2009. Emlékezés - nemzet - identitás - Klebelsberg Kunó történelem- és nemzetfelfogása. Iskolakultúra: 7-8. 113-119.

§  Stier Miklós - Hegyi Klára - Kardos József - Pál Lajos 1970. Magyar folyóiratok: kulturális és ismeretterjesztő folyóiratok, Jelenkor, Múzeumi Közlemények, Műemlékvédelem, Pedagógiai Szemle, Történelemtanítás, Világosság. Századok 3: 770-774.

§  Szabó Attila 2000. Az 1924. évi középiskolai reform. Új Pedagógiai Szemle: 7-8. 200-204.

§  Szabolcs Ottó – Unger Mátyás (szerk.) 1968. A történelemtanítás időszerű kérdései. Az 1967. aug. 29-31. között tartott Országos Történelemtanítási Konferencia anyaga. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1979. Történelemtanítás - személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia (1977. dec. 14-15.) anyaga. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1989. A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848). (A történelemtanítás módszertanának forrásai 1.) Budapest.

§  Szabolcs Ottó (szerk.) 1999. A történelemtanítás történetének dokumentumaiból. Comenius a történelemtanítás jelentőségéről. A Sárospataki Helvetica Confessiót tartó Collégium útmutatása a geographia a historia tanításáról 1799-ben. In: Történelempedagógiai füzetek 6. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 75-80.

§  Szabolcs Ottó 1985. A magyar történelemtanítás 40 éve. Történelemtanítás: 3. 1-8.

§  Szabolcs Ottó 1992. Előszó. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Tantervek és programok a történelem, az ember és társadalom tanításához. I. Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Fővárosi Pedagógiai Intézet – Magyar Kémikusok Egyesülete – ELTE BTK. Budapest. I-XXXV.

§  Szabolcs Ottó 1996. A honfoglalás és államalapítás régi tankönyveinkben. Módszertani Lapok. Történelem: 1-2. 23-30.

§  Szabolcs Ottó 1996. A történelemtanítás tegnap és ma. In: V. Molnár László (szerk.) Történelemmetodikai műhelytanulmányok. Tárogató Kiadó. Budapest. 28-41.

§  Szabolcs Ottó 1997. A történelemtanítás hagyományai Magyarországon. In: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 1. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 11-23.

§  Szabolcs Ottó 1997. Nemzeti és európai a magyar történelemtanításban. Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 1. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 5-14.

§  Szabolcs Ottó 1997. Történelemtanítás hagyományai Magyarországon. In: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 1. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 11-23.

§  Szabolcs Ottó 1998. A tankönyvírás költészete és valósága. In: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 3. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 87-99.

§  Szabolcs Ottó 1998. Európai tankönyvek a magyar 1848–49-ről. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 3. Budapest. 7-27.

§  Szabolcs Ottó 2000. Fejezetek a történelemtanítás történetéből. I. A kezdetektől 1868-ig; II. 1868-tól a 20. század első évtizedéig. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest.

§  Szabolcs Ottó 2000. Minden idők legsikeresebb magyar tankönyve. (Losonczy István: Hármas kis tükör). In: Szabolcs Ottó (szerk.). Történelempedagógiai füzetek 7. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 93-115.

§  Szabolcs Ottó 2001. Az első országos egységes tanügyi rendezés. Ratio Educationis. In:Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 8. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest.  113-126.

§  Szabolcs Ottó 2002. Tartalmak és módszerek a régi tantervben. Szabolcs Ottó (sorozatszerk.) Történelempedagógiai füzetek 12. Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 49-58.

§  Szabolcs Ottó 2003. Merre tart a történelemtanítás? Módszertani Lapok. Történelem: 4. 1-29.

§  Szakály Sándor 2009. A történelem és a hadtörténelem oktatása a magyar katonatisztképző intézményekben 1872-1945. Iskolakultúra 7-8: 127-132.

§  Szebenyi Péter – Ullrich Balázs: „Négy monarchia – az első egyetemes európai történelemtankönyv. = Módszertani Lapok. Történelem, 1999. 2. sz. 1-10. l.

§  Szebenyi Péter 1963 Történelemtanítás a Szovjetunióban. Századok 5: 1103-1107.

§  Szebenyi Péter 1969. Márki Sándor mint középiskolai tanár és didaktikus. Századok: 1201-1214.

§  Szebenyi Péter 1970. Feladatok – módszerek – eszközök. Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Szebenyi Péter 1972. A korszerű történelemtanítás eszközei és módszerei. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 4: 115-126.

§  Szebenyi Péter 1978. Történelemtanítás a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Budapest.

§  Szebenyi Péter 1989. A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848). (A történelemtanítás módszertanának forrásai I.) Szabolcs Ottó (szerk.) Budapest.

§  Szebenyi Péter 1990. A történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848). Pedagógiai Szemle: 2. 128-138.

§  Szebenyi Péter 1991. A magyar iskolázás vulkánja: a történelemtanítás. Horánszky Nándor (szerk.) Jelzések az elsajátított műveltségről. (Közoktatási kutatások) Akadémiai Kiadó. Budapest. 139-143.

§  Szebenyi Péter 1992. Tankönyvválasztás – tankönyvjóváhagyás. Új Pedagógiai Szemle: 7-8. 23-44.

§  Szebenyi Péter 1994. Fejezetek a tankönyvjóváhagyás történetéből. Educatio: 3. 599-630.

§  Szebenyi Péter 1994. Tantervkészítés egykor és most. Educatio: 3. 345-354.

§  Szebenyi Péter 1999. Az első rendszeres magyar történelem-módszertanok német előzménye: Ferdinand Krieger metodikája. Módszertani Lapok. Történelem: 4. 1-11.

§  Szebenyi Péter 1999. Bem apó, mint „történelemmetodikus”. Módszertani Lapok. Történelem: 1. 4-11.

§  Szebenyi Péter 2000. A történelemdidaktika kezdetei és a művelődéstörténeti iskola a XIX. század második felében. Módszertani Lapok. Történelem: 2. 12-21.

§  Szilágyi Sándor. (szerk.) 1885. A Magyar Történelmi Társulat 1885. július 3-6. napjain Budapesten tartott Congressusának irományai. Budapest.

§  Unger Mátyás 1966. A történelemtanítás aktuális problémáival foglalkozó első nemzetközi szimpózium. Századok 2-3: 644-650.

§  Unger Mátyás 1968. Országos Történelemtanítási Konferencia (1967. aug. 29-31.) MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei: 2-3. 329-339.

§  Unger Mátyás 1976. A modern tankönyvmodell tartalmi kérdéseiről. Történelemtanítás: 4.1-4.

§  Unger Mátyás 1979. A modern tankönyvmodell. In: Szabolcs Ottó (szerk.) Történelemtanítás - személyiségfejlesztés (III. Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. dec. 14-15.) Tankönyvkiadó. Budapest. 255-264.

§  Unger Mátyás 1979. A történelmi tudat alakulása középiskolai történelem-tankönyvekben a századfordulótól a felszabadulásig. Tankönyvkiadó. Budapest. (2. kiad.)

§  V. Molnár László 1993. A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól. Iskolakultúra 18: 65-70. old.

§  Vas Károly 1954. Az általános iskolai történettanítás módszertana I-III. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. Budapest.

§  Vas Károly 1968. A történelemtanítás módszertana. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Vass Vilmos 2000. A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései. Ökonet. Budapest.

§  Vekov Károly 2009. A történelem oktatás kezdetei : Kolozsvári Egyetemen (1872-1919). Szeged: a város folyóirata. Várostörténet, kulturális és közéleti magazin 12: 10-13.

§  Veresegyházi Béla 1997. Hagyomány és jelen. A történelemtanítás állandó fóruma az 1960-1980-as években. In: Történelempedagógiai füzetek 1. Szabolcs Ottó (szerk.) Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata - ELTE BTK. Budapest. 75-84.

§  Veress Judit 1968. A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Vörös Boldizsár 1992. Mitikus hős és példakép. Lenin-kép a hazai általános iskolákban az 1940-es évek végétől 1953-ig. Mozgó Világ: 2. 14-27.

§  Vörös Károly - Bellér Béla - Kardos József - Glatz Ferenc 1968. Magyar folyóiratok: kulturális, ismeretterjesztő és szépirodalmi folyóiratok, Alföld, Jelenkor, Kortárs, Műemlékvédelem, Történelemtanítás, Valóság, Világosság. Századok 1-2: 313-318.

§  Vörös Károly - Bellér Béla - Sz. Ormos Mária - Szabó Miklós 1966. Magyar folyóiratok: kulturális, ismeretterjesztő és szépirodalmi folyóiratok, Alföld, Kortárs, A könyvtáros, Kritika, Műemlékvédelem, Népművelési Ért., Tiszatáj, Történelemtanítás, Új Írás, Valóság, Világosság. Századok 6: 1386-1393.

§  Vörös Károly - Bellér Béla 1966. Magyar folyóiratok: kulturális, ismeretterjesztő és szépirodalmi folyóiratok, Alföld, Kortárs, Múzeumi Közlem., Történelemtanítás, Műemlékvédelem, Tiszatáj, Valóság. Századok 2-3: 556-561.

§  Vörös Károly - Kardos József - Glatz Ferenc - Bellér Béla 1968. Magyar folyóiratok: kulturális és ismeretterjesztő folyóiratok, Jelenkor, Műemlékvédelem, Történelemtanítás, Valóság, Világosság. Századok 1968 5-6: 1226-1229.

§  Vörös Károly - Szabó Miklós - Hölvényi György - Kardos József - Bellér Béla 1967. Magyar folyóiratok: kulturális, ismeretterjesztő és szépirodalmi folyóiratok, Alföld, Műemlékvédelem, Népművelési Értesítő, Könyvtáros, Történelemtanítás, Új Írás, Világosság. Századok 6: 1441-1445.

§  Waczulik Margit 1964. A francia történelemtanítás problémái. Századok 4: 785-792.

§  Waczulik Margit 1971. Az olaszországi történelemtanítás problémái. Századok 1: 142-149.

§  Závodszky Géza 1975. A tankönyv, ahogy az oktatás korszerűsítési folyamatában látjuk. Pedagógiai Szemle: 12. 1068-1075.

§  Závodszky Géza 1978. Néhány szempont a tankönyvek szövegképének korszerűsítéséhez. Történelemtanítás: 3. 4-7.

§  Závodszky Géza 1984. A kép a tankönyvben. Pedagógiai Szemle: 12. 1197-1240.

§  Závodszky Géza 1993. Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből. (Sztereotípiák, nemzeti előítéletek a magyar történelemtankönyvekben.) Iskolakultúra: 15-16.

§  Závodszky Géza 1994. Az Európa-eszme és a magyarországi történelemtanítás Módszertani Lapok. Történelem: 1-2. 7-20.

§  Závodszky Géza 1996. Sztereotípiák, előítéletek a tankönyvekben. Módszertani Lapok. Történelem, 1-2. 31-34.

§  Závodszky Géza 1998. Töprengések a forradalomról a 150. év március idusán… Módszertani Lapok. Történelem: 2. 1-7.

§  Zrinszky László 1966. A "világnézetünk alapjai" és a történelemtanítás. Századok 2-3: 506-510.

§  Zsoldosné Olay Ágnes 1988. A levéltárak és a történelemtanítás. Levéltári szemle 4: 48-58.* A szakmódszertani szintéziseket, összefoglalókat vastag betűvel jelöltük.


 VI. BIBLIOGRÁFIÁK és hasznos honlapok

 

§  A történelem tanítása. Módszertan – történelemszemlélet. Témabibliográfia T/331. 1989. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

§  Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna 2000. 2003. A történelemtanítás gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

§  Horányi István 1984. A Történelemtanítás című folyóirat repertóriuma (1955–1981). Országos Pedagógiai Intézet. Budapest.

Irodalomjegyzék I. (A történelemtanítás alapvető dokumentumai és munkaeszközei) 165-175.

Irodalomjegyzék II. (Taneszközök a történelemtanítás szolgálatában) 263-267.

Irodalomjegyzék III. (Módszeres eljárások az ismeretszerzés folyamatában) 306-307.

Irodalomjegyzék IV. (A tanítási-tanulási folyamat tervezése, megfigyelése és értékelése) 397-399.

Irodalomjegyzék V. (A történelemtanítás terepei) 440-443.

Irodalomjegyzék VI. (A történelemtanítás órán és iskolán kívüli egyéb lehetőségei) 460-461.

§  Katona András – Sallai József 2002. Szakirodalmi válogatás. A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  278-282.

§  Katona András 2003. Módszertani Lapok. Történelem. (1994–2002) Repertórium. Módszertani Lapok. Történelem: 1. 26-32.

§  Katona András 2003. Módszertani Lapok. Történelem. (1994–2003) Repertórium. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu (2010. június 29.)

§  Miltényi Miklós. 1997. Videoanyagok katalógusa a történelem tanításához. Iskolakultúra: 7. melléklet

§  Pellens, Karl - Quandt, Siegfried - Süssmuth, Hans (eds.) 1994. Historical Culture - Historical Communication (International Bibliography). Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung. Frankfurt/Mainz. (Bemutatva: A történelemtanítás nemzetközi bibliográfiája. 1995. Módszertani Lapok. Történelem: 4. 42.)

§  Raabe Tanári Kincsestár – Történelem. Tartalomjegyzék. 2009. szeptember

§  Szabolcs Ottó – Katona András 2006. Tantárgytörténeti irodalom (Válogatás). In: Történelem. Tantárgypedagógiai olvasókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 44-49.

§  Szabolcs Ottó (szerk.) Történelempedagógiai füzetek 1-29. Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata – ELTE BTK. http://www.mtt-tanaritagozat.hu (2010. június 29.)

§  V. Molnár László 1993. Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája. Iskolakultúra: 21-22. melléklet 1-8.

 

 

§  A történelemtanítás taneszközei: Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (M. E. T. A.): http://www.tanszertar.hu (2010. június 29.)

§  Érettségi vizsga, tantervek: http://www.okm.gov.hu/kozoktatas (2010. június 29.)

§  Kompetenciafejlesztő feladatok történelemből: Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (M. E. T. A.): http://www.tanszertar.hu (2010. június 29.)

§  Tankönyvjegyzék. Oktatási és Kulturális Minisztérium: http://www.okm.gov.hu/tankonyvjegyzek (2010. június 29.)

§  Tankönyvjegyzék. Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszer: http://tankonyv.kir.hu (2010. június 29.)

§  Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke: Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) honlapja: http://tanosz.ini.hu (2010. június 29.)


.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2011.01.31.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
  ESEMÉNYNAPTÁR   
2021 Március
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 SZOLGÁLTATÁSOK
   Jelentkezés  
   Galéria  
 ESEMÉNYEK   
TDK online
Szeretettel meghívjuk Önöket a Tantárgy-pedagógiai diákkör kutatásmódszertani témájú szakmai rendezvényeire. A szakmai rendezvények célja a kutatói munka előkészítése; empirikus vizsgálatok kidolgozása és értékelése különböző digitális eszközökkel, szoftverekkel. Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A Szakmódszertani Központ szervezésében 2019. április 9-én megtartottuk a konferenciát, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán Részletek »
VI. Trefort-kerti Bölcsész Tanári konferencia
A konferencia időpontja: 2019. április 9.
Helye: ELTE BTK, Múzeum körúti kampusz
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019.április 7. Részletek »
Program, OTDK kari forduló
A 2019. december 6-án, a Szakmódszertani Központban megrendezésre kerülő kari forduló részletes programja Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E  B T K   S Z A K M Ó D S Z E R T A N I   K Ö Z P O N T     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: Múzeum krt. 6-8., Ifjúsági ép. II. em.   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500 / 5065   •   Fax :: (+36) 1 411 6500 / 5067   •   Webform :: küldje el véleményét!